[in trang]

Thông báo tổ chức tập huấn cho người điều hành vận tải và lái xe kinh doanh vận tải

16-05-17

Ngày 30/05/2017 Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam phối hợp với tổ chức Traffic tổ chức lớp tập huấn cho người điều hành vận tải và lái xe kinh doanh vận tải tại Hà Nội


 

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

 

VIỆT NAM

 

Số: 037/HHVT-TV

V/v: Tổ chức tập huấn

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2017

             Kính gửi:

- Sở Giao thông Vận tải: Thành phố Hà Nội, tỉnh Hòa Bình,               tỉnh Vĩnh Phúc

-  Hiệp hội Vận tải TP. Hà Nội

-  Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Hà Nam

 

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam phối hợp tổ chức bảo vệ động vật hoang dã thế giới tại Việt Nam tổ chức tập huấn miễn phí cho người điều hành vận tải tại các địa phương nói trên.

Thời gian: 7h30 ngày 30 tháng 5 năm 2017 (Thứ ba)

Địa điểm: Phòng 5, Sơn La Sông Tranh, Tầng 3, Tòa nhà 25T2, Khu N05, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Để lớp tập huấn đạt hiệu quả Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam trân trọng kính mời đại diện các Sở Giao thông vận tải và Hiệp hội vận tải các tỉnh nói trên tới tham dự và theo dõi lớp tập huấn. Đề nghị các Sở Giao thông vận tải và Hiệp hội các địa phương thông báo đến các đối tượng tham dự tập huấn về dự lớp tập huấn theo thời gian và địa điểm nói trên. Mỗi học viên về dự lớp tập huấn chuẩn bị 2 ảnh 3x4 và bản phô tô chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị Sở Giao thông vận tải Hà Nội và các Hiệp hội nói trên giúp đỡ.

                        Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Chủ tịch (để báo cáo),

- Lưu VPHH.                                         

TM. BAN THƯỜNG VỤ

KT.CHỦ TỊCH

P.Chủ tịch, Tổng Thư ký

 

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Hoa Ghi chú: Liên hệ với ông Đỗ Xuân Hoa, điện thoại 0913318750;

Email: hiephoivantaioto@yahoo.com.vn