Quyết định 1782/BGTVT-KHCN

Thứ Hai, 11/06/2012, 09:52

V/v thực hiện Quyết định 15/2005/QĐ-BGTVT "Thực hiện Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ban hành kèm Quyết định 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, công tác cải tạo xe cơ giới đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đã xảy ra tình trạng cải tạo tăng kích thước thùng chở hàng của ô tô (ô tô tải thông thường, ô tô tải tự đổ) so với thiết kế của nhà sản xuất để chở hàng vượt quá tải trọng thiết kế, gây hư hỏng nghiêm trọng đến cầu, đường bộ, gây mất an toàn giao thông."

BỘ GIAO THÔNG VẬN  TẢI

______________

Số: 1782/BGTVT-KHCN

V/v thực hiện Quyết định 15/2005/QĐ-BGTVT

                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______­­­­­­­­­­­­______________

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi:         - Các Sở Giao thông vận tải;

- Cục Đăng kiểm Việt Nam;

- Thanh tra Bộ.

Thực hiện Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ban hành kèm Quyết định 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, công tác cải tạo xe cơ giới đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện đã xảy ra tình trạng cải tạo tăng kích thước thùng chở hàng của ô tô (ô tô tải thông thường, ô tô tải tự đổ) so với thiết kế của nhà sản xuất để chở hàng vượt quá tải trọng thiết kế, gây hư hỏng nghiêm trọng đến cầu, đường bộ, gây mất an toàn giao thông.

Để khắc phục các tồn tại trên, Bộ GTVT yêu cầu:

1. Các Sở GTVT dừng ngay việc thực hiện thẩm định thiết kế, nghiệm thu và cấp Giấy chứng nhận chất lượng An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo trong các trường hợp sau đây:

a) Ô tô tải thông thường cải tạo thay đổi chiều dài cơ sở, kích thước thùng chở hàng (không kể trường hợp cải tạo lắp đặt khung mui che mưa, nắng bảo vệ hàng hóa), cải tạo thành ô tô tải tự đổ;

b) Ô tô tải tự đổ thay đổi chiều dài cơ sở, kích thước thùng chở hàng (kể cả khi cải tạo lắp thêm các tấm chắn bụi), cải tạo thành ô tô tải thông thường;

c) Ô tô đầu kéo cải tạo thành ô tô tải thông thường, ô tô tải tự đổ;

d) Ô tô khách cải tạo thành ô tô tải, ô tô tải tự đổ, ô tô tải chuyên dùng.

2. Cục Đăng kiểm Việt Nam, Vụ Khoa học – Công nghệ, Thanh tra Bộ GTVT có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện yêu cầu nêu trên.

3. Giao Cục Đăng kiểm Việt Nam khẩn trương soạn thảo Thông tư thay thế Quyết định 15/2005/QĐ- BGTVT ngày 15/02/2005 trình Bộ trong tháng 06 năm 2012. Vụ Khoa học – Công nghệ chủ trì phối hợp với các Vụ: Pháp chế, Vận tải, An toàn giao thông, Kết cấu hạ tầng giao thông, Môi trường, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ trình Bộ trưởng ký ban hành tháng 10 năm 2012.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng (để chỉ đạo);
- Cục Cảnh sát GT ĐB-ĐS (Bộ Công an) (để p/h);
- Các Vụ: PC, VT, ATGT, KCHTGT, MT;
- VP Bộ, Thanh tra Bộ;
- Lưu VT, KHCN.

                BỘ TRƯỞNG

           Đã ký

                Đinh La Thăngfacebook
Xem theo ngày:   
Tin tiêu điểm