Tin tức - Sự kiện Tin tức mới nhất - www.hiephoivantai.com http://www.hiephoivantai.vn/ en THÔNG BÁO TIN BUỒN http://hiephoivantaioto.vn/news/thong-bao-tin-buon/ct-2304 Mon, 06 Jul 2020 18:17:16 GMT Phúc đáp văn bản số 7687/BTC-CST ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tài chính Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 7687/BTC-CST ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định về phí sử dụng đường bộ (giảm phí để hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch covid-19) kèm theo bản dự thảo. http://hiephoivantaioto.vn/news/phuc-dap-van-ban-so-7687-btc-cst-ngay-24-thang-6-nam-2020-cua-bo-tai-chinh/ct-2302 Mon, 06 Jul 2020 18:17:16 GMT Đề nghị giải quyết một số bất hợp lý, khó khăn trong thực hiện Hiệp định vận tải Việt Nam – Campuchia. Căn cứ phản ánh và kiến nghị của nhiều doanh nghiệp vận tải Việt Nam đang hoạt động trên các tuyến vận tải liên vận Việt Nam – Campuchia. Để thực hiện đúng các quy định hiện hành và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam báo cáo và đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan giải quyết một số vấn đề đang tồn tại trong quá trình thực hiện vận tải giữa Việt Nam với Campuchia http://hiephoivantaioto.vn/news/de-nghi-giai-quyet-mot-so-bat-hop-ly-kho-khan-trong-thuc-hien-hiep-dinh-van-tai-viet-nam-campuchia/ct-2303 Mon, 06 Jul 2020 18:17:16 GMT BÁO CÁO HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ MỞ RỘNG TẠI SAPA http://hiephoivantaioto.vn/news/bao-cao-hoi-nghi-ban-thuong-vu-mo-rong-tai-sapa/ct-2301 Mon, 06 Jul 2020 18:17:16 GMT Giới thiệu doanh nghiệp, doanh nhân tham gia Diễn đàn “Doanh nghiệp ASEAN + 3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ”… http://hiephoivantaioto.vn/news/gioi-thieu-doanh-nghiep-doanh-nhan-tham-gia-dien-dan-doanh-nghiep-asean-3-nhat-ban-han-quoc-an-do/ct-2300 Mon, 06 Jul 2020 18:17:16 GMT Công văn 48/CV-HHVT về việc tham gia ý kiến dự thảo Luật GTĐB Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (Hiệp hội) nhận được công văn số 2510/TCĐVN – PCTT ngày 24/4/2020 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Luật GTĐB thay thế Luật GTĐB hiện hành (Luật GTĐB năm 2008). Hiệp hội đã có văn bản tham gia ý kiến gửi Tổng Cục đường bộ Việt Nam số 39/CV-HHVT ngày 29/4/2020. Tuy nhiên, do thời hạn tham gia ý kiến gấp, nên văn bản tham gia của Hiệp hội nói trên mới chỉ là bước đầu http://hiephoivantaioto.vn/news/cong-van-48-cv-hhvt-ve-viec-tham-gia-y-kien-du-thao-luat-gtdb/ct-2299 Mon, 06 Jul 2020 18:17:16 GMT Thông báo số 170/TB-BGTVT ngày 6/5/2020 Kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp về xử lý kiến nghị của doanh nghiệp về giảm phí sử dụng đường bộ đảm bảo an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19 http://hiephoivantaioto.vn/news/thong-bao-so-170-tb-bgtvt-ngay-6-5-2020/ct-2298 Mon, 06 Jul 2020 18:17:16 GMT Góp ý dự thảo Thông tư quy định và hướng dẫn về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ thay thế thông tư 63/2015/TT-BGTVT http://hiephoivantaioto.vn/news/gop-y-du-thao-thong-tu-quy-dinh-va-huong-dan-ve-to-chuc-quan-ly-hoat-dong-van-tai-bang-xe-o-to-va-dich-vu-ho-tro-van-tai-duong-bo-thay-the-thong-tu-63-2015-tt-bgtvt/ct-2296 Mon, 06 Jul 2020 18:17:16 GMT Số: 41/CV-HHVT V/v Báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giảm phí sử dụng đường bộ thu trên đầu phương tiện. Số: 41/CV-HHVT V/v Báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giảm phí sử dụng đường bộ thu trên đầu phương tiện. http://hiephoivantaioto.vn/news/so-41-cv-hhvt-v-v-bao-cao-kien-nghi-co-quan-co-tham-quyen-xem-xet-giam-phi-su-dung-duong-bo-thu-tren-dau-phuong-tien/ct-2294 Mon, 06 Jul 2020 18:17:16 GMT Đề nghị xem xét, giảm một số loại phí để giảm bớt khó khăn cho các đơn vị vận tải. Công văn số 36/CV-HHVT về việc Đề nghị xem xét, giảm một số loại phí để giảm bớt khó khăn cho các đơn vị vận tải. http://hiephoivantaioto.vn/news/de-nghi-xem-xet-giam-mot-so-loai-phi-de-giam-bot-kho-khan-cho-cac-don-vi-van-tai/ct-2293 Mon, 06 Jul 2020 18:17:16 GMT Kiến nghị về Giấy khám sức khỏe của người lái xe Công văn 35/CV-HHVT về việc Kiến nghị về Giấy khám sức khỏe của người lái xe http://hiephoivantaioto.vn/news/kien-nghi-ve-giay-kham-suc-khoe-cua-nguoi-lai-xe/ct-2292 Mon, 06 Jul 2020 18:17:16 GMT Xem xét tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe Công văn số 34/CV-HHVT về việc Xem xét tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe http://hiephoivantaioto.vn/news/xem-xet-thao-go-vuong-mac-kho-khan-tao-dieu-kien-cho-cac-co-so-dao-tao-sat-hach-lai-xe/ct-2291 Mon, 06 Jul 2020 18:17:16 GMT Hưởng ứng và ủng hộ vào quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 http://hiephoivantaioto.vn/news/huong-ung-va-ung-ho-vao-quy-phong-chong-dich-benh-covid-19/ct-2290 Mon, 06 Jul 2020 18:17:16 GMT Công văn 1950/TCĐBVN-VT và 1960/TCĐBVN-VT ngày 01/4/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam Đề nghị phối hợp tạo thuận lợi cho các phương tiện được phép hoạt động theo Chỉ thị số 16/Ct-TTg và Văn bản số 3064/BGTVT-VT; Tạm đình chỉ hiệu lực có thời hạn các loại phù hiệu, biển hiệ xe kinh doanh vận tải http://hiephoivantaioto.vn/news/cong-van-1950-tcdbvn-vt-va-1960-tcdbvn-vt-ngay-01-4-2020-cua-tong-cuc-duong-bo-viet-nam/ct-2289 Mon, 06 Jul 2020 18:17:16 GMT Chi hội giám sát hành trình Kiến nghị Hỗ trợ để giảm bớt khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra với ngành vận tải ô tô. http://hiephoivantaioto.vn/news/chi-hoi-giam-sat-hanh-trinh-kien-nghi-ho-tro-de-giam-bot-kho-khan-do-dai-dich-covid-19-gay-ra-voi-nganh-van-tai-o-to/ct-2288 Mon, 06 Jul 2020 18:17:16 GMT Báo cáo trình hội nghị Thường trực quý I/2020 http://hiephoivantaioto.vn/news/bao-cao-trinh-hoi-nghi-thuong-truc-quy-i-2020/ct-2287 Mon, 06 Jul 2020 18:17:16 GMT NGHỊ ĐỊNH 10/2020/NĐ-CP GIẢI QUYẾT NHIỀU VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ http://hiephoivantaioto.vn/news/nghi-dinh-10-2020-nd-cp-giai-quyet-nhieu-van-de-co-ban-trong-quan-ly-hoat-dong-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to/ct-2286 Mon, 06 Jul 2020 18:17:16 GMT Công ty Bình Anh hỗ trợ giảm 25% cước phí dịch vụ giám sát hành trình... http://hiephoivantaioto.vn/news/cong-ty-binh-anh-ho-tro-giam-25-cuoc-phi-dich-vu-giam-sat-hanh-trinh/ct-2285 Mon, 06 Jul 2020 18:17:16 GMT Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp giảm bớt khó khăn do đại dịch Covid – 19 gây ra đối với ngành vận tải ô tô. Kiến nghị một số giải pháp giảm bớt khó khăn do đại dịch Covid – 19 gây ra đối với ngành vận tải ô tô. http://hiephoivantaioto.vn/news/hiep-hoi-van-tai-o-to-viet-nam-kien-nghi-thu-tuong-chinh-phu-mot-so-giai-phap-giam-bot-kho-khan-do-dai-dich-covid-19-gay-ra-doi-voi-nganh-van-tai-o-to/ct-2284 Mon, 06 Jul 2020 18:17:16 GMT Lấy ý kiến dự thảo Thông tư Quy định, hướng dẫn tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô; quy định về dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ http://hiephoivantaioto.vn/news/lay-y-kien-du-thao-thong-tu-quy-dinh-huong-dan-to-chuc-va-quan-ly-hoat-dong-van-tai-bang-xe-o-to-quy-dinh-ve-dich-vu-ho-tro-van-tai-duong-bo/ct-2283 Mon, 06 Jul 2020 18:17:16 GMT Kết luận của Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tại kỳ họp Quý III/2019 http://hiephoivantaioto.vn/news/ket-luan-cua-thuong-truc-hiep-hoi-van-tai-o-to-viet-nam-tai-ky-hop-quy-iii-2019/ct-2280 Mon, 06 Jul 2020 18:17:16 GMT Triển khai thực hiện Kế hoạch số 439/KH-UBATGTQG, ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về Trao giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 7 năm 2019, với các nội dung cụ thể sau đây: http://hiephoivantaioto.vn/news/trien-khai-thuc-hien-ke-hoach-so-439-kh-ubatgtqg-ngay-27-thang-9-nam-2019-cua-uy-ban-an-toan-giao-thong-quoc-gia-ve-trao-giai-thuong-vo-lang-vang-lan-thu-7-nam-2019-voi-cac-noi-dung-cu-the-sau-day/ct-2279 Mon, 06 Jul 2020 18:17:16 GMT Công văn số 101/HHVT ngày 19/9/2019 về Tổ chức quản lý vận tải Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 8197/BGTVT-VT ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Cục cảnh sát giao thông đề nghị xem xét đơn kêu cứu của 11 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định trên tuyến Hà Nội - Quảng Ninh kèm theo bản phô tô công văn 6893/VPCP-CN và đơn kêu cứu của 11 doanh nghiệp gửi các cơ quan chức năng. Tiếp đó, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 07/HHVT ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Hiệp hội Vận tải ô tô Quảng Ninh gửi Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị tăng cường quản lý xe vận tải hành khách theo hợp đồng, tạo điều kiện để các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định được kinh doanh bình đẳng, đảm bảo an toàn giao thông. http://hiephoivantaioto.vn/news/cong-van-so-101-hhvt-ngay-19-9-2019-ve-to-chuc-quan-ly-van-tai/ct-2278 Mon, 06 Jul 2020 18:17:16 GMT Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 – Industry 4.0 Summit 2019 Phối hợp thông tin về Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 – Industry 4.0 Summit 2019 sẽ diễn ra vào ngày 2 - 3 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Diễn đàn do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì và chỉ đạo chuyên môn, với sự tham gia phối hợp chỉ đạo chuyên môn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ban ngành Trung ương có liên quan. http://hiephoivantaioto.vn/news/dien-dan-cap-cao-va-trien-lam-quoc-te-ve-cong-nghiep-4-0-industry-4-0-summit-2019/ct-2277 Mon, 06 Jul 2020 18:17:16 GMT Tham gia cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” http://hiephoivantaioto.vn/news/tham-gia-cuoc-van-dong-doanh-nghiep-doanh-nhan-dong-gop-y-kien-hoan-thien-co-che-chinh-sach-phat-trien-kinh-te/ct-2276 Mon, 06 Jul 2020 18:17:16 GMT