Quýêt định 02/2012/QĐ-UBND

Thứ Sáu, 18/05/2012, 08:35

Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô trong đô thị và điều kiện đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

  __________

Số: 02/2012/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Khánh Hòa, ngày 13 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô

 trong đô thị và điều kiện đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô trong đô thị điều kiện đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ GTVT;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Đài PTTH, Báo Khánh Hòa;
- Trung tâm công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu: VT+HN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Đức Vinhfacebook
Xem theo ngày: