Dự thảo văn bản mới Tin tức mới nhất - www.hiephoivantai.com http://www.hiephoivantai.vn/ en Góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 18/2013/TT-BGTVT Tham gia góp ý kiến vào Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 về Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ http://hiephoivantaioto.vn/news/gop-y-du-thao-thong-tu-thay-the-thong-tu-18-2013-tt-bgtvt/ct-1192 Sat, 13 Jul 2024 22:27:50 GMT Xin ý kiến tham gia Dự thảo thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 3930/BGTVT ngày 07/7/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc xin ý kiến tham gia Dự thảo thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. http://hiephoivantaioto.vn/news/xin-y-kien-tham-gia-du-thao-thong-tu-quy-dinh-ve-to-chuc-quan-ly-hoat-van-tai-bang-xe-o-to-va-dich-vu-ho-tro-van-tai-duong-bo/ct-1165 Sat, 13 Jul 2024 22:27:50 GMT Bo Giao thong Van tai góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ http://hiephoivantaioto.vn/news/gop-y-du-thao-thong-tu-quy-dinh-ve-to-chuc-quan-ly-hoat-dong-van-tai-bang-xe-o-to-va-dich-vu-ho-tro-van-tai-duong-bo/ct-1164 Sat, 13 Jul 2024 22:27:50 GMT VCCI Kiến nghị doanh nghiệp về phí GT đường bộ http://hiephoivantaioto.vn/news/kien-nghi-doanh-nghiep-ve-phi-gt-duong-bo/ct-934 Sat, 13 Jul 2024 22:27:50 GMT Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 91/2009/NĐ-CP Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô http://hiephoivantaioto.vn/news/du-thao-sua-doi-bo-sung-nghi-dinh-91-2009-nd-cp/ct-907 Sat, 13 Jul 2024 22:27:50 GMT