Văn bản của Hiệp hội Tin tức mới nhất - www.hiephoivantai.com http://www.hiephoivantai.vn/ en Số: 054 /HHVT-TV V/v Tiếp tục kiến nghị xem xét Kết luận thanh tra... Sau khi nhận được báo cáo của Hiệp hội Bến xe khách và Công ty CP Bến xe-tầu phà Cần Thơ, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam có văn bản 050/HHVT-TV ngày 21 tháng 7 năm 2014 đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét Kết luận thanh tra số 8622/KL-BGTVT ngày 16 tháng 7 năm 2014 về hoạt động của Bến xe khách thành phố Cần Thơ thuộc Công ty Cổ phần Bến xe -Tàu phà Cần Thơ. Đề nghị của Hiệp hội Vận tải otô Việt Nam xuất phát từ các quy định của pháp luật hiện hành kết hợp với thực tiễn để có những kết luận hợp lý nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp bến xe, doanh nghiệp vận tải phát huy ưu điểm, khắc phục những những tồn tại nhằm từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, kinh doanh có hiệu quả. (Gửi kèm theo bản kiến nghị 050/HHVT-TV). http://hiephoivantaioto.vn/news/so-054-hhvt-tv-v-v-tiep-tuc-kien-nghi-xem-xet-ket-luan-thanh-tra/ct-1195 Sun, 21 Jul 2019 09:22:19 GMT Hiệp hội VT ô tô Việt Nam Công văn 002/HHVT-TV Đề nghị nhắc nhở các doanh nghiệp hội viên thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và các tiêu chuẩn dịch vụ http://hiephoivantaioto.vn/news/cong-van-002-hhvt-tv/ct-1188 Sun, 21 Jul 2019 09:22:19 GMT Báo cáo tổng kết năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014 http://hiephoivantaioto.vn/news/bao-cao-tong-ket-nam-2013-va-nhiem-vu-nam-2014/ct-1186 Sun, 21 Jul 2019 09:22:19 GMT Tập huấn lái xe và nhân viên phục vụ trên xe http://hiephoivantaioto.vn/news/tap-huan-lai-xe-va-nhan-vien-phuc-vu-tren-xe/ct-1183 Sun, 21 Jul 2019 09:22:19 GMT QUY CHẾ Hoạt động của Ban Kiểm tra Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam khoá IV (nhiệm kỳ 2013-2018) http://hiephoivantaioto.vn/news/quy-che-hoat-dong-cua-ban-kiem-tra-hiep-hoi-van-tai-o-to-viet-nam-khoa-iv-nhiem-ky-2013-2018/ct-1177 Sun, 21 Jul 2019 09:22:19 GMT PHÂN CÔNG Nhiệm vụ các Uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam khoá IV (nhiệm kỳ 2013 - 2018) http://hiephoivantaioto.vn/news/phan-cong-nhiem-vu-cac-uy-vien-ban-chap-hanh-hiep-hoi-van-tai-o-to-viet-nam-khoa-iv-nhiem-ky-2013-2018/ct-1176 Sun, 21 Jul 2019 09:22:19 GMT QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam khoá IV (nhiệm kỳ 2013-2018) http://hiephoivantaioto.vn/news/quy-che-hoat-dong-cua-ban-chap-hanh-ban-thuong-vu-hiep-hoi-van-tai-o-to-viet-nam-khoa-iv-nhiem-ky-2013-2018/ct-1175 Sun, 21 Jul 2019 09:22:19 GMT QUY ĐỊNH VỀ HỘI PHÍ Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam khoá IV (nhiệm kỳ 2013-2018) http://hiephoivantaioto.vn/news/quy-dinh-ve-hoi-phi-hiep-hoi-van-tai-o-to-viet-nam-khoa-iv-nhiem-ky-2013-2018/ct-1174 Sun, 21 Jul 2019 09:22:19 GMT Báo cáo và kiến nghị gửi Bộ trưởng Bộ GTVT Ngày 13 tháng 7 năm 2013 Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã tổ chức Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2013. Tổng hợp các ý kiến của Đại biểu dự hội nghị, Hiệp hội xin kính chuyển tới Bộ trưởng các đề nghị sau http://hiephoivantaioto.vn/news/bao-cao-va-kien-nghi-gui-bo-truong-bo-gtvt/ct-1172 Sun, 21 Jul 2019 09:22:19 GMT DỰ THẢO QUY ĐỊNH VỀ HỘI PHÍ http://hiephoivantaioto.vn/news/du-thao-quy-dinh-ve-hoi-phi/ct-1171 Sun, 21 Jul 2019 09:22:19 GMT DỰ KIẾN PHÂN CÔNG Nhiệm vụ các Uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam PHÂN CÔNG Nhiệm vụ các Uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam http://hiephoivantaioto.vn/news/du-kien-phan-cong-nhiem-vu-cac-uy-vien-ban-chap-hanh-hiep-hoi-van-tai-o-to-viet-nam/ct-1170 Sun, 21 Jul 2019 09:22:19 GMT Dự thảo Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm tra QUY CHẾ Hoạt động của Ban Kiểm tra Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam khoá IV http://hiephoivantaioto.vn/news/du-thao-quy-che-hoat-dong-cua-ban-kiem-tra/ct-1169 Sun, 21 Jul 2019 09:22:19 GMT - Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ http://hiephoivantaioto.vn/news/du-thao-quy-che-hoat-dong-cua-ban-chap-hanh-ban-thuong-vu/ct-1168 Sun, 21 Jul 2019 09:22:19 GMT Báo cáo Thường vụ mở rộng 6 tháng đầu năm ... SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013 http://hiephoivantaioto.vn/news/bao-cao-thuong-vu-mo-rong-6-thang-dau-nam/ct-1167 Sun, 21 Jul 2019 09:22:19 GMT Báo cáo tại Đại hội IV (Sửa đổi) http://hiephoivantaioto.vn/news/bao-cao-tai-dai-hoi-iv-sua-doi/ct-1161 Sun, 21 Jul 2019 09:22:19 GMT Dự thảo Điều lệ sửa đổi của Hiệp hội Dự thảo Điều lệ sửa đổi thay thế cho điều lệ của nhiệm kỳ III http://hiephoivantaioto.vn/news/du-thao-dieu-le-sua-doi-cua-hiep-hoi/ct-1152 Sun, 21 Jul 2019 09:22:19 GMT Hiệp hội Dự thảo Báo cáo tại Đại hội IV nhiệm kỳ 2013-2018 Tình hình hoạt động của Hiệp hội tại nhiệm kỳ III và phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ IV http://hiephoivantaioto.vn/news/du-thao-bao-cao-tai-dai-hoi-iv-nhiem-ky-2013-2018/ct-1151 Sun, 21 Jul 2019 09:22:19 GMT Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án hạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông tại các đô thị lớn" http://hiephoivantaioto.vn/news/gop-y-du-thao-quyet-dinh-cua-thu-tuong-chinh-phu-phe-duyet-de-an-han-che-phuong-tien-ca-nhan-tham-gia-giao-thong-tai-cac-do-thi-lon/ct-1143 Sun, 21 Jul 2019 09:22:19 GMT Hiệp hội VTOTVN báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT Sau hội nghị Ban Thường vụ mở rộng tại Lạng Sơn, Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam đã có văn bản báo cáo Bộ trưởng Bộ GTVT các ý kiến của hội viên và doanh nghiệp vận tải về một số khó khăn vướng mắc cần được Bộ quan tâm giải quyết. http://hiephoivantaioto.vn/news/hiep-hoi-vtotvn-bao-cao-bo-truong-bo-gtvt/ct-1117 Sun, 21 Jul 2019 09:22:19 GMT Thông báo Website của Hiệp hội http://hiephoivantaioto.vn/news/thong-bao-website-cua-hiep-hoi/ct-1004 Sun, 21 Jul 2019 09:22:19 GMT 017/TVHH http://hiephoivantaioto.vn/news/017-tvhh/ct-912 Sun, 21 Jul 2019 09:22:19 GMT 016/TVHH http://hiephoivantaioto.vn/news/016-tvhh/ct-911 Sun, 21 Jul 2019 09:22:19 GMT