Tin tức - Sự kiện Tin tức mới nhất - www.hiephoivantai.com http://www.hiephoivantai.vn/ en Cam kết của Doanh nghiệp nhằm bảo vệ động thực vật hoang dã nguy cấp http://hiephoivantaioto.vn/news/cam-ket-cua-doanh-nghiep-nham-bao-ve-dong-thuc-vat-hoang-da-nguy-cap/ct-2317 Mon, 24 Jun 2024 00:01:48 GMT PHIẾU KHẢO SÁT VÀ TRƯNG CẦU Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐƯỜNG BỘ http://hiephoivantaioto.vn/news/phieu-khao-sat-va-trung-cau-y-kien-ve-du-thao-luat-duong-bo/ct-2316 Mon, 24 Jun 2024 00:01:48 GMT Công văn số 02/CV-HHVT ngày 18/1/2022 V/v Đề nghị lùi thời gian thực hiện "Trang bị và sd thiết bị GSHT thời gian và quãng đường học lái xe...." http://hiephoivantaioto.vn/news/cong-van-so-02-cv-hhvt-ngay-18-1-2022-v-v-de-nghi-lui-thoi-gian-thuc-hien-trang-bi-va-sd-thiet-bi-gsht-thoi-gian-va-quang-duong-hoc-lai-xe/ct-2315 Mon, 24 Jun 2024 00:01:48 GMT CV số 03/CV-HHVT Kiến nghị hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc lắp camera trên xe ô theo quy định tại Nghị định số 10 và Thông tư số 12. http://hiephoivantaioto.vn/news/cv-so-03-cv-hhvt-kien-nghi-huong-dan-thao-go-kho-khan-vuong-mac-trong-viec-lap-camera-tren-xe-o-theo-quy-dinh-tai-nghi-dinh-so-10-va-thong-tu-so-12/ct-2314 Mon, 24 Jun 2024 00:01:48 GMT Số: 84 /CV-HHVT V/v: Lắp camera theo quy định tại NĐ số 10 và Thông tư số 12 http://hiephoivantaioto.vn/news/so-84-cv-hhvt-v-v-lap-camera-theo-quy-dinh-tai-nd-so-10-va-thong-tu-so-12/ct-2313 Mon, 24 Jun 2024 00:01:48 GMT Kiến nghị Thực hiện quy định lắp camera trên xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên Số: 99 /HHVT V/v Thực hiện quy định lắp camera trên xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên, xe kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ, xe đầu kéo. http://hiephoivantaioto.vn/news/kien-nghi-thuc-hien-quy-dinh-lap-camera-tren-xe-khach-tu-9-cho-ngoi-tro-len/ct-2312 Mon, 24 Jun 2024 00:01:48 GMT BÁO CÁO V/v Thực hiện quy định lắp camera ghi hình lái xe và hành khách trên xe khách từ 9 chỗ trở lên, xe đầu kéo sơmirơmoóc - Những vướng mắc và Kiến nghị http://hiephoivantaioto.vn/news/bao-cao-v-v-thuc-hien-quy-dinh-lap-camera-ghi-hinh-lai-xe-va-hanh-khach-tren-xe-khach-tu-9-cho-tro-len-xe-dau-keo-somiromooc-nhung-vuong-mac-va-kien-nghi/ct-2311 Mon, 24 Jun 2024 00:01:48 GMT Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Văn bản số 6379/NHNN-TD của ngày 04 tháng 9 năm 2020 Ngân hàng Nhà nước trả lời các kiến nghị về tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo các công văn số 28/CV-HHVT và 74/HHVT-VT của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam http://hiephoivantaioto.vn/news/ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-tra-loi-kien-nghi-cua-hiep-hoi-van-tai-o-to-viet-nam/ct-2310 Mon, 24 Jun 2024 00:01:48 GMT Công văn 89/HHVT-TV ngày 19/8/2020 Góp ý Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ Góp ý vào dự thảo Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ http://hiephoivantaioto.vn/news/cong-van-89-hhvt-tv-ngay-19-8-2020-gop-y-du-thao-luat-bao-dam-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo/ct-2308 Mon, 24 Jun 2024 00:01:48 GMT GIẢM PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THU TRÊN ĐẦU PHƯƠNG TIỆN http://hiephoivantaioto.vn/news/giam-phi-su-dung-duong-bo-thu-tren-dau-phuong-tien/ct-2307 Mon, 24 Jun 2024 00:01:48 GMT THÔNG BÁO TIN BUỒN http://hiephoivantaioto.vn/news/thong-bao-tin-buon/ct-2306 Mon, 24 Jun 2024 00:01:48 GMT Giới thiệu thanh gốm - Plaumai Eco Từ cuối năm 2019 Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã phối hợp với Công ty CP Đầu tư phát triển môi trường xanh thế giới (đơn vị nhập khẩu) và Công ty CP Giải pháp tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường PLAUMAI ECO (đơn vị phân phối sản phẩm) thanh gốm, có tác dụng tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường, với nguyên lý hoạt động http://hiephoivantaioto.vn/news/gioi-thieu-thanh-gom-plaumai-eco/ct-2305 Mon, 24 Jun 2024 00:01:48 GMT THÔNG BÁO TIN BUỒN http://hiephoivantaioto.vn/news/thong-bao-tin-buon/ct-2304 Mon, 24 Jun 2024 00:01:48 GMT Phúc đáp văn bản số 7687/BTC-CST ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tài chính Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 7687/BTC-CST ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định về phí sử dụng đường bộ (giảm phí để hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch covid-19) kèm theo bản dự thảo. http://hiephoivantaioto.vn/news/phuc-dap-van-ban-so-7687-btc-cst-ngay-24-thang-6-nam-2020-cua-bo-tai-chinh/ct-2302 Mon, 24 Jun 2024 00:01:48 GMT Đề nghị giải quyết một số bất hợp lý, khó khăn trong thực hiện Hiệp định vận tải Việt Nam – Campuchia. Căn cứ phản ánh và kiến nghị của nhiều doanh nghiệp vận tải Việt Nam đang hoạt động trên các tuyến vận tải liên vận Việt Nam – Campuchia. Để thực hiện đúng các quy định hiện hành và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam báo cáo và đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan giải quyết một số vấn đề đang tồn tại trong quá trình thực hiện vận tải giữa Việt Nam với Campuchia http://hiephoivantaioto.vn/news/de-nghi-giai-quyet-mot-so-bat-hop-ly-kho-khan-trong-thuc-hien-hiep-dinh-van-tai-viet-nam-campuchia/ct-2303 Mon, 24 Jun 2024 00:01:48 GMT BÁO CÁO HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ MỞ RỘNG TẠI SAPA http://hiephoivantaioto.vn/news/bao-cao-hoi-nghi-ban-thuong-vu-mo-rong-tai-sapa/ct-2301 Mon, 24 Jun 2024 00:01:48 GMT Giới thiệu doanh nghiệp, doanh nhân tham gia Diễn đàn “Doanh nghiệp ASEAN + 3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ”… http://hiephoivantaioto.vn/news/gioi-thieu-doanh-nghiep-doanh-nhan-tham-gia-dien-dan-doanh-nghiep-asean-3-nhat-ban-han-quoc-an-do/ct-2300 Mon, 24 Jun 2024 00:01:48 GMT Công văn 48/CV-HHVT về việc tham gia ý kiến dự thảo Luật GTĐB Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (Hiệp hội) nhận được công văn số 2510/TCĐVN – PCTT ngày 24/4/2020 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Luật GTĐB thay thế Luật GTĐB hiện hành (Luật GTĐB năm 2008). Hiệp hội đã có văn bản tham gia ý kiến gửi Tổng Cục đường bộ Việt Nam số 39/CV-HHVT ngày 29/4/2020. Tuy nhiên, do thời hạn tham gia ý kiến gấp, nên văn bản tham gia của Hiệp hội nói trên mới chỉ là bước đầu http://hiephoivantaioto.vn/news/cong-van-48-cv-hhvt-ve-viec-tham-gia-y-kien-du-thao-luat-gtdb/ct-2299 Mon, 24 Jun 2024 00:01:48 GMT Thông báo số 170/TB-BGTVT ngày 6/5/2020 Kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp về xử lý kiến nghị của doanh nghiệp về giảm phí sử dụng đường bộ đảm bảo an sinh xã hội ứng phó dịch Covid-19 http://hiephoivantaioto.vn/news/thong-bao-so-170-tb-bgtvt-ngay-6-5-2020/ct-2298 Mon, 24 Jun 2024 00:01:48 GMT Góp ý dự thảo Thông tư quy định và hướng dẫn về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ thay thế thông tư 63/2015/TT-BGTVT http://hiephoivantaioto.vn/news/gop-y-du-thao-thong-tu-quy-dinh-va-huong-dan-ve-to-chuc-quan-ly-hoat-dong-van-tai-bang-xe-o-to-va-dich-vu-ho-tro-van-tai-duong-bo-thay-the-thong-tu-63-2015-tt-bgtvt/ct-2296 Mon, 24 Jun 2024 00:01:48 GMT Số: 41/CV-HHVT V/v Báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giảm phí sử dụng đường bộ thu trên đầu phương tiện. Số: 41/CV-HHVT V/v Báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giảm phí sử dụng đường bộ thu trên đầu phương tiện. http://hiephoivantaioto.vn/news/so-41-cv-hhvt-v-v-bao-cao-kien-nghi-co-quan-co-tham-quyen-xem-xet-giam-phi-su-dung-duong-bo-thu-tren-dau-phuong-tien/ct-2294 Mon, 24 Jun 2024 00:01:48 GMT Đề nghị xem xét, giảm một số loại phí để giảm bớt khó khăn cho các đơn vị vận tải. Công văn số 36/CV-HHVT về việc Đề nghị xem xét, giảm một số loại phí để giảm bớt khó khăn cho các đơn vị vận tải. http://hiephoivantaioto.vn/news/de-nghi-xem-xet-giam-mot-so-loai-phi-de-giam-bot-kho-khan-cho-cac-don-vi-van-tai/ct-2293 Mon, 24 Jun 2024 00:01:48 GMT Kiến nghị về Giấy khám sức khỏe của người lái xe Công văn 35/CV-HHVT về việc Kiến nghị về Giấy khám sức khỏe của người lái xe http://hiephoivantaioto.vn/news/kien-nghi-ve-giay-kham-suc-khoe-cua-nguoi-lai-xe/ct-2292 Mon, 24 Jun 2024 00:01:48 GMT Xem xét tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe Công văn số 34/CV-HHVT về việc Xem xét tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe http://hiephoivantaioto.vn/news/xem-xet-thao-go-vuong-mac-kho-khan-tao-dieu-kien-cho-cac-co-so-dao-tao-sat-hach-lai-xe/ct-2291 Mon, 24 Jun 2024 00:01:48 GMT Hưởng ứng và ủng hộ vào quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 http://hiephoivantaioto.vn/news/huong-ung-va-ung-ho-vao-quy-phong-chong-dich-benh-covid-19/ct-2290 Mon, 24 Jun 2024 00:01:48 GMT