Công ty Hoàng Hà Thái Bình

Thứ Ba, 22/05/2012, 09:47
(đ/c: Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc lên tổng kết hoạt động SXKD năm 2011)

Công ty CP Vận tải Hoàng Hà (Thái Bình) Hoàn thành toàn diện các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2011

Kh¸nh Toµn

Còng như­ nhiÒu doanh nghiÖp vËn t¶i kh¸c, n¨m 2011, C«ng ty Cæ phÇn vËn t¶i Hoµng Hµ gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n bëi nh÷ng ¶nh hưëng nÆng nÒ cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ thÕ giíi, thiªn tai kh¾c nghiÖt, l¹m ph¸t t¨ng cao, ®ång tiÒn ViÖt Nam bÞ mÊt gi¸, l·i suÊt ng©n hµng lu«n ë møc cao, qu¸ víi søc chÞu ®ùng cña doanh nghiÖp. Nguyªn liÖu thiÕt yÕu cho s¼n xuÊt vµ phôc vô ®êi sèng lu«n diÔn biÕn phøc t¹p. C«ng t¸c tæ chøc vËn t¶i cßn nhiÒu bÊt cËp t¹o ra sù c¹nh tranh kh«ng minh b¹ch gi÷a c¸c doanh nghiÖp cã thu¬ng hiÖu, lµm ¨n nghiªm tóc vµ c¸c doanh nghiÖp nhá, c¸c xe tư­ nh©n ho¹t ®éng “chép dËt”, tr¸ h×nh, xe dï Như­ng víi tinh thÇn ®oµn kÕt vµ quyÕt t©m cao ®é, C«ng ty vÉn gi÷ v÷ng thÞ phÇn vËn t¶i, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¸c lÜnh vùc vËn t¶i tuyÕn cè ®Þnh, vËn t¶i taxi, vËn t¶i b»ng xe buýt, vËn t¶i theo hîp ®ång, c¸c ho¹t ®éng dÞch vô kh¸c vµ ®Æc biÖt lµ ®· ®­ưa toµ nhµ v¨n phßng 11 tÇng tæng diÖn tÝch trªn 15.000 m2 vµ bÕn xe kh¸ch vµo ho¹t ®éng theo m« h×nh dÞch vô vµ vËn t¶i khÐp kÝn.

            N¨m 2011, toµn c«ng ty cã gÇn 1000 c¸n bé, c«ng nh©n viªn, biªn chÕ thµnh 8 phßng, ban, mét xuëng söa ch÷a b¶o dưìng phư¬ng tiÖn, 9 ®éi xe vµ 3 chi nh¸nh t¹i Hµ Néi, Qu¶ng Ninh vµ Hư­ng Yªn. Lùc lưîng vËn t¶i ®ư­a vµo sö dông khai th¸c gÇn 400 ®Çu phư¬ng tiÖn c¸c lo¹i, víi tæng sè vèn h¬n 320 tû ®ång. NhiÖm vô träng t©m lµ vËn t¶i kh¸ch trªn c¸c tuyÕn cè ®Þnh: Th¸i B×nh – Gi¸p B¸t; Th¸i B×nh – Lu¬ng Yªn; Th¸i B×nh – CÈm Ph¶, Cöa ¤ng vµ mét buíc ph¸t triÓn míi lµ C«ng ty ®· më thªm tuyÕn Th¸i B×nh – Thµnh phè Hå ChÝ Minh víi chiÒu dµi 1.720km tÇn suÊt 2 luît/ ngµy. Tæng doanh thu tõ dÞch vô nµy ®¹t 2tû 520 triÖu ®ång.

            Trong ho¹t ®éng taxi mÆc dï ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹nh tranh khèc liÖt, taxi Hoµng Hµ víi nhiÒu lo¹i h×nh: Taxi gi¸ rÎ, taxi VIP, taxi Phè HiÕn ®· ph¸t huy ®uîc hiÖu qu¶ vµ t¨ng chuyÕn so víi n¨m 2010. §Æc biÖt lµ ho¹t ®éng xe buýt, mét lo¹i h×nh vËn t¶i c«ng céng gãp phÇn quan träng vµo thay ®æi ý thøc giao th«ng cña nguêi d©n vµ gi¶m ïn t¾c giao th«ng. C«ng ty ®· tæ chøc ho¹t ®éng thµnh c«ng kh«ng ph¶i trî gi¸, lu«n ®¶m b¶o æn ®Þnh, n©ng dÇn tÊn suÊt ch¹y trong ngµy. N¨m 2011 thùc hiÖn 109.234 luît vËn chuyÓn, t¨ng 139.296 luît kh¸ch so víi n¨m 2010.

            Nhê ®Çu t­ư ®óng huíng vµ c¸c biÖn ph¸p qu¶n trÞ doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2011 víi nh÷ng con sè ®Çy Ên tuîng: Tæng doanh thu ®¹t 148 tû ®ång, t¨ng 32% so víi n¨m 2010. Nép ng©n s¸ch 14,690 tû ®ång, t¨ng gÊp ®«i so víi n¨m 2010. Thu nhËp b×nh qu©n 3 triÖu ®ång/ngưêi/th¸ng. C«ng ty ®· ¸p dông thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý chÊt lưîng theo tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9001-2000. §Õn nay, c«ng ty ®· hoµn thµnh viÖc l¾p ®Æt thiÕt bÞ gi¸m s¸t hµnh tr×nh cho xe nh»m t¨ng cưêng c«ng t¸c gi¸m s¸t, kiÓm tra ®¶m b¶o an toµn giao th«ng vµ n©ng cao chÊt luîng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. Cïng víi những kÕt qu¶ trªn c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh, l·nh ®¹o c«ng ty cßn thuêng xuyªn quan t©m tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, x©y dùng nÒn nÕp v¨n ho¸ doanh nghiÖp, v¨n ho¸ giao th«ng vµ tÝch vùc tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi, tõ thiÖn kh¸c. N¨m 2011 c«ng ty ®ư­îc Uû ban nh©n dan tØnh Th¸i B×nh tÆng B»ng khen Top 10 DN tiªu biÓu vµ ®ưîc ChÝnh phñ tÆng thuëng cê “§¬n vÞ thi ®ua xuÊt s¾c”.


VPHH
facebook
Xem theo ngày: