KIẾN NGHỊ CỦA HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ VIỆT NAM GỬI BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Thứ Sáu, 18/05/2012, 11:43

Các ý kiến tại hội nghị triển khai nhiệm vụ 2012 đã được Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam gửi đến Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính

 

 

  T¹i héi nghÞ TriÓn khai nhiÖm vô n¨m 2012 cña HiÖp héi VËn t¶i «t« ViÖt Nam (23/3/2012). NhiÒu ý kiÕn cña ®¹i biÓu c¸c HiÖp héi c¬ së vµ doanh nghiÖp héi viªn nªu lªn thùc tr¹ng t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ c¸c chi phÝ ®Çu vµo cña s¶n xuÊt ®Òu t¨ng, nhÊt lµ viÖc DN, HTX ®ang ph¶i g¸nh chÞu qu¸ nhiÒu lo¹i thuÕ, phÝ lµm t¨ng gi¸ thµnh vËn t¶i, gi¶m n¨ng lùc c¹nh tranh vµ sù ph¸t triÓn æn ®Þnh cña doanh nghiÖp ®ång thêi ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ nư­íc söa ®æi, bæ sung mét sè chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn ngµnh vËn t¶i. HiÖp héi VËn t¶i «t« ViÖt Nam ®· tËp hîp c¸c ý kiÕn cña c¬ së göi tíi Bé GTVT vµ Bé Tµi chÝnh.  HH  VËn t¶i «t« VN xin giíi thiÖu nh÷ng néi dung chÝnh cña v¨n b¶n nãi trªn göi tíi Bé trư­ëng Bé GTVT :

1. Cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®Ó c¬ cÊu l¹i ngµnh vËn t¶i «t«.

     C¸c doanh nghiÖp vËn t¶i «t« hiÖn nay cã quy m« qu¸ nhá (cã DN chØ cã 2, 3 xe), mét sè DN, HTX cã quy m« lín h¬n th× quyÒn së h÷u ph­ư¬ng tiÖn l¹i thuéc vÒ c¸c chñ xe, do ®ã mÊt quyÒn ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. C¸c DN, HTX nµy gÇn như­ trë thµnh DN, HTX lµm c¸c dÞch vô cho chñ xe.Víi m« h×nh tæ chøc nh­ư trªn, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c DN, c¸c HTX kh«ng cao, c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh, g©y nhiÒu l·ng phÝ, kh«ng đưa ®­ư­îc khoa häc c«ng nghÖ vµo qu¶n trÞ doanh nghiÖp, kh«ng cã ®iÒu kiÖn tÝch tô vèn ®Ó ®æi míi ph­ư¬ng tiÖn, ®Æc biÖt kh«ng cã ®iÒu kiÖn qu¶n lý vµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn giao th«ng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    HiÖn nay chóng ta ®ang triÓn khai thùc hiÖn c¸c HiÖp ®Þnh vËn t¶i song phư­¬ng vµ ®a ph­ư¬ng víi c¸c nư­íc trong khu vùc. Víi quy m« vµ qu¶n trÞ như­ hiÖn nay, ch¾c ch¾n vËn t¶i «t« cña ta sÏ mÊt thÞ phÇn ngay trªn ®Êt nư­íc m×nh.

    V× vËy, viÖc c¬ cÊu l¹i ngµnh vËn t¶i «t« theo h­ưíng tÝch tô ®Ó kh«ng cßn DN siªu nhá, tõng b­ưíc h×nh thµnh c¸c DN võa, tiÕn tíi h×nh thµnh c¸c Tæng c«ng ty VTOT kh¸ch khu vùc ch¹y liªn tØnh. C¸c Tæng c«ng ty vËn t¶i hµng ho¸ bao gåm tæ hîp «t« ®Çu kÐo s¬mir¬moãc t¹i Thñ ®« Hµ Néi, Tp Hå ChÝ Minh, §µ N½ng, H¶i Phßng lµ viÖc lµm cÇn thiÕt.

    §Ó lµm ®­ưîc viÖc trªn, ®Ò nghÞ khi söa ®æi, bæ sung NghÞ ®Þnh 91/2009/N§-CP cÇn ®­ưa ra c¸c tiªu chuÈn ph©n lo¹i c¸c doanh nghiÖp vËn t¶i ®Ó quy ®Þnh vïng vµ ph¹m vi ho¹t ®éng cña tõng doanh nghiÖp.

2. Rµ so¸t l¹i c¸c lo¹i thuÕ vµ phÝ ®Ó gi¶m ¸p lùc ®èi víi ngµnh vËn t¶i «t«.

    HiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp, hîp t¸c x· vËn t¶i «t« ®ang ph¶i nép rÊt nhiÒu lo¹i thuÕ vµ phÝ: ThuÕ nhËp khÈu «t«; ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt; ThuÕ VAT; ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp; PhÝ tr­ưíc b¹; PhÝ ®¨ng ký cÊp biÓn sè; PhÝ x¨ng dÇu; PhÝ b×nh æn gi¸ x¨ng dÇu; PhÝ kiÓm ®Þnh «t«; PhÝ b¶o hiÓm; PhÝ tr«ng gi÷ xe vµ trong thêi gian tíi sÏ ph¶i nép thuÕ b¶o vÖ m«i tr­êng vµ phÝ b¶o tr× ®ư­êng bé. C¸c lo¹i thuÕ vµ phÝ ®Òu theo xu h­ưíng t¨ng vÒ møc thu, lµm t¨ng ¸p lùc tíi ngµnh vËn t¶i «t«.

    ThuÕ vµ phÝ t¨ng sÏ lµm t¨ng gi¸ thµnh vËn t¶i, do ®ã sÏ t¨ng gi¸ cư­íc vËn t¶i, t¸c ®éng kh«ng tèt tíi l¹m ph¸t vµ an sinh x· héi, mÆt kh¸c sÏ lµm gi¶m søc c¹nh tranh khi thùc hiÖn hiÖp ®Þnh song phư­¬ng vµ ®a ph­ư¬ng  ®èi víi c¸c nư­íc trong khu vùc.

    G¸nh chÞu nhiÒu lo¹i thóª vµ phÝ qu¸ cao ®· lµm cho n¨ng lùc cña ngµnh vËn t¶i «t« ngµy cµng gi¶m sót, nhiÒu DN trong nhiÒu n¨m kh«ng ®Çu t­ư thªm xe, thËm chÝ nhiÒu DN ph¶i b¸n bít xe (cã DN b¸n xe nh­ưng kh«ng cã ngư­êi mua), cho xe ch¹y cÇm chõng, thËm chÝ mét sè xe ®· dõng ho¹t ®éng. N¨ng lùc cña ngµnh vËn t¶i «t« ®· gi¶m sót tõ 20-30%.

    §Ó gióp ngµnh vËn t¶i «t« tõng b­ưíc håi phôc, t¨ng søc c¹nh tranh vµ gi¶m sù ®ãng gãp cña d©n. HiÖp héi VËn t¶i «t« ViÖt Nam tr©n träng ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ nư­íc rµ so¸t l¹i c¸c lo¹i thuÕ vµ phÝ, lo¹i thuÕ vµ phÝ nµo qu¸ cao hoÆc chư­a hîp lý th× cho ®iÒu chØnh, cô thÓ như­ sau:

    -  Gi¶m thuÕ nhËp khÈu vµ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi «t« ®Ó cã gi¸ mua «t« ë ViÖt Nam ngang b»ng víi gi¸ mua «t« ë c¸c nư­íc trong khu vùc.

    -  Gi¶m thuÕ VAT tõ 10% xuèng cßn 5%; Gi¶m thuÕ thu nhËp DN tõ 23% xuèng cßn 20%, bá thuÕ thu nhËp c¸ nh©n 5% ®èi víi cæ tøc cña c¸c cæ ®«ng t¹i c«ng ty CP, C«ng ty TNHH.

    -  Bá phÝ b×nh æn gi¸ x¨ng dÇu ®Ó gi¶m gi¸ b¸n x¨ng dÇu.

3. CÇn cã c¸c quy ®Þnh cô thÓ, phï hîp víi søc chÞu ®ùng cña c¸c doanh nghiÖp vËn t¶i, cña ng­ưêi d©n vµ ®¶m b¶o sù c«ng b»ng khi thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 18/2011/N§-CP vÒ Quü b¶o tr× ®­ưêng bé.

    §Ó bæ sung vèn ng©n s¸ch thiÕu trong c«ng t¸c b¶o tr× ®ư­êng bé, viÖc ®ãng phÝ b¶o tr× ®­ưêng bé lµ cÇn thiÕt.

    Ngay tõ khi tham gia ý kiÕn x©y dùng ®Ò ¸n Quü b¶o tr× ®ư­êng bé, HiÖp héi VËn t¶i «t« ViÖt Nam ®· ®Ò nghÞ: §Ó ®¶m b¶o sù c«ng b»ng trong viÖc sö dông ®­ưêng bé, ®Ò nghÞ thu quü b¶o tr× ®­ưêng bé gi¸n tiÕp qua x¨ng dÇu. ®Õn nay ChÝnh phñ ®· cã NghÞ ®Þnh 18/2011/N§-CP, quy ®Þnh thu phÝ b¶o tr× ®­ưêng bé trùc tiÕp trªn ®Çu phư­¬ng tiÖn.

    §Ó phï hîp víi søc chÞu ®ùng cña c¸c ®¬n vÞ vËn t¶i vµ ng­ưêi d©n trong lóc kinh tÕ ®ang cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ gi¶m bít sù thiÕu c«ng b»ng trong viÖc nép phÝ b¶o tr× ®­ưêng bé trùc tiÕp trªn ®Çu phư­¬ng tiÖn. HiÖp héi VËn t¶i «t« ViÖt Nam ®Ò nghÞ:

    -  Khi thùc hiÖn phÝ b¶o tr× ®­ưêng bé ®Ò nghÞ bá phÝ x¨ng dÇu v× thùc chÊt phÝ x¨ng dÇu lµ phÝ giao th«ng.

    - Trong Th«ng t­ư hư­íng dÉn vÒ thu phÝ b¶o tr× ®ư­êng bé, ®Ò nghÞ hư­íng dÉn cô thÓ vÒ phÝ b¶o tr× ®ư­êng bé ®èi víi «t« dõng ho¹t ®éng hoÆc «t« ho¹t ®éng Ýt.

    - Gi¶m hoÆc miÔn ®ãng phÝ b¶o tr× ®­ưêng bé ®èi víi «t« buýt.

    - Trư­íc m¾t nªn cã møc thu võa ph¶i ®Ó phï hîp víi møc thu nhËp hiÖn nay cña d©n.

    - PhÝ b¶o tr× ®­ưêng bé phôc vô cho c«ng t¸c b¶o tr× vµ qu¶n lý hÖ thèng ®ư­êng quèc lé vµ tØnh lé, trong khi ®ã vÉn tån t¹i c¸c tr¹m thu phÝ BOT. Víi chñ tr­ư¬ng kªu gäi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Çu tư­ x©y dùng h¹ tÇng giao th«ng th× sÏ cã thªm nhiÒu tr¹m thu phÝ BOT n÷a. Møc thu phÝ cña c¸c tr¹m BOT hiÖn nay võa thu ®Ó hoµn vèn, võa thu ®Ó b¶o tr× ®­ưêng bé, do ®ã phư­¬ng tiÖn ®i trªn ®ư­êng BOT ph¶i nép phÝ 02 lÇn; §Ò nghÞ lo¹i bá phÝ b¶o tr× ®­ưêng bé trong møc phÝ qua tr¹m BOT.

4. §Ò nghÞ kh«ng thu phÝ h¹n chÕ xe c¸ nh©n.

    HiÖn nay c¶ nư­íc cã trªn 600.000 «t« tõ 9 chç ngåi trë xuèng vµ gÇn 35 triÖu xe m¸y. Do vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng ph¸t triÓn chư­a ®¸p øng yªu cÇu ®i l¹i cña d©n nªn sè xe m¸y ®· t¨ng qu¸ nhanh. Ngư­êi sö dông xe m¸y sè ®«ng lµ c¸n bé, c«ng nh©n viªn vµ ng­ưêi cã thu nhËp thÊp hoÆc trung b×nh, do ®ã kh«ng nªn thu phÝ ®èi víi xe m¸y. Khi vËn t¶i c«ng céng ph¸t triÓn th× xe m¸y sÏ gi¶m.

    Trong sè «t« tõ 9 chç ngåi trë xuèng th× ®· cã trªn 80% ®ư­îc sö dông cho ho¹t ®éng taxi vµ d¹y nghÒ l¸i xe. Sè xe nµy ho¹t ®éng theo LuËt doanh nghiÖp, ®· nép thuÕ VAT vµ thuÕ thu nhËp DN, do ®ã thu phÝ h¹n chÕ xe c¸ nh©n ®èi víi lo¹i xe nµy lµ kh«ng hîp lý, cã nguy c¬ lµm ph¸ s¶n nhiÒu doanh nghiÖp hoÆc lµm t¨ng cư­íc vËn t¶i, ¶nh h­ëng tíi ng­êi tiªu dïng.

    ThuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi «t«, phÝ tr­ưíc b¹, phÝ ®¨ng ký cÊp biÓn sè vµ mét sè lo¹i phÝ kh¸c ®· thùc sù cã t¸c dông gi¶m xe c¸c nh©n, do ®ã kh«ng cÇn thªm phÝ h¹n chÕ xe c¸ nh©n.

    Riªng viÖc thu phÝ xe vµo trung t©m thµnh phè vµo giê cao ®iÓm, c¸c ®¬n vÞ vËn t¶i ®ång t×nh.

5. T¹m dõng cÊp phÐp míi cho c¸c c¬ së d¹y nghÒ l¸i xe, quy ®Þnh møc häc phÝ tèi thiÓu ®Ó ®¶m b¶o chư­¬ng tr×nh ®µo t¹o.

  HiÖn nay c¶ n­ưíc cã trªn 270 c¬ së d¹y nghÒ l¸i xe, ®· v­ưît qu¸ nhu cÇu ®µo t¹o, ®Æc biÖt ë 02 thµnh phè lín lµ Hµ Néi vµ TP.Hå ChÝ Minh, trong khi ®ã theo th«ng tư­ liªn tÞch gi÷a Bé Giao th«ng vËn t¶i vµ Bé Tµi chÝnh, häc phÝ l¹i do c¸c c¬ së tù x©y dùng vµ kª khai víi c¬ qu¶n qu¶n lý Nhµ n­íc. Thùc tr¹ng ®ã dÔ dÉn ®Õn c¹nh tranh b»ng c¸ch gi¶m häc phÝ, kh«ng ®¶m b¶o ch­ư¬ng tr×nh ®¹o t¹o.

    Do ®ã, ®Ò nghÞ t¹m thêi dõng cÊp phÐp míi c¸c c¬ së d¹y nghÒ l¸i xe ®Ó rµ so¸t, chÊn chØnh c¸c c¬ së ®µo t¹o ®· ®­ưîc cÊp phÐp, söa ®æi bæ sung th«ng tư­ 72/2011/TTLT - BGTVT - BTC vÒ quy ®Þnh vµ qu¶n lý tµi chÝnh ®µo t¹o l¸i xe c¬ giíi ®­ưêng bé theo hư­íng quy ®Þnh møc häc phÝ tèi thiÓu ®Ó ®¶m b¶o chư­¬ng tr×nh ®µo t¹o.

6. Sím quy ho¹ch c¸c bÕn xe kh¸ch vµ tr¹m dõng nghØ däc ®ư­êng, cã chÝnh s¸ch hç trî x©y dùng c¸c c¬ së h¹ tÇng trªn.

    BÕn xe kh¸ch vµ tr¹m dõng nghØ lµ n¬i chuÈn bÞ vµ phôc vô cho vËn chuyÓn hµnh kh¸ch, hiÖn nay trong c¶ n­ưíc, cã rÊt Ýt tØnh, thµnh phè cã quy ho¹ch ®­ưîc duyÖt do ®ã ®· n¶y sinh nhiÒu “bÕn cãc” t¹o ®iÒu kiÖn cho “xe dï” ph¸t triÓn; lµm rèi lo¹n trËt tù vËn t¶i.

    BÕn xe kh¸ch ®· ®ư­îc x©y dùng vµ ho¹t ®éng tõ l©u, do më réng ®« thÞ, mét sè bÕn xe kh¸ch n»m ngay trung t©m thµnh phè, thÞ x· ®· trë thµnh khu ®Êt vµng ®Ó c¸c tØnh, thµnh phè chuyÓn mét sè bÕn xe kh¸ch ra ngo¹i thµnh, chuyÓn giao mÆt b»ng ®Ó x©y dùng c¸c trung t©m th­ư¬ng m¹i g©y khã kh¨n cho c¸c bÕn xe vµ cho ho¹t ®éng vËn t¶i vµ hµnh kh¸ch ®i xe.

    §Ó æn ®Þnh, ®Ò nghÞ Bé Giao th«ng vËn t¶i chØ ®¹o c¸c tØnh sím cã quy ho¹ch bÕn xe vµ c¸c tr¹m dõng nghØ, c«ng bè c«ng khai ®Ó c¸c doanh nghiÖp ®¨ng ký x©y dùng.

    LuËt giao th«ng ®­êng bé n¨m 2008 ®· quy ®Þnh, bÕn xe kh¸ch lµ c«ng tr×nh thuéc kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®­ưêng bé do ®ã cÇn cã chÝnh s¸ch ­ưu ®·i; ®Æc biÖt ư­u ®·i vÒ sö dông ®Êt ®Ó sím cã hÖ thèng bÕn xe kh¸ch khang trang hiÖn ®¹i.

7. §Ò nghÞ söa ®æi bæ sung NghÞ ®Þnh 91/2009/N§-CP; NghÞ ®Þnh 34/2010/N§-CP vµ th«ng tư­ 14/2010/TT-BGTVT; th«ngtư­ 24/2010/TT-BGTVT

    C¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt trªn ®· ®­ưîc ban hµnh trªn dư­íi 02 n¨m, mét sè néi dung ®· ®i vµo cuéc sèng, mét sè néi dung chư­a thùc sù phï hîp víi thùc tiÔn cña ngµnh vËn t¶i « t«. N¨m 2011, HiÖp héi vËn t¶i « t« ViÖt Nam ®· cã v¨n b¶n b¸o c¸o Bé GTVT vµ Tæng Côc §­ưêng bé ViÖt Nam ®Ò nghÞ, söa ®æi, bæ sung.

    Bé Giao th«ng vËn t¶i ®· cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ söa ®æi, bæ sung NghÞ ®Þnh 91/2009/N§-CP, nh­ưng chñ yÕu söa ®æi, bæ sung c¸c thñ tôc hµnh chÝnh, Bé còng ®· cã dù th¶o söa ®æi bæ sung nghÞ ®Þnh 34/2010/N§-CP, nh­ưng chñ yÕu ®iÒu chØnh n©ng møc ph¹t.

    §Ó ®¶m b¶o tÝnh khoa häc, thùc tiÔn cña c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, ®Ò nghÞ Bé GTVT vµ Tæng Côc §­ưêng bé VN s¬ kÕt viÖc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt trªn, ®ång thêi ®­ưa ra c¸c néi dung cÇn söa ®æi, bæ sung.

    Trªn c¬ së dù th¶o cña Bé vµ Tæng Côc, HiÖp héi vËn t¶i « t« ViÖt Nam sÏ cã nh÷ng cuéc häp lÊy ý kiÕn c¸c doanh nghiÖp, c¸c hîp t¸c x· vÒ néi dung cña c¸c b¶n dù th¶o ®ã.

8. CÇn cã c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ trong viÖc ph©n luång xe ch¹y ®­ưêng Hå ChÝ Minh ®Ó võa gi¶m t¶i quèc lé 1, võa kh«ng ¶nh hư­ëng ®Õn ho¹t ®éng vËn t¶i.

    ViÖc ph©n luång trong giai ®o¹n ®Çu tõ Hµ Néi ®i c¸c tØnh phÝa Nam ch¹y theo ®­ưêng Hå ChÝ Minh ®Ó gi¶m t¶i quèc lé 1 lµ viÖc lµm cÇn thiÕt. Nh­ưng yªu cÇu chuyÓn 30% sè chuyÕn xe chë kh¸ch ®i theo ®o¹n ®ư­êng nµy sÏ g©y khã kh¨n cho vËn t¶i vµ hµnh kh¸ch ®i xe. §Ó thùc hiÖn ®­îc chñ tr­ư¬ng trªn, HiÖp héi ®Ò nghÞ:

    - Ph©n luång xe t¶i ch¹y B¾c – Nam ®i qua tuyÕn nµy.

 - Ph©n luång xe chë kh¸ch ë 1 sè tuyÕn ®i ®Õn bÕn xe kh¸ch Hµ §«ng, Mü §×nh, S¬n T©y ®i ®o¹n tuyÕn nµy.

  - C¸c hµnh tr×nh xe ch¹y B¾c – Nam ®i qua ®o¹n tuyÕn nµy lµ tuyÕn vËn t¶i hµnh kh¸ch míi. C¬ quan qu¶n lý tuyÕn c«ng bè c«ng khai ®Ó c¸c ®¬n vÞ vËn t¶i ®¨ng ký khai th¸c.

9. Gi÷ nguyªn sù ph©n c«ng qu¶n lý c«ng t¸c ®µo t¹o, cÊp ®æi giÊy phÐp l¸i xe ®­ưîc quy ®Þnh t¹i kho¶n 10,®iÒu 61, LuËt GT§B n¨m 2008.

   Sau khi nhËn ®ư­îc th«ng tin: Bé C«ng an ®Ò nghÞ ChÝnh phñ b¸o c¸o Quèc héi ®Ó söa ®æi kho¶n 10 ®iÒu 61 LuËt Giao th«ng ®ư­êng bé n¨m 2008 ®Ó chuyÓn giao c«ng t¸c s¸t h¹ch, cÊp ®æi GiÊy phÐp l¸i xe tõ Bé GTVT vÒ Bé C«ng an qu¶n lý. VÒ vÊn ®Ò nµy, HiÖp héi VËn t¶i «t« ViÖt Nam xin cã ý kiÕn nh­ư sau:

   Tr­ưíc chiÕn tranh chèng Mü, c«ng t¸c s¸t h¹ch cÊp ®æi giÊy phÐp l¸i xe do Bé GTVT qu¶n lý, trong chiÕn tranh ®ư­îc chuyÓn giao cho Bé Néi vô (nay lµ Bé C«ng an).  Thùc hiÖn N§ 36/1995/ N§-CP tõ ngµy 01/8/1995, c«ng t¸c ®µo t¹o, cÊp ®æi giÊy phÐp l¸i xe c¬ giíi ®ư­êng bé ®· ®­ưîc chuyÓn giao tõ Bé C«ng an sang Bé GTVT ®¶m nhËn vµ viÖc ®¶m nhËn nµy ®ư­îc tiÕp tôc quy ®Þnh t¹i LuËt Giao th«ng ®ư­êng bé n¨m 2001 vµ LuËt GT§B n¨m 2008.

   Trong 17 n¨m ®¶m nhËn c«ng viÖc nµy, Bé GTVT ®· quy ®Þnh rÊt cô thÓ ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn c¬ së d¹y nghÒ l¸i xe vµ ®· söa ®æi bæ sung ®Ó ngµy cµng hoµn thiÖn; ®· ban hµnh gi¸o tr×nh d¹y nghÒ l¸i xe; bé ®Ò kiÓm tra lý thuyÕt vµ 10 bµi thi liªn hoµn kiÓm tra tr×nh ®é kü thuËt l¸i xe; ®· x©y dùng tiªu chuÈn ngµnh vÒ Trung t©m s¸t h¹ch l¸i xe ®Ó h¹n chÕ t¸c ®éng cña con ngư­êi khi s¸t h¹ch cÊp giÊy phÐp l¸i xe. HiÖn nay Bé GTVT ®ang triÓn khai viÖc cÊp giÊy phÐp l¸i xe theo c«ng nghÖ míi ®Ó xo¸ bá giÊy phÐp l¸i xe gi¶ vµ cã hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu vÒ giÊy phÐp l¸i xe.

  Toµn quèc hiÖn  cã trªn 270 c¬ së d¹y nghÒ l¸i xe vµ 79 trung t©m s¸t h¹ch l¸i xe.    MÆc dï ®· cã nhiÒu ®æi míi nh­ưng c«ng t¸c nµy vÉn cßn mét sè tån t¹i, víi ®Ò ¸n “ N©ng cao chÊt l­ưîng ®µo t¹o , s¸t h¹ch cÊp giÊy phÐp l¸i xe gãp phÇn gi¶m thiÓu tai n¹n vµ ïn t¾c giao th«ng ” ®­ưîc Bé tr­ưëng phª duyÖt ngµy 12/3/2012, ch¾c ch¾n sÏ kh¾c phôc ®ư­îc  nh÷ng tån t¹i trªn.

    Xu hư­íng chung cña thÕ giíi lµ d©n sù ho¸ c¸c c«ng viÖc hµnh chÝnh d©n sù, xu hư­íng nµy còng phï hîp víi NghÞ quyÕt lÇn thø 5 BCH Trung ­ư¬ng §¶ng kho¸ 10.

    Trong thêi gian qua, Bé GTVT ®· thay mÆt ChÝnh phñ ký hiÖp ®Þnh c«ng nhËn giÊy phÐp l¸i xe c¬ giíi ®ư­êng bé gi÷a c¸c nư­íc ASEAN, ®ang chuÈn bÞ c¸c bư­íc ®Ó gia nhËp C«ng ư­íc Viªn, trong ®ã cã néi dung c«ng nhËn GiÊy phÐp l¸i xe. HiÖn nay Bé GTVT còng ®ang ®æi GiÊy phÐp l¸i xe cña c¸c n­ưíc khi ng­ưêi sö dông giÊy phÐp l¸i xe ®ã lµm viÖc t¹i ViÖt Nam sang giÊy phÐp l¸i xe c¬ giíi ViÖt Nam; GiÊy phÐp l¸i xe cña ViÖt Nam còng ®ư­îc c¸c nư­íc ®æi sang giÊy phÐp l¸i xe cña c¸c n­ưíc së t¹i.

   Tõ nh÷ng lý do trªn, ®Ò nghÞ gi÷ nguyªn sù ph©n c«ng c«ng t¸c qu¶n lý ®µo t¹o s¸t h¹ch, cÊp ®æi giÊy phÐp l¸i xe c¬ giíi ®­ưêng bé quy ®Þnh t¹i kho¶n 10 ®iÒu 61 LuËt Giao th«ng ®ư­êng bé n¨m 2008.                  

 

Khánh Toàn.

                                                                                                 


Văn phòng Hiệp hội
facebook

Ý kiến của bạn

Tên của bạn *
Email của bạn *
Nội dung *
 
Xem theo ngày: