[in trang]

Công ty Hoàng Hà Thái Bình

22-05-12

Công ty CP Vận tải Hoàng Hà (Thái Bình) Hoàn thành toàn diện các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2011


Kh¸nh Toµn

Còng như­ nhiÒu doanh nghiÖp vËn t¶i kh¸c, n¨m 2011, C«ng ty Cæ phÇn vËn t¶i Hoµng Hµ gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n bëi nh÷ng ¶nh hưëng nÆng nÒ cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi, thiªn tai kh¾c nghiÖt, l¹m ph¸t t¨ng cao, ®ång tiÒn ViÖt Nam bÞ mÊt gi¸, l·i suÊt ng©n hµng lu«n ë møc cao, qu¸ víi søc chÞu ®ùng cña doanh nghiÖp. Nguyªn liÖu thiÕt yÕu cho s¼n xuÊt vµ phôc vô ®êi sèng lu«n diÔn biÕn phøc t¹p. C«ng t¸c tæ chøc vËn t¶i cßn nhiÒu bÊt cËp t¹o ra sù c¹nh tranh kh«ng minh b¹ch gi÷a c¸c doanh nghiÖp cã thu¬ng hiÖu, lµm ¨n nghiªm tóc vµ c¸c doanh nghiÖp nhá, c¸c xe tư­ nh©n ho¹t ®éng “chép dËt”, tr¸ h×nh, xe dï Như­ng víi tinh thÇn ®oµn kÕt vµ quyÕt t©m cao ®é, C«ng ty vÉn gi÷ v÷ng thÞ phÇn vËn t¶i, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¸c lÜnh vùc vËn t¶i tuyÕn cè ®Þnh, vËn t¶i taxi, vËn t¶i b»ng xe buýt, vËn t¶i theo hîp ®ång, c¸c ho¹t ®éng dÞch vô kh¸c vµ ®Æc biÖt lµ ®· ®­ưa toµ nhµ v¨n phßng 11 tÇng tæng diÖn tÝch trªn 15.000 m2 vµ bÕn xe kh¸ch vµo ho¹t ®éng theo m« h×nh dÞch vô vµ vËn t¶i khÐp kÝn.

            N¨m 2011, toµn c«ng ty cã gÇn 1000 c¸n bé, c«ng nh©n viªn, biªn chÕ thµnh 8 phßng, ban, mét xuëng söa ch÷a b¶o dưìng phư¬ng tiÖn, 9 ®éi xe vµ 3 chi nh¸nh t¹i Hµ Néi, Qu¶ng Ninh vµ Hư­ng Yªn. Lùc lưîng vËn t¶i ®ư­a vµo sö dông khai th¸c gÇn 400 ®Çu phư¬ng tiÖn c¸c lo¹i, víi tæng sè vèn h¬n 320 tû ®ång. NhiÖm vô träng t©m lµ vËn t¶i kh¸ch trªn c¸c tuyÕn cè ®Þnh: Th¸i B×nh – Gi¸p B¸t; Th¸i B×nh – Lu¬ng Yªn; Th¸i B×nh – CÈm Ph¶, Cöa ¤ng vµ mét buíc ph¸t triÓn míi lµ C«ng ty ®· më thªm tuyÕn Th¸i B×nh – Thµnh phè Hå ChÝ Minh víi chiÒu dµi 1.720km tÇn suÊt 2 luît/ ngµy. Tæng doanh thu tõ dÞch vô nµy ®¹t 2tû 520 triÖu ®ång.

            Trong ho¹t ®éng taxi mÆc dï ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹nh tranh khèc liÖt, taxi Hoµng Hµ víi nhiÒu lo¹i h×nh: Taxi gi¸ rÎ, taxi VIP, taxi Phè HiÕn ®· ph¸t huy ®uîc hiÖu qu¶ vµ t¨ng chuyÕn so víi n¨m 2010. §Æc biÖt lµ ho¹t ®éng xe buýt, mét lo¹i h×nh vËn t¶i c«ng céng gãp phÇn quan träng vµo thay ®æi ý thøc giao th«ng cña nguêi d©n vµ gi¶m ïn t¾c giao th«ng. C«ng ty ®· tæ chøc ho¹t ®éng thµnh c«ng kh«ng ph¶i trî gi¸, lu«n ®¶m b¶o æn ®Þnh, n©ng dÇn tÊn suÊt ch¹y trong ngµy. N¨m 2011 thùc hiÖn 109.234 luît vËn chuyÓn, t¨ng 139.296 luît kh¸ch so víi n¨m 2010.

            Nhê ®Çu t­ư ®óng huíng vµ c¸c biÖn ph¸p qu¶n trÞ doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2011 víi nh÷ng con sè ®Çy Ên tuîng: Tæng doanh thu ®¹t 148 tû ®ång, t¨ng 32% so víi n¨m 2010. Nép ng©n s¸ch 14,690 tû ®ång, t¨ng gÊp ®«i so víi n¨m 2010. Thu nhËp b×nh qu©n 3 triÖu ®ång/ngưêi/th¸ng. C«ng ty ®· ¸p dông thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý chÊt lưîng theo tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9001-2000. §Õn nay, c«ng ty ®· hoµn thµnh viÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ gi¸m s¸t hµnh tr×nh cho xe nh»m t¨ng cưêng c«ng t¸c gi¸m s¸t, kiÓm tra ®¶m b¶o an toµn giao th«ng vµ n©ng cao chÊt luîng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. Cïng víi những kÕt qu¶ trªn c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh, l·nh ®¹o c«ng ty cßn thuêng xuyªn quan t©m tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, x©y dùng nÒn nÕp v¨n ho¸ doanh nghiÖp, v¨n ho¸ giao th«ng vµ tÝch vùc tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi, tõ thiÖn kh¸c. N¨m 2011 c«ng ty ®ư­îc Uû ban nh©n dan tØnh Th¸i B×nh tÆng B»ng khen Top 10 DN tiªu biÓu vµ ®ưîc ChÝnh phñ tÆng thuëng cê “§¬n vÞ thi ®ua xuÊt s¾c”.


VPHH