QUY CHẾ Hoạt động của Ban Kiểm tra Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam khoá IV (nhiệm kỳ 2013-2018)

Thứ Tư, 07/08/2013, 09:55

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ VIỆT NAM

 

 
 
 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

 

QUY CHẾ

Hoạt động của Ban Kiểm tra

Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam khoá IV (nhiệm kỳ 2013-2018)

 

I.      Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm tra

1.     Trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm tra

a.   Ban Kiểm tra Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam là cơ quan kiểm tra của Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam.

b.  Ban Kiểm tra có trách nhiệm: Tổ chức, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và các đơn vị do Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam gồm Tạp chí Vận tải ô tô, Trung tâm dạy nghề lái xe Đông Đô và Công ty CP tư vấn dịch vụ phát triển giao thông vận tải. Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Kiểm tra Hiệp hội cơ sở thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quy định Điều lệ Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.

c.  Ban Kiểm tra tổ chức các cuộc kiểm tra thực hiện Điều lệ Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, kiểm tra về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Hiệp hội, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết và các quy định của Hiệp hội. Ban Kiểm tra có quyền chủ động về nội dung, thời gian, đối tượng và hình thức kiểm tra.

d.  Khi thực hiện kiểm tra, Ban Kiểm tra có quyền mời các uỷ viên Ban Chấp hành và cán bộ nghiệp vụ của các doanh nghiệp hội viên tham gia đoàn kiểm tra.

đ. Trong quá trình hoạt động kiểm tra, nếu phát hiện những dấu hiệu vi phạm Điều lệ của Hiệp hội, hoặc sai trái với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì Ban Kiểm tra báo cáo ngay với Thường trực Ban Chấp hành để giải quyết.

e.   Sau khi kiểm tra Ban Kiểm tra ban hành các quyết định, kết luận, kiến nghị về kết quả kiểm tra báo cáo Ban Thường vụ, Ban chấp hành để chỉ đạo.

2.  Trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên Ban Kiểm tra

a.   Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng Ban kiểm tra

-      Trưởng Ban kiểm tra chịu trách nhiệm trước Thường trực Ban Chấp hành về toàn bộ hoạt động của Ban Kiểm tra và những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm tra.

-      Triệu tập, chủ trì các hội nghị của Ban Kiểm tra và xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã được Ban Chấp hành Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam thông qua.

-      Tiếp cán bộ, công nhân lao động, hội viên đến văn phòng Hiệp hội trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh các vấn đề liên quan đến công tác quản lý và hoạt động của Hiệp hội

-      Quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công tác kiểm tra theo quy định của pháp luật

b.  Các thành viên Ban Kiểm tra

-      Có trách nhiệm tham gia các hoạt động của Ban Kiểm tra, thực hiện mọi mặt công tác theo sự phân công của Ban Kiểm tra, được cung cấp thông tin, tài liệu về lĩnh vực hoạt động của Ban Kiểm tra, thành viên Ban Kiểm tra (không phải là uỷ viên Ban Chấp hành) được tham dự các hội nghị của Ban Chấp hành Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam và được mời dự Hội nghị hoặc Đại hội đại biểu Hiệp hội.

-      Tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản của Ban Kiểm tra trước khi trình hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam. Tham gia đoàn kiểm tra của Ban kiểm tra Hiệp hội khi kiểm tra đồng cấp và Hiệp hội cơ sở theo quyết định của Hiệp hội.

II.      Nguyên tắc chế độ làm việc và mối quan hệ của Ban Kiểm tra Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

1.     Nguyên tắc chế độ làm việc của Ban Kiểm tra

a.   Ban kiểm tra làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách

-      Trong các kỳ họp của Ban Kiểm tra, mọi thành viên của Ban Kiểm tra dân chủ thảo luận và quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Ban Kiểm tra, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

-      Ban Kiểm tra làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, ý kiến thiểu số được ghi nhận và khi cần thiết được báo cáo với Thường trực Ban Chấp hành hoặc Ban Chấp hành Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, nhưng khi thực hiện phải theo nghị quyết đã thông qua.

-      Hội nghị thường kỳ của Ban Kiểm tra theo hội nghị thường kỳ của Ban Chấp hành Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và khi cần thiết có thể tổ chức hội nghị bất thường. Hội nghị Ban Kiểm tra được tổ chức tiến hành khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Ban Kiểm tra có mặt, các kết luận, các Nghị quyết của Ban Kiểm tra phải được trên 50% số thành viên có mặt tán thành.

-      Mọi thành viên Ban Kiểm tra phải chịu trách nhiệm trước Ban Kiểm tra về những công việc được phân công phụ trách.

b.  Chế độ báo cáo của Ban Kiểm tra

-      Trưởng Ban kiểm tra có trách nhiệm thay mặt Ban Kiểm tra báo cáo hoạt động và đề xuất chương trình công tác của Ban Kiểm tra với Ban Chấp hành Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam trong các kỳ họp thường kỳ của Ban Chấp hành và báo cáo trước Đại hội, Hội nghị đại biểu Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.

-      Kết luận của Ban Kiểm tra Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam được thông báo tại kỳ họp gần nhất của Ban chấp hành.

-      Các văn bản dự thảo nội dung kỳ họp Ban Kiểm tra được gửi tới các thành viên Ban Kiểm tra trước khi họp ít nhất 3 ngày.

2.     Mối quan hệ của Ban Kiểm tra

a.   Quan hệ giữa Ban kiểm tra với Ban Chấp hành, với Thường trực Ban chấp hành.

Ban Kiểm tra chịu sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, trực tiếp là Thường trực Ban Chấp hành những nội dung thuộc nhiệm vụ của Ban Kiểm tra.

b.  Quan hệ giữa Ban kiểm tra với các Hiệp hội cơ sở và hội viên

-   Khi thực hiện các cuộc kiểm tra của Ban kiểm tra Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam với các Hiệp hội cơ sở trực thuộc đều được thông báo các nội dung làm việc, thời gian, địa điểm tiến hành, thành phần đoàn kiểm tra.

-   Thường trực Ban Chấp hành Hiệp hội cơ sở được kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra của Hiệp hội. Kết thúc các cuộc kiểm tra đều có kết luận cụ thể từng nội dung và thông báo bằng văn bản đến Thường trực Ban chấp hành và Ban Kiểm tra Hiệp hội cấp đó.

 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2013

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thanhfacebook
Xem theo ngày: