Xin ý kiến tham gia Dự thảo thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Thứ Tư, 15/05/2013, 09:30

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 3930/BGTVT ngày 07/7/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc xin ý kiến tham gia Dự thảo thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

 

 HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

 

DỰ THẢO

 
VIỆT NAM

 

 
 
 

 


Số:          /HHVT-TV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2013

V/v: Xin ý kiến tham gia Dự thảo thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

 

     

 

 

 

            Kính gửi:  Bộ Giao thông vận tải

 

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 3930/BGTVT ngày 07/7/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc xin ý kiến tham gia Dự thảo thông tư quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam có ý kiến như sau:

1.     Về cơ bản Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam thống nhất với Dự thảo của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành thay thế thông tư 14 và thông tư 24.

2.     Một số nội dung góp ý cụ thể

2.1  Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy định văn bản quy phạm pháp luật gồm chương, mục, điều, khoản, điểm trong văn bản còn một số điều sau … còn một số gạch đầu dòng như điểm a khoản 1 điều 9, điểm b khoản 3 điều 9, điểm a khoản 3 điều 17, điểm c khoản 6 điều 7… cần viết lại cho đúng quy định.

2.2  Theo quy định tại nghị 91 Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô nên trong văn bản tất cả đều dùng cụm từ bằng xe ô tô không dùng cụm từ phương tiện.

2.3  Khoản 4 điều 4 đề nghị viết lại như sau:

“Đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng xe ô tô thuộc quyền sử dụng của đơn vị gồm xe đăng ký sở hữu của đơn vị. Xe thuê tài chính, xe thuê tài sản, xe góp vốn của xã viên (với hợp tác xã) để đăng ký kinh doanh vận tải. Trường hợp xe đăng ký tỉnh ngoài phải có xác nhận của Sở Giao thông vận tải nơi xe ô tô đăng ký về việc các xe này chưa được giải quyết thủ tục vận tải tại địa phương”.

Sau khi viết lại khoản 4 điều 4; Viết gọn lại điểm c khoản 4 điều 12; Điểm c khoản 3 điều 14, điểm b khoản 3 điều 14 như sau:

“Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực giấy đăng ký xe ô tô”.

2.4  Điểm c khoản 6 điều 7 đề nghị viết lại theo đúng quy định văn bản pháp luật nghiên cứu lại việc niệm yết tại bến xe và tại quầy bán vé. Vì quầy bán vé với Bến xe là 1 hơn nữa hầu hết quầy bán vé tại bến xe không thể có đủ diện tích để niêm yết từng chuyến xe, có tuyến 1 doanh nghiệp chạy đến hàng chục chuyến/ngày.

 

2.5  Đề nghị bỏ điều 9

Vì tiêu chí điểm dừng đón trả khách và việc xây dựng quy hoạch đầu tư xây dựng điểm dừng đón trả khách phải được điều chỉnh tại văn bản về đầu tư xây dựng cơ bản, đây là văn bản quản lý vận tải chỉ nên quy định việc xe đón trả khách tại điểm dừng đón trả khách như thế nào.

2.6  Khoản 1 điều 11 đề nghị sửa lại

Trước ngày 31/12/2014 Bộ Giao thông vận tải sẽ công bố mạng lưới tuyến vận tải khách liên tỉnh cố định trong toàn quốc. Uỷ Ban nhân dân cấp tỉnh công bố mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, mạng lưới tuyến có giá trị ổn định trong 5 năm. Vì mạng lưới tuyến có đủ căn cứ để công bố không cần quy hoạch.

2.7  Khoản 2 Điều 11. Bỏ cụm từ Quy hoạch

2.8  Điểm c khoản 5 điều 12 đề nghị nghiên cứu lại khi mở tuyến nếu xin ý kiến các địa phương nơi có điểm dừng đón trả khách trên hành trình thì quá phức tạp khó thực hiện vì thực tế Sở Giao thông vận tải địa phương không thể quản lý được xe ô tô dừng đón trả khách tại địa phương. Có những tuyến đi qua hàng chục địa phương xe có thể dừng đón trả khách tại tất cả các địa phương. Nếu Sở xin ý kiến tất cả các địa phương thì trong 10 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ không thể nhận đủ ý kiến từ các địa phương

2.9  Khoản 8 Điều 12 đề nghị sửa lại

Sau khi công bố mạng lưới tuyến theo quy định tại khoản 1 điều 11 thông tư này các doanh nghiệp, hợp tác xã có giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo tuyến cố định được đăng ký khai thác theo quy định.

2.10  Điều 14 việc đăng ký khai thác, tăng tần xuất chạy xe và thay đổi phương án khai thác đề nghị nghiên cứu lại theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 4 Nghị định 91/2009 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô quy định “ Cơ quan quản lý tuyến quyết định tăng doanh nghiệp hoạt động trên tuyến khi hệ số có khách xuất phát tại bến bình quân trên tuyến đạt trên 50% và tăng số lượng phương tiện của doanh nghiệp đang hoạt động khi hệ số có khách (xuất phát tại bến) bình quân trên tuyến của doanh nghiệp đạt trên 50%”.

Theo quy định này và thực tế từ khi thực hiện NĐ 91 đến nay Khoản 1 Điều 14 đề nghị được sửa lại như sau:

Doanh nghiệp, hợp tác xã được đăng ký khai thác tuyến trong các trường hợp sau:

a.      Định kỳ tháng 3 hàng năm bến xe hai đầu tuyến báo cáo lưu lượng khách bình quân. Nếu lượng khách bình quân trên tuyến 6 tháng liền đạt trên 50%. Trên cơ sở thực tế bến xe xây dựng biểu đồ vận hành về việc tăng tần xuất chạy xe, đề nghị Sở GTVT hai đầu tuyến phê duyệt.

b.     Khi tăng tần xuất chạy xe ưu tiên tăng tần xuất chạy xe cho doanh nghiệp, hợp tác xã đang khai thác trên tuyến có hệ số  khách bình quân tại hai đầu bến đạt trên 50% và bổ sung những doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký khai thác mới.

2.11  Điều 16 đề nghị nghiên cứu lại vì nếu yêu cầu Sở Giao thông vận tải địa phương nơi có điểm dừng, đỗ, đón trả khách phải thông báo công khai tại điểm dừng đỗ về việc xe ngừng hoạt động thì Sở không thể làm được và thông báo thì thông báo bằng hình thức gì. Vấn đề này chỉ thông báo tại hai đầu bến.

2.12  Khoản 4 điều 17 đề nghị nghiên cứu lại, nếu đổi sổ nhật trình thời hạn 2 ngày kèm theo sổ nhật trình đã qua sử dụng như vậy xe khi đổi sổ nhật trình phải nghỉ 2 ngày. Nên quy định yêu cầu doanh nghiệp Hợp tác xã có trách nhiệm thu nộp sổ nhật trình vào thời gian cụ thể sau khi nhận sổ mới.

2.13  Khoản 2 điều 18, khoản 4 điều 29, khoản 2 điều 36 đề nghị sửa lại

Tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ vận tải khách an toàn giao thông… Theo hướng dẫn của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam và Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam vì trong quá trình tập huấn phải có hướng dẫn trong nhiều năm nay Tổng Cục đã phối hợp với Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam hướng dẫn việc tập huấn đạt hiệu quả tốt. Chức năng của Hiệp hội trong quy định tại khoản 9 điều 23 nghị định 45/2010/NĐ-CP. Ngày 21 /4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức quản lý hoạt đồng về quản lý hội có ghi “Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật” và trong Nghị định 92/2001/NĐ-CP Chính phủ đã giao Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tổ chức tập huấn và cấp chứng nhận tập huấn cho lái xe Taxi.

2.14   Như việc cấp đổi sổ nhật trình nếu cấp đổi phù hiệu phải kèm theo phù hiệu cũ ngay thì 2 ngày làm việc đó xe phải ngừng hoạt động đề nghị quy định thời hạn nộp lại phù hiệu cũ sau khi nhận phù hiệu mới.

2.15  Khoản 5 điều 51, khoản 4 điều 52, khoản 4 điều 53, khoản 4 điều 54 đề nghị sửa lại thống nhất “Chịu sự quản lý chuyên ngành của Sở Giao thông vận tải địa phương vì Sở Giao thông địa phương nào quản lý tại địa phương đó không thể chịu sự quản lý của các tỉnh thành phố được”.

2.16   Đề nghị sửa đổi khoản 2 điều 55 “Biên soạn, phát hành tài liệu phối hợp với Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam hướng dẫn các quy định về tổ chức tập huấn…”

Xin chân thành cảm ơn.

 

 facebook
Xem theo ngày: