Dự thảo văn bản mới rss
Góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 18/2013/TT-BGTVT
07-2014
Tham gia góp ý kiến vào Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 về Quy định về tổ...
Xin ý kiến tham gia Dự thảo thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.
05-2013
Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 3930/BGTVT ngày 07/7/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc xin ý kiến tham gia Dự thảo thông tư... 

góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
05-2013
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ  

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 91/2009/NĐ-CP
05-2012
Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận... 

Xem theo ngày :