Quyết định 09/2012/QĐ-UBND

Thứ Sáu, 18/05/2012, 08:31

Ban hành Quy định về cơ chế ưu đãi trong hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

  __________

Số: 09/2012/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về cơ chế ưu đãi trong hoạt động

vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

___________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về miễn tiền thuê đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về cơ chế ưu đãi trong hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Các Giám đốc sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban TVQH;
- Văn phòng chính phủ;
- Bộ Giao thông- Vận tải; Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản -  Bộ Tư pháp;
- HĐND tỉnh + Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài PTTH; Báo Khánh Hòa;
- Trung tâm Công báo tỉnh; website Khanhhoa;
- Lưu: VT + HNfacebook
Xem theo ngày: