Tin hiệp hội Tin tức mới nhất - www.hiephoivantai.com http://www.hiephoivantai.vn/ en Giới thiệu Hội viên mới tham gia Hiệp hội và cung ứng dịch vụ mới. http://hiephoivantaioto.vn/news/gioi-thieu-hoi-vien-moi-tham-gia-hiep-hoi-va-cung-ung-dich-vu-moi/ct-1264 Tue, 22 Oct 2019 06:49:50 GMT Dự thảo: BÁO CÁO tại buổi làm việc giữa Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải http://hiephoivantaioto.vn/news/du-thao-bao-cao-tai-buoi-lam-viec-giua-thuong-truc-hiep-hoi-van-tai-o-to-viet-nam-voi-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai/ct-1252 Tue, 22 Oct 2019 06:49:50 GMT Công văn: 14 /HHVT-CV V/v: Đề nghị được tham gia giao ban Báo chí Tháng 11/2018 Với mục đích đảm bảo sự bình đẳng trong hoạt động kinh doanh vận tải, trong quá trình tham gia xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải ô tô, Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam đã nghiên cứu, đưa ra những kiến nghị gửi đến Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành có liên quan, nhiều ý kiến đã được Ban soạn thảo tiếp thu và chỉnh sửa. Tuy nhiên, còn vấn đề về quản lý kinh doanh vận tải sử dụng công nghệ kết nối như Uber, Grab thì vẫn đang còn nhiều ý kiến khác nhau. Để làm rõ hơn các căn cứ cho việc sửa đổi Nghị định 86, Hiệp hội xin được báo cáo với Ông một số nội dung sau: http://hiephoivantaioto.vn/news/cong-van-14-hhvt-cv-v-v-de-nghi-duoc-tham-gia-giao-ban-bao-chi-thang-11-2018/ct-1250 Tue, 22 Oct 2019 06:49:50 GMT Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô). Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, ngày 19/4/2017 Bộ GTVT đã trình Chính phủ Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô). Bộ GTVT đã tổ chức khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm một số nước đồng thời tổng kết đánh giá nội dung thí điểm ứng dụng công nghệ trong kết nối trong hoạt động vận tải thời gian qua. Trên cơ sở đó, Bộ GTVT đã bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ. Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị có ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị định để có cơ sở tổng hợp, hoàn thiện nội dung Nghị định. Trân trọng cảm ơn! http://hiephoivantaioto.vn/news/du-thao-nghi-dinh-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-kinh-doanh-va-dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to-thay-the-nghi-dinh-so-86-2014-nd-cp-ngay-10-9-2014-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-kinh-doanh-va-dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to/ct-1235 Tue, 22 Oct 2019 06:49:50 GMT Tờ trình và danh sách đề nghị khen thưởng Tờ trình số 033/TTr-HHVT-TV và danh sách các các Hiệp hội cơ sở, Chi hội cơ sở và Hội viên đề nghị khen thưởng nhân dịp Kỷ niệm 20 thành lập Hiệp hội Vận tải ô tô. http://hiephoivantaioto.vn/news/to-trinh-va-danh-sach-de-nghi-khen-thuong/ct-1220 Tue, 22 Oct 2019 06:49:50 GMT Phát động phong trào thi đua Chào mừng 20 năm thành lập Hiệp hội http://hiephoivantaioto.vn/news/phat-dong-phong-trao-thi-dua-chao-mung-20-nam-thanh-lap-hiep-hoi/ct-1218 Tue, 22 Oct 2019 06:49:50 GMT Nghị quyết Thường trực họp ngày 01-04-2016 http://hiephoivantaioto.vn/news/nghi-quyet-thuong-truc-hop-ngay-01-04-2016/ct-1217 Tue, 22 Oct 2019 06:49:50 GMT Công văn Kê khai lại giá cước Kê khai lại giá cước http://hiephoivantaioto.vn/news/cong-van-ke-khai-lai-gia-cuoc/ct-1216 Tue, 22 Oct 2019 06:49:50 GMT Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2015 và Triển khai nhiệm vụ năm 2016 Năm 2015, tình hình chính trị kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, suy thoái kinh tế chưa được ngăn chặn vững chắc, trong khi đó biến đổi khí hậu dẫn đến thiên tai, lũ lụt, động đất thường xuyên xảy ra tình hình chính trị ở một số nước có nhiều diễn biến phức tạp làm cho tốc độ phát triển kinh tế thấp, Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng từ tình hình chung của thế giới. Tuy nền kinh tế Việt Nam đã từng bước phục hồi nhưng cũng chưa thật vững chắc. Tốc độ tăng trưởng đạt 6,5%. Những tác động từ các yếu tố đầu vào biến động thường xuyên làm cho các doanh nghiệp kinh doanh chưa hiệu quả. Giá cả các mặt hàng công nghiệp trong đó có ô tô, nhiên liệu thường xuyên biến đổi. Giá vật tư đầu vào tăng, phí sử dụng đường bộ, các trạm thu phí BOT trên đường gia tăng. Tuy nhiên do biến động giá xăng dầu thế giới nên giá xăng dầu trong nước cũng thường xuyên tăng giảm. Kể từ tháng 01 năm 2015 đến nay giá xăng dầu đã được điều chỉnh tăng, giảm 14 lần, nhưng đến nay giá xăng dầu vẫn cao hơn giá xăng dầu cuối năm 2014. Việc tăng giảm giá xăng dầu nhỏ giọt làm cho các đơn vị kinh doanh vận tải rất bị động trong việc kê khai giá cước để phù hợp với giá xăng dầu. http://hiephoivantaioto.vn/news/bao-cao-tong-ket-hoat-dong-nam-2015-va-trien-khai-nhiem-vu-nam-2016/ct-1215 Tue, 22 Oct 2019 06:49:50 GMT Thí điểm tập huấn http://hiephoivantaioto.vn/news/thi-diem-tap-huan/ct-1211 Tue, 22 Oct 2019 06:49:50 GMT Báo cáo Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2015.... Báo cáo Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 http://hiephoivantaioto.vn/news/bao-cao-so-ket-hoat-dong-6-thang-dau-nam-2015/ct-1208 Tue, 22 Oct 2019 06:49:50 GMT Kiến nghị với Thủ tưởng Chính phủ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Đường bộ Việt Nam Ngày 20 tháng 6 năm 2014 tại thành phố Sơn La tỉnh Sơn La Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Thường vụ mở rộng với sự có mặt của 18/26 ủy viên Ban Thường vụ, 40 Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch, Thư ký Hiệp hội Chi hội cơ sở, giám đốc các doanh nghiệp hội viên trực thuộc để kiểm điểm tình hình thực hiện của Hiệp hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. http://hiephoivantaioto.vn/news/kien-nghi-voi-thu-tuong-chinh-phu-bo-truong-bo-giao-thong-van-tai-tong-cuc-truong-tong-cuc-duong-bo-viet-nam/ct-1194 Tue, 22 Oct 2019 06:49:50 GMT 050 /HHVT-TV V/v Đề nghị xem xét kết luận thanh tra. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 33/BC-CTY ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Công ty cổ phần bến xe-tàu phà Cần Thơ báo cáo về kết luận thanh tra việc thu giá dịch vụ tại bến xe khách Cần Thơ. Sau khi nghiên cứu những nội dung giải trình, những văn bản có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam có ý kiến như sau: http://hiephoivantaioto.vn/news/050-hhvt-tv-v-v-de-nghi-xem-xet-ket-luan-thanh-tra/ct-1193 Tue, 22 Oct 2019 06:49:50 GMT Báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM http://hiephoivantaioto.vn/news/bao-cao-so-ket-6-thang-dau-nam-2014/ct-1191 Tue, 22 Oct 2019 06:49:50 GMT Hiệp hội Kiến nghị gói cước chuyên biệt sử dụng cho thiết bị Giám sát hành trình Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 12193/GTVT-VT ngày 13 tháng 01 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng gói cước dữ liệu chuyên biệt và bản photo văn bản số 4428/VTT-DVDD ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Viettel về việc xây dựng gói cước dữ liệu chuyên biệt cho thiết bị giám sát hành trình xe ô tô (gọi tắt là văn bản số 4428/VTT-DVDD). http://hiephoivantaioto.vn/news/kien-nghi-goi-cuoc-chuyen-biet-su-dung-cho-thiet-bi-giam-sat-hanh-trinh/ct-1184 Tue, 22 Oct 2019 06:49:50 GMT Thông báo kết quả Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2013 http://hiephoivantaioto.vn/news/thong-bao-ket-qua-hoi-nghi-so-ket-6-thang-dau-nam-2013/ct-1178 Tue, 22 Oct 2019 06:49:50 GMT Đại hội Hiệp hội vận tải ô tô Gia Lai lần thứ II Ngày 29 tháng 11 năm 2012 Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2012 - 2017. http://hiephoivantaioto.vn/news/dai-hoi-hiep-hoi-van-tai-o-to-gia-lai-lan-thu-ii/ct-1156 Tue, 22 Oct 2019 06:49:50 GMT Thành lập Hiệp hội vận tải ô tô Đồng Nai Ngày 28-9, Ban Vận động thành lập Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đại hội thành lập nhiệm kỳ I (2012-2017). http://hiephoivantaioto.vn/news/thanh-lap-hiep-hoi-van-tai-o-to-dong-nai/ct-1155 Tue, 22 Oct 2019 06:49:50 GMT Thành lập Hiệp hội vận tải ô tô Yên Bái Sáng 11/8, Ban vận động thành lập Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội vận tải ô tô Yên Bái lần thứ nhất. http://hiephoivantaioto.vn/news/thanh-lap-hiep-hoi-van-tai-o-to-yen-bai/ct-1154 Tue, 22 Oct 2019 06:49:50 GMT Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam về việc tăng mức phí đường Bắc Thăng Long-Nội Bài Dư luận rất quan tâm việc Bộ Tài chính công bố dự thảo tăng mức phí giao thông đường Băc Thăng Long-Nội Bài lên 1,5 lần.Phóng viên Đài Tiêng nói Việt Nam VOV phỏng vấn Ông Nguyễn Khánh Toàn, Chánh văn phòng Hiệp hội Vận tải ôtô VN về quan điểm của Hiệp hội. Sau đây là câu trả lời của ông Nguyễn Khánh Toàn. http://hiephoivantaioto.vn/news/hiep-hoi-van-tai-oto-viet-nam-ve-viec-tang-muc-phi-duong-bac-thang-long-noi-bai/ct-1146 Tue, 22 Oct 2019 06:49:50 GMT Đại hội thành lập Hiệp hội Vận tải ôtô tỉnh Yên Bái Ngày 11 tháng 8 năm 2012, tại Thành phố Yên Bái, Đại hội thành lập Hiệp hội Vận tải ôtô tỉnh Yên Bái đã được tổ chức và đã thành công tốt đẹp. Đây là hiệp hội cơ sở-thành viên thứ 46 trực thuộc Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam. http://hiephoivantaioto.vn/news/dai-hoi-thanh-lap-hiep-hoi-van-tai-oto-tinh-yen-bai/ct-1140 Tue, 22 Oct 2019 06:49:50 GMT Hà Nội: Xế hộp “gặp họa” vì đỗ dưới cây gỗ mục Chiếc xe Mazda đỗ sát vỉa hè bất ngờ bị một cành cây khá lớn mục gẫy, rơi trúng đuôi, khiến chiếc xe này bị hư hỏng nặng. http://hiephoivantaioto.vn/news/ha-noi-xe-hop-gap-hoa-vi-do-duoi-cay-go-muc/ct-1119 Tue, 22 Oct 2019 06:49:50 GMT Theo Dân trí TP.HCM: Tai nạn dây chuyền, 5 ô tô hư hỏng nặng Chiều 12/7, trên quốc lộ 22 đoạn chạy qua địa bàn xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn đã xảy ra vụ tai nạn dây chuyền khiến 5 ô tô hư hỏng. Trong đó, có những xe móp méo, biến dạng hoàn toàn. http://hiephoivantaioto.vn/news/tp-hcm-tai-nan-day-chuyen-5-o-to-hu-hong-nang/ct-1113 Tue, 22 Oct 2019 06:49:50 GMT Theo Báo Giao thông vận tải TP.HCM: Xem xét tăng phí giữ xe hai bánh Sáng 11/7, Kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM Khóa VIII đã họp phiên khai mạc. HĐND TP.HCM đã nghe UBND TP.HCM báo cáo về tình hình KT-XH của TP trong 6 tháng đầu năm 2012; những giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm. Đồng thời, HĐND TP cũng nghe báo cáo thẩm tra 8 tờ trình được UBND TP trình lên lấy ý kiến thông qua trong Kỳ họp lần này. http://hiephoivantaioto.vn/news/tp-hcm-xem-xet-tang-phi-giu-xe-hai-banh/ct-1111 Tue, 22 Oct 2019 06:49:50 GMT Đại hội thành lập HH VTOT tỉnh Ninh Bình Ngày 26 tháng 6 năm 2012, Đại hội lần thứ nhất, thành lập Hiệp hội Vận tải ôtô tỉnh Ninh Bình đã thành công tốt đẹp; Đây là Hiệp hội cơ sở thứ 45 trực thuộc Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam. http://hiephoivantaioto.vn/news/dai-hoi-thanh-lap-hh-vtot-tinh-ninh-binh/ct-1105 Tue, 22 Oct 2019 06:49:50 GMT