Hướng dẫn thành lập hiệp hội cơ sở

MẪU 1        

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CHUẨN BỊ THÀNH LẬP

HIỆP HỘI CƠ SỞ

------------

 

Ngày .,...... tháng ........ năm ...........

Tại (nơi họp) : ............................................................................

 

A.   Thành phần dự hội nghị:

I, Đại diện các doanh nghiệp hội viên:

1- Ông (bà)...................................................., chức vụ.............................. đại diện cho(Doanh nghiệp)

2- Ông (bà)

3-

4-

5-

II,Đại diện Sở GTVT (GTCC)

1-    Ông (bà)....................................................., chức vụ........................... chủ trì hội nghị.

2-    Ông (bà)....................................................., chức vụ........................... thư ký hội nghị.

3-     

B.   Nội dung hội nghị:

I, Cử người tham gia Ban Chấp Hành (lâm thời) của Hiệp hội cơ sở:

1- Ông (bà)..................................................., giữ chức..............................

Chủ tịch BCH.

2- Ông (bà)..................................................., giữ chức..............................

Phó Chủ tịch BCH.

3- Ông (bà)..................................................., giữ chức..............................

Uỷ viên BCH.

4-

5-

II, Phân công khởi thảo qui chế tổ chức và hoạt động của Hiệp hội cơ sở (dựa theo qui chế mẫu):

1- Ông (bà).............................................................

2- Ông (bà).............................................................

3- Ông (bà)..............................................................

III, Nhất trí thông qua văn bản đề nghị thành lập Hiệp hội cơ sở thuộc Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam với tên gọi đầy đủ là:

Chi hội vận tải ôtô tỉnh (thành phố).............................

 

Hội nghị kết thúc hồi.............giờ.........ngày........tháng.............năm 20

 

Các Đại diện doanh nghiệp hội viên cùng ký tên và đóng dấu.


 

MẪU 2          VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP HIỆP HỘI CƠ SỞ

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------

 

....................ngày .......... tháng..........năm 20...

 

 

Kính gửi:    Sở Giao thông vận tải (GTCC).

 Ban Thường vụ Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam

 

Thể theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam, chúng tôi gồm các doanh nghiệp hội viên Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam có trụ sở chính thức (hoặc chi nhánh) tại tỉnh (thành phố)..................................dưới sự bảo trợ của Sở GTVT (GTCC)................................đã tổ chức hội nghị bản thảo về việc chuẩn bị thành lập Chi hội cơ sở thuộc Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam (có biên bản kèm theo).

Việc thành lập Hiệp hội cơ sở với tên gọi đầy đủ là “Hiệp hội vận tải ôtô ..............................” sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hội viên liên kết hỗ trợ và hợp tác với nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ nhằm phát huy nội lực, nâng cao chất lượng phục vụ của các doanh nghiệp, kịp thời phản ánh nhiều vướng mắc trở ngại, đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp góp phần cùng các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương xây dựng cơ chế chính sách và hướng dẫn thi hành pháp luật một cách hiệu quả.

Chúng tôi nhất trí đề nghị Ban Thường vụ Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam xét và ra quyết định thành lập Hiệp hội vận tải ôtô.....................................

 

        (Đại diện các doanh nghiệp hội viên

                   cùng ký tên và đóng dấu)


MẪU 3          VĂN BẢN CỦA SỞ GTVT GỬI HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ VIỆT NAM VỀ ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP HIỆP HỘI CƠ SỞ

 

 

UBND tỉnh, thành phố

Sở GTVT....................

---------

Số: ...................

V/v đề nghị thành lập Hiệp hội vận tải ôtô tỉnh...................

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

 

          .............. ngày.........tháng.........năm ............

 

         

    Kính gửi: Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam

 

Nhằm tập hợp các doanh nghiệp ngành nghề trong một tổ chức xã hội nghề nghiệp tạo điều kiện liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế – kỹ thuật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, hướng dẫn thi hành luật pháp và đề xuất phản ánh với các cơ quan quản lý Nhà nước góp phần xây dựng cơ chế chính sách.

Theo nguyện vọng của các doanh nghiệp hội viên Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam tại tỉnh.................................. về việc thành lập Hiệp hội cơ sở thuộc Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam.

Sở GTVT (GTCC)....................thống nhất với đề nghị của các doanh nghiệp như biên bản hội nghị và văn bản đề nghị thành lập Hiệp hội cơ sở kèm theo.

Với trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành về Giao thông vận tải địa phương, Sở GTVT (GTCC)...............................bảo trợ hoạt động của Hiệp hội vận tải ôtô tỉnh (thành phố)............................tạo điều kiện cho Hiệp hội phát huy vai tò là cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước tại địa phương.

 Giám đốc


MẪU 4:

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI CƠ SỞ CHUYÊN NGÀNH THUỘC HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ VIỆT NAM

I./ Chức năng của Hiệp hội cơ sở:

- Hiệp Hội Vận tải ô tô tỉnh .......................... là tổ chức cơ sở của Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam, hoạt động theo pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, theo Điều lệ Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam và Qui chế này.

- Hiệp hội (có tên gọi) có chức năng tập hợp và hướng dẫn các hội viên cùng liên kết, hợp tác và hỗ trợ nhau trong hoạt động SXKD.

- Hiệp hội (có tên gọi) ba gồm các tổ chức, các nhân Việt Nam (thuộc các thành phần kinh tế) hoạt động trong lĩnh vực vận tải bằng ôtô và liên quan vận tải ôtô trên địa bàn lãnh thổ tỉnh (hoặc thành phố).

- Hiệp hội có trụ sở tại ........................., có con dấu riêng và tài khoản riêng.

II./ Nhiệm vụ và Quyền hạn của Hiệp hội

Nội dung này là cụ thể của các nhiệm vụ ghi trong điều lệ Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam gắn với tính chất, đặc điểm của tổ chức cơ sở.

III./ Nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội cơ sở

1- Dân chủ tập trung, biểu quyết theo đa số quá bán.

2- Cạnh tranh lành mạnh, không làm mất uy tín hoặc gây phương hại đến các thành viên khác.

3- Hợp tác và hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động SXKD và cùng có lợi.

4- Tuân thủ các qui định và cam kết, chấp hành các Nghị quyết của Hiệp hội.

IV./ Hội viên - cụ thể các qui định của Điều lệ Hiệp hội vận tải ôtô Việt Nam về:

1- Quyền lợi của hội viên.

2- Nghĩa vụ của hội viên.

3- Thủ tục gia nhập và ra khỏi chi  hội

     - Tự nguyện và có đơn xin gia nhập (hoặc xin ra khỏi).

     - Tán thành Điều lệ Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam và Qui chế này.

     - Nộp hội phí.

V./ Tổ chức

1- Đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu

Người tham dự Đại hội phải là đại diện pháp nhân của doanh nghiệp thành viên.

2- Ban chấp hành Chi hội cơ sở - Do Đại hội bầu ra và được Ban thường vụ Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam công nhận.

3- Ban thường vụ chi hội cơ sở- Do BCH Hiệp hội cơ sở bầu ra, gồm có Chủ tịch BCH, Phó Chủ tịch BCH và 1-2 uỷ viên thường trực.

4- Ban kiểm tra của Hiệp hội cơ sở - Do đại hội bầu ra gồm 1 trưởng ban và 1-2 uỷ viên ban kiểm tra.

5- Văn phòng Hiệp hội cơ sở nên sử dụng nhân viên trong bộ máy quản lý của Doanh nghiệp mà người đại diện pháp nhân của doanh nghiệp giữ chức Chủ tịch BCH Chi hội cơ sở.

6- Nhiệm vụ cảu Đại hội, của Ban chấp hành, của Thường trực BCH và Ban kiểm tra là cụ thể các qui định tại Điều lệ  Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam.

VI./ Tài chính của Hiệp hội cơ sở

Xác đinh nguồn thu và các khoản chi.

Nguyên tắc quản lý tài chính của Hiệp hội cơ sở.

Quĩ của Chi hội.

VII./ Khen thưởng và kỷ luật

VIII./ Hiệu lực thi hành và nguyên tắc sửa đổi, bổ sung bản Qui chế này.

- Được ít nhất 2/3 số Đại biểu Đại hội thông qua.

- Được Ban thường vụ Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam chấp thuận.

- Các sửa đổi, bổ sung phải do Đại hội quyết định và Ban thường vụ Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam chấp thuận.