Tin tức - Sự kiện Tin tức mới nhất - www.hiephoivantai.com http://www.hiephoivantai.vn/ en Báo cáo: Đại hội V Nhiệm kỳ 2018 - 2023 Báo cáo: Đại hội V Nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm: 1. Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ IV (2013 - 2018); Mục tiêu nhiệm kỳ V (2018 - 2023) 2. Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ nhiệm kỳ IV (2013 - 2018) 3. Kiểm điểm hoạt động của Ban kiểm tra nhiệm kỳ IV (2013 - 2018) 4. Tài chính nhiệm kỳ IV (2013 - 2018) http://hiephoivantaioto.vn/news/bao-cao-dai-hoi-v-nhiem-ky-2018-2023/ct-1242 Sat, 20 Oct 2018 10:59:54 GMT Số: 033 /HHVT-TV V/v Quy hoạch bến xe khách http://hiephoivantaioto.vn/news/so-033-hhvt-tv-v-v-quy-hoach-ben-xe-khach/ct-1239 Sat, 20 Oct 2018 10:59:54 GMT Văn kiện dự thảo Đại hội lần thứ V Dự thảo lần thứ 5 - Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ V (2018-2023) Dự thảo lần thứ 3 - Báo cáo Tài chính nhiệm kỳ V (2018 - 2023) Dự thảo lần thứ 2 - Báo cáo Ban kiểm tra; Dự thảo lần thứ 3 - Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo BCH http://hiephoivantaioto.vn/news/van-kien-du-thao-dai-hoi-lan-thu-v/ct-1238 Sat, 20 Oct 2018 10:59:54 GMT Bộ Giao thông vận tải trả lời một số kiến nghị của Hiệp hội Bộ Giao thông Vận tải trả lời Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam một số nội dung kiến nghị tại Văn bản số 110/HHVT-TV http://hiephoivantaioto.vn/news/bo-giao-thong-van-tai-tra-loi-mot-so-kien-nghi-cua-hiep-hoi/ct-1237 Sat, 20 Oct 2018 10:59:54 GMT Góp ý các văn bản dự thảo Đại hội V (2018 – 2023) download các file theo link đính kèm http://hiephoivantaioto.vn/news/gop-y-cac-van-ban-du-thao-dai-hoi-v-2018-2023/ct-1236 Sat, 20 Oct 2018 10:59:54 GMT Một số kiến nghị gửi cơ quan Nhà nước http://hiephoivantaioto.vn/news/mot-so-kien-nghi-gui-co-quan-nha-nuoc/ct-1234 Sat, 20 Oct 2018 10:59:54 GMT VATA Báo cáo tổng kết năm 2017 http://hiephoivantaioto.vn/news/bao-cao-tong-ket-nam-2017/ct-1233 Sat, 20 Oct 2018 10:59:54 GMT Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về Thay đổi hình thức thế chấp ngân hàng Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 71/KN-HHVT ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh và một số Hiệp hội cơ sở đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam báo cáo đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành liên quan tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị vận tải khi mua xe ô tô phải vay ngân hàng. Bản chính Đăng ký xe ô tô do ngân hàng quản lý. Trong quá trình kiểm tra trên đường người lái xe không có bản chính đăng ký xe sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP. http://hiephoivantaioto.vn/news/kien-nghi-thu-tuong-chinh-phu-ve-thay-doi-hinh-thuc-the-chap-ngan-hang/ct-1232 Sat, 20 Oct 2018 10:59:54 GMT CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN KINH DOANH VẬN TẢI. TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG LÁI XE, DOANH NGHIỆP TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG (Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm ATGT 6 tháng năm 2017) THAM LUẬN VỀ: CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN KINH DOANH VẬN TẢI. TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG LÁI XE, DOANH NGHIỆP TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG (Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm ATGT 6 tháng năm 2017) Nguyễn Văn Thanh Chủ tịch – Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam 6 tháng đầu năm 2017 ngành vận tải ô tô có nhiều sự việc nóng: Ùn tắc giao thông do tăng đột biến của xe cá nhân tham gia vận tải Taxi Uber, Grab. Vấn nạn “xe dù, bến cóc” xảy ra khá nghiêm trọng tại 2 thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh (như báo cáo sơ kết đã nêu). Trong khuôn khổ Hội nghị, xin tham luận 2 nội dung: http://hiephoivantaioto.vn/news/cong-tac-quan-ly-an-toan-kinh-doanh-van-tai-tuyen-truyen-van-dong-lai-xe-doanh-nghiep-tuan-thu-cac-quy-dinh-phap-luat-ve-trat-tu-an-toan-giao-thong-tai-hoi-nghi-truc-tuyen-so-ket-cong-tac-bao-dam-atgt-6-thang-nam-2017/ct-1231 Sat, 20 Oct 2018 10:59:54 GMT DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ (Mở rộng) http://hiephoivantaioto.vn/news/du-thao-nghi-quyet-hoi-nghi-ban-thuong-vu-mo-rong/ct-1230 Sat, 20 Oct 2018 10:59:54 GMT Thông cáo báo chí Giới thiệu về TRAFFIC TRAFFIC, Mạng lưới giám sát buôn bán động vật hoang dã, hoạt động nhằm đảm bảo việc buôn bán động thực vật hoang dã không phải là mối đe dọa đối với việc bảo tồn thiên nhiên. TRAFFIC là một liên minh chiến lược của IUCN và WWF. www.traffic.org http://hiephoivantaioto.vn/news/thong-cao-bao-chi/ct-1229 Sat, 20 Oct 2018 10:59:54 GMT Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017 http://hiephoivantaioto.vn/news/bao-cao-6-thang-dau-nam-2017/ct-1228 Sat, 20 Oct 2018 10:59:54 GMT Doanh nghiệp vận tải, ô tô cam kết thực hiện chính sách trách nhiệm xã hội không khoan nhượng đối với vận chuyển và buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã Doanh nghiệp vận tải, ô tô cam kết thực hiện chính sách trách nhiệm xã hội không khoan nhượng đối với vận chuyển và buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã http://hiephoivantaioto.vn/news/doanh-nghiep-van-tai-o-to-cam-ket-thuc-hien-chinh-sach-trach-nhiem-xa-hoi-khong-khoan-nhuong-doi-voi-van-chuyen-va-buon-ban-trai-phep-dong-thuc-vat-hoang-da/ct-1227 Sat, 20 Oct 2018 10:59:54 GMT Thông báo tổ chức tập huấn cho người điều hành vận tải và lái xe kinh doanh vận tải Ngày 30/05/2017 Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam phối hợp với tổ chức Traffic tổ chức lớp tập huấn cho người điều hành vận tải và lái xe kinh doanh vận tải tại Hà Nội http://hiephoivantaioto.vn/news/thong-bao-to-chuc-tap-huan-cho-nguoi-dieu-hanh-van-tai-va-lai-xe-kinh-doanh-van-tai/ct-1226 Sat, 20 Oct 2018 10:59:54 GMT TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017 Năm 2016, tình hình chính trị kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, suy thoái kinh tế chưa được ngăn chặn vững chắc, trong khi đó biến đổi khí hậu dẫn đến thiên tai, lũ lụt, động đất thường xuyên xảy ra. Tình hình chính trị ở một số nước có nhiều diễn biến phức tạp làm cho tốc độ phát triển kinh tế thấp, Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng từ tình hình chung của thế giới. Tuy năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII với sự chỉ đạo trực tiếp của các cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ nền kinh tế Việt Nam đã từng bước phục hồi . Tốc độ tăng trưởng ứơc đạt 6,3%, tuy tốc độ tăng trưởng không bằng năm 2015 nhưng là tốc độ tăng trưởng cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Những tác động từ các yếu tố đầu vào biến động thường xuyên làm cho các doanh nghiệp kinh doanh chưa hiệu quả. Giá cả các mặt hàng công nghiệp trong đó có ô tô, nhiên liệu thường xuyên biến đổi. Giá vật tư đầu vào tăng, phí sử dụng đường bộ, các trạm thu phí BOT trên đường gia tăng. Nhiều tuyến đường hiện tại thu phí chưa hợp lý nhiều phương tiện kinh doanh vận tải hiện tại hoạt động 100% trên các tuyến BOT nhưng vẫn phải nộp tiền phí sử dụng đường bộ. Tuy nhiên do biến động giá xăng dầu thế giới nên giá xăng dầu trong nước cũng thường xuyên tăng giảm. Việc tăng giảm giá xăng dầu nhỏ giọt làm cho các đơn vị kinh doanh vận tải rất bị động trong việc kê khai giá cước để phù hợp với giá xăng dầu. http://hiephoivantaioto.vn/news/tong-ket-hoat-dong-nam-2016-va-trien-khai-nhiem-vu-nam-2017/ct-1225 Sat, 20 Oct 2018 10:59:54 GMT Kế hoạch xử lý hành vi chở quá khổ, quá tải đối với các phương tiện vận tải hàng hoá đường bộ của Trung Quốc http://hiephoivantaioto.vn/news/ke-hoach-xu-ly-hanh-vi-cho-qua-kho-qua-tai-doi-voi-cac-phuong-tien-van-tai-hang-hoa-duong-bo-cua-trung-quoc/ct-1224 Sat, 20 Oct 2018 10:59:54 GMT Phúc đáp Văn bản 1339 SGTVT-QLVT http://hiephoivantaioto.vn/news/phuc-dap-van-ban-1339-sgtvt-qlvt/ct-1222 Sat, 20 Oct 2018 10:59:54 GMT BÁO CÁO KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ VIỆT NAM Dự thảo Báo cáo KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ VIỆT NAM http://hiephoivantaioto.vn/news/bao-cao-ky-niem-20-nam-thanh-lap-hiep-hoi-van-tai-o-to-viet-nam/ct-1221 Sat, 20 Oct 2018 10:59:54 GMT Xây dựng uy tín doanh nghiệp vận tải Việt Nam thông qua thực hiện trách nhiệm xã hội-bảo vệ động thực vật hoang dã Hội thảo” Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp ngành dịch vụ vận tải, hậu cần” ngày 02/11/2015 tại Hà Nội http://hiephoivantaioto.vn/news/xay-dung-uy-tin-doanh-nghiep-van-tai-viet-nam-thong-qua-thuc-hien-trach-nhiem-xa-hoi-bao-ve-dong-thuc-vat-hoang-da/ct-1214 Sat, 20 Oct 2018 10:59:54 GMT Góp ý Dự thảo Nghị định thay thế 171/2013/NĐ-CP http://hiephoivantaioto.vn/news/gop-y-du-thao-nghi-dinh-thay-the-171-2013-nd-cp/ct-1213 Sat, 20 Oct 2018 10:59:54 GMT Rà soát lại giá thành vận tải để phục vụ kê khai giá cước http://hiephoivantaioto.vn/news/ra-soat-lai-gia-thanh-van-tai-de-phuc-vu-ke-khai-gia-cuoc/ct-1212 Sat, 20 Oct 2018 10:59:54 GMT Tổ chức tập huấn Theo đề nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam về việc giao nhiệm vụ tập huấn, kiểm tra, cấp Chứng nhận tập huấn đối với người điều hành vận tải, lái xe kinh doanh vận tải, nhân viên phục vụ trên xe, ngày 02 tháng 4 năm 2015 Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 4077/BGTVT-VT, tiếp đó ngày 25 tháng 6 năm 2015 Bộ Giao thông vận tải có văn bản 8218/BGTVT-VT gửi các cơ quan liên quan để phối hợp giải quyết. Tại các văn bản trên Bộ yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương hướng dẫn các Sở Giao thông vận tải phối hợp với Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam lập kế hoạch và tổ chức tập huấn cho các đối tượng theo quy định và đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam chủ động chuẩn bị các nội dung cần thiết và phối hợp với các Sở giao thông vận tải tổ chức tập huấn. Về tài liệu tập huấn, giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương hoàn thiện và ban hành giáo trình tập huấn trước ngày 15 tháng 7 năm 2015. http://hiephoivantaioto.vn/news/to-chuc-tap-huan/ct-1210 Sat, 20 Oct 2018 10:59:54 GMT Xem xét việc hạ cấp đường QL70 đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét lại việc Tổng cục Đường bộ Việt Nam có quyết định 1381/QĐ-TCĐBVN ngày 29 tháng 5 năm 2015 về việc công bố cấp đường Quốc lộ 70 http://hiephoivantaioto.vn/news/xem-xet-viec-ha-cap-duong-ql70/ct-1209 Sat, 20 Oct 2018 10:59:54 GMT Báo cáo về chi phí Vận tải và chở hàng quá tải Ngày 06 tháng 4 năm 2015, Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã làm việc với Ủy Ban kinh tế Quốc hội khóa XIII về việc cơ chế chính sách pháp luật về quản lý giá, các thủ tục có liên quan trong việc giảm chi phí dịch vụ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế, tình hình xử lý xe quá tải quá khổ và các nội dung liên quan khác tới Hiệp hội. Sau đây là công văn báo cáo của Hiệp hội gửi Ủy ban kinh tế Quốc hội khóa XIII http://hiephoivantaioto.vn/news/bao-cao-ve-chi-phi-van-tai-va-cho-hang-qua-tai/ct-1207 Sat, 20 Oct 2018 10:59:54 GMT Bài phát biểu của Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt nam tai Hội nghị "Tổng kết Bộ giao thông vận tải năm 2014 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2015"" http://hiephoivantaioto.vn/news/bai-phat-bieu-cua-chu-tich-hiep-hoi-van-tai-o-to-viet-nam-tai-hoi-nghi-tong-ket-bo-giao-thong-van-tai-nam-2014-va-trien-khai-nhiem-vu-ke-hoach-nam-2015/ct-1206 Sat, 20 Oct 2018 10:59:54 GMT