Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang

Thứ Sáu, 18/05/2012, 08:41

Ban hành về Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước ở địa phương trong lĩnh vực giao thông vận tải

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

________

Số: 26/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

An Giang, ngày 09 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành về Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước ở

địa phương trong lĩnh vực giao thông vận tải

______________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Liên Bộ Giao thông vận tải - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về Giao thông vận tải thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại tờ trình số 348/TTr-SGTVT ngày 09 tháng 5 năm 2011,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước ở địa phương trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế quyết định 292/2004/QĐ.UB ngày 23 tháng 02 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Bản Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước ở địa phương trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Website Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh; UB.MTTQ tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Website An Giang;
- Báo AG; Đài PTTH AG; Phân xã AG;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VTLT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lâm Minh Chiếufacebook
Xem theo ngày: