Tin tức - Sự kiện Tin tức mới nhất - www.hiephoivantai.com http://www.hiephoivantai.vn/ en Kết luận của Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tại kỳ họp Quý III/2019 http://hiephoivantaioto.vn/news/ket-luan-cua-thuong-truc-hiep-hoi-van-tai-o-to-viet-nam-tai-ky-hop-quy-iii-2019/ct-2280 Sun, 15 Dec 2019 00:56:28 GMT Triển khai thực hiện Kế hoạch số 439/KH-UBATGTQG, ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về Trao giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 7 năm 2019, với các nội dung cụ thể sau đây: http://hiephoivantaioto.vn/news/trien-khai-thuc-hien-ke-hoach-so-439-kh-ubatgtqg-ngay-27-thang-9-nam-2019-cua-uy-ban-an-toan-giao-thong-quoc-gia-ve-trao-giai-thuong-vo-lang-vang-lan-thu-7-nam-2019-voi-cac-noi-dung-cu-the-sau-day/ct-2279 Sun, 15 Dec 2019 00:56:28 GMT Công văn số 101/HHVT ngày 19/9/2019 về Tổ chức quản lý vận tải Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 8197/BGTVT-VT ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Cục cảnh sát giao thông đề nghị xem xét đơn kêu cứu của 11 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định trên tuyến Hà Nội - Quảng Ninh kèm theo bản phô tô công văn 6893/VPCP-CN và đơn kêu cứu của 11 doanh nghiệp gửi các cơ quan chức năng. Tiếp đó, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 07/HHVT ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Hiệp hội Vận tải ô tô Quảng Ninh gửi Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị tăng cường quản lý xe vận tải hành khách theo hợp đồng, tạo điều kiện để các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định được kinh doanh bình đẳng, đảm bảo an toàn giao thông. http://hiephoivantaioto.vn/news/cong-van-so-101-hhvt-ngay-19-9-2019-ve-to-chuc-quan-ly-van-tai/ct-2278 Sun, 15 Dec 2019 00:56:28 GMT Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 – Industry 4.0 Summit 2019 Phối hợp thông tin về Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 – Industry 4.0 Summit 2019 sẽ diễn ra vào ngày 2 - 3 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Diễn đàn do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì và chỉ đạo chuyên môn, với sự tham gia phối hợp chỉ đạo chuyên môn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ban ngành Trung ương có liên quan. http://hiephoivantaioto.vn/news/dien-dan-cap-cao-va-trien-lam-quoc-te-ve-cong-nghiep-4-0-industry-4-0-summit-2019/ct-2277 Sun, 15 Dec 2019 00:56:28 GMT Tham gia cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” http://hiephoivantaioto.vn/news/tham-gia-cuoc-van-dong-doanh-nghiep-doanh-nhan-dong-gop-y-kien-hoan-thien-co-che-chinh-sach-phat-trien-kinh-te/ct-2276 Sun, 15 Dec 2019 00:56:28 GMT Văn bản 89/HHVT-TV Gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc http://hiephoivantaioto.vn/news/van-ban-89-hhvt-tv-gui-thu-tuong-chinh-phu-nguyen-xuan-phuc/ct-2275 Sun, 15 Dec 2019 00:56:28 GMT Đề nghị xem xét, sửa đổi, bổ sung bản dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/ NĐ-CP sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ http://hiephoivantaioto.vn/news/de-nghi-xem-xet-sua-doi-bo-sung-ban-du-thao-nghi-dinh-thay-the-nghi-dinh-86-nd-cp-sau-khi-tiep-thu-y-kien-chi-dao-cua-thu-tuong-chinh-phu/ct-2274 Sun, 15 Dec 2019 00:56:28 GMT Về đề xuất nội dung tiếp thu ý kiến Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 273/TB-VPCP ngày 2/8/2019 của Văn phòng Chính phủ http://hiephoivantaioto.vn/news/ve-de-xuat-noi-dung-tiep-thu-y-kien-chi-dao-cua-thu-tuong-chinh-phu-tai-van-ban-so-273-tb-vpcp-ngay-2-8-2019-cua-van-phong-chinh-phu/ct-2273 Sun, 15 Dec 2019 00:56:28 GMT Thông báo về kết quả bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Tổng thư ký Khóa V http://hiephoivantaioto.vn/news/thong-bao-ve-ket-qua-bau-bo-sung-ban-chap-hanh-ban-thuong-vu-pho-tong-thu-ky-khoa-v/ct-2272 Sun, 15 Dec 2019 00:56:28 GMT Khảo sát việc cung ứng xăng, dầu phù hợp với ô tô sử dụng động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro4, Euro5” http://hiephoivantaioto.vn/news/khao-sat-viec-cung-ung-xang-dau-phu-hop-voi-o-to-su-dung-dong-co-dat-tieu-chuan-khi-thai-euro4-euro5/ct-2271 Sun, 15 Dec 2019 00:56:28 GMT Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam trả lời phỏng vấn của Tòa soạn VietTimes http://hiephoivantaioto.vn/news/ong-nguyen-van-quyen-chu-tich-hiep-hoi-van-tai-o-to-viet-nam-tra-loi-phong-van-cua-toa-soan-viettimes/ct-2270 Sun, 15 Dec 2019 00:56:28 GMT Giới thiệu tính năng http://hiephoivantaioto.vn/news/gioi-thieu-tinh-nang/ct-1270 Sun, 15 Dec 2019 00:56:28 GMT Đề nghị sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP Ngày 05 tháng 6 năm 2019, Quốc hội có phiên chất vấn một số thành viên Chính phủ. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và các đơn vị hội viên rất quan tâm theo dõi nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể; trong đó giới vận tải ô tô và các doanh nghiệp làm dịch vụ phần mềm kết nối trong vận tải rất phấn khởi khi nghe Chủ tịch kết luận nội dung liên quan đến sửa đổi Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô vì đây là vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội từ nhiều năm nay; việc soạn thảo Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã qua 3 năm với 8 lần dự thảo, đến nay đã cơ bản có sự đồng thuận. Nghị định cần được ban hành sớm để đáp ứng yêu cầu quản lý về tạo sự công bằng trong cạnh tranh, quản lý về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và công bằng về nghĩa vụ và chống thất thu thuế với nhà nước. http://hiephoivantaioto.vn/news/de-nghi-som-ban-hanh-nghi-dinh-thay-the-nghi-dinh-86-2014-nd-cp/ct-1269 Sun, 15 Dec 2019 00:56:28 GMT Câu trả lời phỏng vấn Báo giao thông của Ông Nguyễn Văn Quyền – Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam http://hiephoivantaioto.vn/news/cau-tra-loi-phong-van-bao-giao-thong-cua-ong-nguyen-van-quyen-chu-tich-hiep-hoi-van-tai-o-to-viet-nam/ct-1268 Sun, 15 Dec 2019 00:56:28 GMT Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP Vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã trình Chính phủ bản dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP, đây là lần dự thảo thứ 8 với thời gian hơn 3 năm soạn thảo, chỉnh sửa. Tại dự thảo này, Cơ quan soạn thảo đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của Bộ Công an; Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; các hiệp hội và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải nói chung, nhất là các doanh nghiệp vận tải khách theo hợp đồng, vận tải taxi, cung cấp phần mềm ứng dụng tại cuộc họp do Bộ Giao thông vận tải tổ chức ngày 08/04/2019. http://hiephoivantaioto.vn/news/de-nghi-chinh-phu-som-ban-hanh-nghi-dinh-thay-the-nghi-dinh-86-2014-nd-cp/ct-1267 Sun, 15 Dec 2019 00:56:28 GMT Đề nghị thu hồi hoặc sửa đổi văn bản số 384/TCT-TNCN ngày 8/2/2017 của Tổng Cục Thuế Tổng cục Thuế đã ban hành văn bản số 384/TCT-TNCN ngày 8 tháng 2 năm 2017 do Vụ trưởng vụ Quản lý Thuế thu nhập cá nhân ký, ban hành. Sau hơn 2 năm thực hiện, có nhiều ý kiến của các doanh nghiệp vận tải, Hiệp hội Taxi Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh phản ánh những bất hợp lý, kẽ hở để Grab và một số đơn vị, cá nhân kinh doanh vận tải lợi dụng, gây thất thu ngân sách nhà nước và tạo thế cạnh tranh không công bằng trong vận tải, cụ thể như sau: http://hiephoivantaioto.vn/news/de-nghi-thu-hoi-hoac-sua-doi-van-ban-so-384-tct-tncn-ngay-8-2-2017-cua-tong-cuc-thue/ct-1266 Sun, 15 Dec 2019 00:56:28 GMT Tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ Ngày 04 tháng 5 năm 2019, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được công văn số 3831/BGTVT-TC ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị tham gia ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quỹ bảo trì đường bộ. Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam xin tham gia một số ý kiến như sau http://hiephoivantaioto.vn/news/tham-gia-y-kien-vao-du-thao-nghi-dinh-thay-the-nghi-dinh-18-2012-nd-cp-ve-quy-bao-tri-duong-bo/ct-1265 Sun, 15 Dec 2019 00:56:28 GMT Trả lời công văn số 2003/2019/CV-Grab VN ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Công ty TNHH GRAB Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được công văn số 2003/2019/CV-Grab VN ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Công ty TNHH GRAB về việc đề nghị đính chính thông tin chưa chính xác về Công ty TNHH GRAB. Sau khi xem xét nội dung công văn, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam xin trao đổi, trả lời Công ty TNHH GRAB như sau: http://hiephoivantaioto.vn/news/tra-loi-cong-van-so-2003-2019-cv-grab-vn-ngay-20-thang-3-nam-2019-cua-cong-ty-tnhh-grab/ct-1263 Sun, 15 Dec 2019 00:56:28 GMT Thông tin, đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế trong hoạt động kinh doanh vận tải ô tô Công văn cố 29/HHVT-TTr ngày 25 tháng 3 năm 2019 http://hiephoivantaioto.vn/news/thong-tin-de-xuat-giai-phap-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-thue-trong-hoat-dong-kinh-doanh-van-tai-o-to/ct-1262 Sun, 15 Dec 2019 00:56:28 GMT Quản lý công tác khám sức khỏe đối với người lái xe http://hiephoivantaioto.vn/news/quan-ly-cong-tac-kham-suc-khoe-doi-voi-nguoi-lai-xe/ct-1261 Sun, 15 Dec 2019 00:56:28 GMT Đề nghị sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP http://hiephoivantaioto.vn/news/de-nghi-som-ban-hanh-nghi-dinh-thay-the-nghi-dinh-86-2014-nd-cp/ct-1260 Sun, 15 Dec 2019 00:56:28 GMT Tổ chức giao thông hợp lý để giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên đường bộ vào dịp lễ, tết, chúng ta thường thấy tình trạng ùn tắc giao thông 1 chiều trên các tuyến Quốc lộ, đường cao tốc, đoạn đường các cửa ngõ vào các thành phố lớn. Trước các kỳ nghỉ Lễ, Tết thì ùn tắc theo chiều ra, sau các kỳ nghỉ Lễ, Tết thì ùn tắc theo chiều vào, cụ thể sau kỳ nghỉ Tết Kỷ hợi 2019 lại tắc một chiều trên cả chiều dài hàng chục km trên Quốc lộ huyết mạch như Quốc lộ I. Trong khi chiều ngược lại rất ít phương tiện lưu thông. http://hiephoivantaioto.vn/news/to-chuc-giao-thong-hop-ly-de-giam-tinh-trang-un-tac-giao-thong-tren-duong-bo/ct-1259 Sun, 15 Dec 2019 00:56:28 GMT Việc thu phí sẽ được tổ chức thu tại Bỉm Sơn vị trí trước đây đã thu phí cho tuyến đường tránh phía Đông Thành phố Thanh Hóa Văn bản số 02/HH-CV, ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Hiệp hội Vận tải ô tô Thanh Hóa và ý kiến từ các doanh nghiệp vận tải một số địa phương về “Phương án thu phí dịch vụ sử dụng tuyến đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa theo hình thức BOT”, đã đưa vào khai thác từ tháng 12/2018. Theo Thông báo kết luận số 648/TBKL, ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải, theo đó việc thu phí sẽ được tổ chức thu tại Bỉm Sơn vị trí trước đây đã thu phí cho tuyến đường tránh phía Đông Thành phố Thanh Hóa. http://hiephoivantaioto.vn/news/viec-thu-phi-se-duoc-to-chuc-thu-tai-bim-son-vi-tri-truoc-day-da-thu-phi-cho-tuyen-duong-tranh-phia-dong-thanh-pho-thanh-hoa/ct-1258 Sun, 15 Dec 2019 00:56:28 GMT Tăng cường quản lý lái xe, đảm bảo ATGT http://hiephoivantaioto.vn/news/tang-cuong-quan-ly-lai-xe-dam-bao-atgt/ct-1257 Sun, 15 Dec 2019 00:56:28 GMT CHƯƠNG TRÌNH ĐOÀN CÔNG TÁC TẠI TOKYO – NHẬT BẢN http://hiephoivantaioto.vn/news/chuong-trinh-doan-cong-tac-tai-tokyo-nhat-ban/ct-1256 Sun, 15 Dec 2019 00:56:28 GMT