Hướng dẫn kết nạp hội viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------o0o--------

 

ĐƠN XIN GIA NHẬP

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ ……………………...............

 

          Kính gửi: Ban thường vụ Hiệp hội vận tải ô tô ………………………..

 

Tên đầy đủ của doanh nghiệp:…………………………………………………………................................................................................................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………………...............................................................................................................................................................................

Tên viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................

Địa chỉ:………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................

Điện thoại cơ quan: …………………................................................…Điện thoại di động: …………………………...............................................................................................................................

Fax:…………………..........................................................................….. Email:………………………………………………………...........................................................................................................

Tài khoản số (Tiền Việt và ngoại tệ):............................................................................................................. tại:……………………………………………………………………………………….......                 

Giấy phép thành lập số:…………………….....… Ngày/tháng/năm……………………............. Cơ quan cấp: …………………………(hoặc quyết định thành lập):………………..................

Doanh nghiệp được xếp hạng:…………………………………………………………................................................................................................................................................................................

Họ và tên người đại diện doanh nghiệp:………………………………………………..... Chức vụ:…………………………........................... Trình độ chuyên môn:…………………………......

Ngành nghề kinh doanh (theo giấy phép kinh doanh):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

          Sau khi nghiên cứu Điều lệ tổ chức , hoạt động của Hiệp hội vận tải ô tô …………………….... Chúng tôi tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hiệp hội vận tải ô tô ……....

          Nếu được chấp thuận, chúng tôi xin chấp hành đầy đủ Điều lệ và các nghị quyết của Hiệp hội vận tải ô tô………………………...............................

 

 

………...………..,ngày ......... tháng .......... năm...............

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Ghi chú: Riêng đơn này phải kèm theo GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH