Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Thứ Sáu, 18/05/2012, 08:45

Về việc xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải năm 2011, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
________

Số: 16/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

Huế, ngày  16  tháng  5  năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải năm 2011,

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

_____________

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT  ngày 17 tháng 6 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 349/TTr-SGTVT ngày 09 tháng 5 năm 2011,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Xếp loại đường bộ đối với tất cả các tuyến đường tỉnh, đường đô thị, đường vành đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để làm cơ sở cho việc tính giá cước vận tải đường bộ năm 2011 (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2011 và thay thế Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 25/05/2010 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ .

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Giao thông vận tải (b/c);

- Cục kiểm tra văn bản QPPL;

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- UBND các huyện, TX và TP Huế;

- Công Thông tin điện tử;

- VP: CVP, PCVP: M.H.Tuân;

- Lưu: VT, TC, TM.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)
 
Lê Trường Lưu


facebook
Xem theo ngày: