PHÂN CÔNG Nhiệm vụ các Uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam khoá IV (nhiệm kỳ 2013 - 2018)

Thứ Tư, 07/08/2013, 09:54

                                                  HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

PHÂN CÔNG

Nhiệm vụ các Uỷ viên Ban chấp hành

Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam khoá IV (nhiệm kỳ 2013 - 2018)

 

 
 

 

 

 

 Đại hội lần thứ IV Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam (nhiệm kỳ 2013 - 2018) đã bầu 59 Uỷ viên Ban chấp hành. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất họp ngày 05 tháng 4 năm 2013 đã bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ban Thường vụ, Tổng Thư ký, Phó Tổng thư ký.

 

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ hai đã thống nhất phân công nhiệm vụ từng Uỷ viên Ban chấp hành như sau:

 

1. Ông Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch Hiệp hội:

-   Phụ trách chung các lĩnh vực công tác của Hiệp hội;

-   Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, phát triển Hội viên, tài chính;

-   Tham gia Uỷ viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương;

-       Thành viên Hiệp hội giao nhận vận tải các nước tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng;

- Là người phát ngôn chính của Hiệp hội; trực tiếp phụ trách hoạt động của "Tạp chí Vận tải ôtô".

 

2. Ông Thân Văn Thanh - Phó Chủ tịch thường trực:

- Thay mặt Chủ tịch giải quyết công việc của Hiệp hội khi Chủ tịch đi vắng, thực hiện công việc do Chủ tịch uỷ quyền;

- Theo dõi tình hình an toàn giao thông đường bộ;

- Phát ngôn với cơ quan thông tin đại chúng theo phân công của Chủ tịch;

- Tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật;

- Phụ trách công tác đối ngoại của Hiệp hội;

- Giúp Chủ tịch theo dõi công tác vận động phát triển hội viên.

 

3. Ông Đỗ Xuân Hoa - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký:

- Quản lý, tổ chức hoạt động Văn phòng Hiệp hội;

- Phụ trách công tác thu nộp, quản lý và sử dụng hội phí của Hiệp hội;

- Tham gia Nhóm công tác tạo thuận lợi vận tải người, phương tiện và hàng hoá qua biên giới các nước tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng;

- Tổ chức, quản lý hoạt động của các đơn vị kinh tế thuộc Hiệp hội;

- Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật;

- Phát ngôn về các hoạt động của Hiệp hội theo phân công của Chủ tịch.

 

4. Ông Nguyễn Văn Quyền - Phó Chủ tịch:

- Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các Hội viên thực hiện cơ chế, chính sách, các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ;

- Tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Hiệp hội và Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

- Đôn đốc các Sở Giao thông vận tải trong việc phát triển hội viên trong phạm vi cả nước; vận động các Sở Giao thông vận tải tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hiệp hội cơ sở ở địa phương.

 

5. Ông Đỗ Trọng Khiêm - Phó Chủ tịch:

- Theo dõi hoạt động Hiệp hội các doanh nghiệp vận tải ô tô phía Bắc, Hiệp hội bến xe khách và một số Hiệp hội cơ sở các tỉnh phía Bắc;

- Giúp Chủ tịch vận động phát triển Hội viên tại các tỉnh từ Quảng Bình trở ra phía Bắc;

- Phối hợp với Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký trong việc thu hội phí các Hội viên trên địa bàn từ Quảng Bình trở ra phía Bắc.

 

6. Ông Đinh Văn Ba - Phó Chủ tịch:

- Kiêm nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện của Hiệp hội tại miền Trung;

- Theo dõi hoạt động của các Hiệp hội thuộc các tỉnh miền Trung (từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hoà) và Tây Nguyên;

- Giúp Chủ tịch vận động phát triển Hội viên trên địa bàn nêu trên;

- Thay mặt Chủ tịch giải quyết công việc của Hiệp hội và tổ chức phối hợp hoạt động của các Hội viên trên địa bàn.

 

7. Ông Hồ Văn Hưởng – Phó Chủ tịch:

- Kiêm nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện khu vực miền Nam;

- Theo dõi hoạt động của các Hiệp hội cơ sở thuộc các tỉnh từ Ninh Thuận trở vào;

- Giúp Chủ tịch vận động phát triển Hội viên tại các địa phương trên địa bàn;

- Thay mặt Chủ tịch giải quyết công việc của Hiệp hội và tổ chức phối hợp hoạt động của các Hội viên, Hiệp hội cơ sở trên địa bàn.

 

8. Ông Nguyễn Quý Đại - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Tổng thư ký.

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành về hoạt động của Tạp chí "Vận tải ô tô" theo Giấy phép được cấp;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực vận tải ôtô; tuyên truyền về hoạt động của Hiệp hội từ trung ương đến cơ sở;

- Xây dựng và quản lý hoạt động trang thông tin điện tử của Hiệp hội.

 

9. Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Uỷ viên Ban Thường vụ:

- Chịu trách nhiệm về hoạt động của Hiệp hội vận tải ô tô khu vực phía Bắc;

- Tổng hợp kiến nghị  với các cơ quan nhà nước ở Trung ương và các địa phương của Hội viên để trực tiếp kiến nghị với cơ quan nhà nước ở địa phương và báo cáo Thường trực Hiệp hội để kiến nghị với cơ quan Trung ương;

- Tham gia công tác vận động phát triển Hội viên trên khu vực phía Bắc.

 

10. Ông Khuất Việt Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ:

- Thực hiện chức năng là cầu nối Hiệp hội với cơ quan quản lý nhà nước về  hoạt động vận tải đường bộ;

- Tư vấn cho Thường trực Hiệp hội trong việc vận động các Hội viên thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải đường bộ;

- Nghiên cứu kiến nghị của các Hội viên và Hiệp hội để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết;

- Tham gia công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ.

 

11. Ông Nguyễn Quang Huống - Uỷ viên Ban Thường vụ:

- Vận động phát triển Hội viên tại các tỉnh miền Tây Nam bộ;

-   Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Hiệp hội cơ sở các tỉnh miền Tây Nam bộ;

-   Chỉ đạo công tác của Văn phòng đại diện Tây Nam bộ.

 

12. Ông Đoàn Đức Lập - Uỷ viên Ban Thường vụ:

- Kiêm nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Tây Nguyên;

- Theo dõi hoạt động các Hiệp hội cơ sở thuộc các tỉnh Tây Nguyên;

- Tập hợp kiến nghị với các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương của các Hội viên trong khu vực để trực tiếp kiến nghị với cơ quan nhà nước ở địa phương và báo cáo Thường trực Hiệp hội các kiến nghị với cơ quan Trung ương;

- Đôn đốc công tác vận động phát triển Hội viên trên địa bàn Tây Nguyên.

 

13. Ông Nguyễn Hoàng Linh - Uỷ viên Ban Thường vụ:

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động các Hiệp hội cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Tập hợp kiến nghị của các Hội viên, Hiệp hội cơ sở và phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Thành phố Hà Nộị xem xét, giải quyết; báo cáo Thường trực Hiệp hội những kiến nghị với các cơ quan Trung ương;

- Vận động phát triển Hội viên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

14. Ông Trương Quang Mẫn - Uỷ viên Ban Thường vụ:

- Chủ trì việc tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các Hội viên thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực vận tải bằng taxi, khách liên tỉnh và du lịch;

- Tập hợp kiến nghị với cơ quan nhà nước của các Hội viên kinh doanh taxi và các Hiệp hội taxi; chủ trì việc báo cáo các cơ quan địa phương xem xét, giải quyết và báo cáo Thường trực Hiệp hội những kiến nghị với cơ quan nhà nước ở Trung ương;

- Theo dõi hoạt động của Hiệp hội taxi TP.Hồ Chí Minh;

- Phối hợp với các địa phương nơi có đơn vị trực thuộc Tập đoàn Mai Linh đặt trụ sở vận động phát triển Hội viên.

 

15. Ông Bùi Văn Quản - Uỷ viên Ban Thường vụ:

- Chủ trì việc tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các Hội viên thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực vận tải hàng hoá;

- Tập hợp kiến nghị với cơ quan nhà nước của các Hội viên trong lĩnh vực vận tải hàng hoá; chủ trì việc báo cáo các cơ quan địa phương xem xét, giải quyết và báo cáo Thường trực Hiệp hội những kiến nghị với cơ quan nhà nước ở Trung ương;

- Phụ trách Hiệp hội vận tải hàng hoá TP.Hồ Chí Minh;

- Theo dõi tình hình hoạt động và vận động phát triển Hội viên từ các đơn vị vận tải hàng hoá khu vực phía Nam.

 

16. Ông Dương Đức Quang - Uỷ viên Ban Thường vụ:

- Trưởng ban Ban Kiểm tra của Hiệp hội;

- Theo dõi hoạt động Hiệp hội vận tải ô tô Quảng Ninh;

- Giúp Chủ tịch Hiệp hội phát triển Hội viên trong các doanh nghiệp vận tải khách du lịch trên địa bàn cả nước.

 

17. Ông Nguyễn Huy Quang - Uỷ viên Ban Thường vụ:

- Theo dõi hoạt động của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và các Hiệp hội cơ sở trên địa bàn Thủ đô Hà Nội;

- Đúc kết những bài học kinh nghiệm trong kinh doanh vận tải ở đô thị để phổ biến đến các Hội viên quan tâm;

- Giúp Chủ tịch Hiệp hội trong công tác phát triển Hội viên trên địa bàn Hà Nội.

 

18. Ông Phạm Quốc Tài - Uỷ viên Ban Thường vụ:

- Theo dõi hoạt động các Hiệp hội cơ sở tại TP.Hồ Chí Minh;

- Phối hợp với Văn phòng đại diện của Hiệp hội giúp Chủ tịch Hiệp hội đẩy mạnh công tác phát triển Hội viên tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

 

19. Ông Dương Hồng Thanh - Uỷ viên Ban Thường vụ:

-  Tập hợp kiến nghị của các Hội viên và Hiệp hội cơ sở tại TP Hồ Chí Minh để phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố xem xét, giải quyết; báo cáo Thường trực Hiệp hội những kiến nghị với cơ quan nhà nước ở Trung ương;

- Vận động phát triển hội viên tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận;

- Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến vận tải đường bộ và theo dõi hoạt động các Hiệp hội cơ sở thuộc các tỉnh miền Đông Nam bộ.

 

20. Ông Nguyễn Ngọc Thừa - Uỷ viên Ban Thường vụ:

- Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật liên quan vận tải đường bộ các đơn vị vận tải và lái xe hoạt động tại bến;

- Tổng hợp các kiến nghị liên quan đến quản lý bến xe từ các đơn vị vận tải có xe ra vào các bến ở TP Hồ Chí Minh để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời;

- Chủ động nắm bắt thông tin từ các đơn vị vận tải, lái xe hoạt động tại bến;

- Đúc kết kinh nghiệm quản lý và khai thác bến xe để phổ biến đến các Hội viên Hiệp hội bến xe.

 

21. Ông Lê Văn Tiến - Uỷ viên Ban Thường vụ:

- Trực tiếp hụ trách hoạt động Hiệp hội Vận tải hàng hoá TP Hải Phòng;

- Theo dõi hoạt động vận tải hàng hoá bằng ôtô ở khu vực phía Bắc;

- Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các Hội viên kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ôtô thực hiện các quy định của pháp luật liên quan;

- Vận động phát triển Hội viên là các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hoá.

 

 22. Ông Nguyễn Hoàng Trung - Uỷ viên Ban Thường vụ:

- Trực tiếp phụ trách hoạt động Hiệp hội Bến xe;

- Theo dõi tình hình hoạt động các bến xe; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh bến xe đến các bến xe trong toàn quốc;

- Tập hợp kiến nghị của các bến xe trong cả nước để báo cáo cơ quan nhà nước xem xét, giải quyết và báo cáo Thường trực Hiệp hội;

- Vận động phát triển Hội viên là các đơn vị kinh doanh bến xe.

 

23. Ông Đỗ Nga Việt - Uỷ viên Ban Thường vụ:

- Theo dõi hoạt động các đơn vị vận tải thuộc Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam;

- Giúp Chủ tịch Hiệp hội vận động phát triển Hội viên từ các đơn vị liên quan đến hoạt động vận tải bằng ôtô tại các địa phương có đơn vị của Tổng Công ty đặt trụ sở hoặc đặt cơ sở kinh doanh;

- Hướng dẫn sự hợp tác trong kinh doanh của các đơn vị vận tải với các đơn vị lắp ráp ôtô.

 

24. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Uỷ viên Ban Chấp hành:

- Trực tiếp theo dõi hoạt động của Hiệp hội vận tải ô tô Lạng Sơn;

 

25. Ông Trần Thanh An - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Phụ trách Hiệp hội vận tải ô tô Quảng Nam;

- Vận động phát triển các Hội viên mới ở Quảng Nam và Quảng Ngãi.

 

26. Ông Trần Phước Anh - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Phụ trách Hiệp hội vận tải ô tô Đồng Nai;

- Vận động phát triển Hiệp viên mới tại Bình Dương và Bình Phước.

 

27. Ông Đỗ Quốc Bình - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Phụ trách Hiệp hội Taxi Hà Nội;

- Phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh vận tải bằng taxi (bao gồm cả taxi tải);

- Nghiên cứu, đề xuất các chính sách về hoạt động vận tải bằng taxi.

 

28. Ông Phan Thanh Bình - Uỷ viên Ban chấp hành:

-   Phụ trách Hiệp hội vận tải ô tô Bến Tre;

- Vận động phát triển Hiệp viên tại Trà Vinh và Vĩnh Long.

 

29. Ông Trần Quang Bình - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Thực hiện chức năng phối hợp hoạt động của Hiệp hội với cơ quan quản lý nhà nước về vận tải đường bộ; báo cáo kịp thời với cơ quan quản lý nhà nước về vận tải đường bộ những kiến nghị của cấc Hội viên;

- Phổ biến kịp thời đến các Hội viên những quy định của pháp luật trong lĩnh vực vận vận tải đường bộ và bến xe;

 

- Chủ trì, phối hợp với Thường trực Hiệp hội nghiên cứu những vấn đề về cơ chế, chính sách liên quan đến vận tải và bến xe.

 

30. Ông Đinh Nam Dinh - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Theo dõi tình hình hoạt động của các hội viên là các hợp tác xã vận tải khu vực phía Nam; phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến kinh doanh vận tải đường bộ của các hội viên là hợp tác xã;

-  Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách đối với hợp tác xã vận tải hàng hoá.

 

31. Ông Hồ Quang Dũng - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Tham gia Ban kiểm tra Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam;

- Tập hợp kiến nghị của các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam.

 

32. Ông Lại Anh Dũng - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến vận tải đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Theo dõi tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã tại thành phố Hải Phòng;

- Vận động thành lập Hiệp hội vận tải hành khách Hải Phòng.

 

33. Ông Ngô Văn Định - Uỷ viên Ban chấp hành:

-   Phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Khánh Hoà;

-   Theo dõi hoạt động các đơn vị bến xe khu vực Miền Trung;

-   Vận động phát triển Hội viên là các đơn vị vận tải du lịch bằng đường bộ khu vực miền Trung.

 

34. Ông Nguyễn Công Đỉnh - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Phụ trách Hiệp hội vận tải hành khách liên tỉnh và du lịch TP.Hồ Chí Minh;

- Vận động phát triển Hội viên là các đơn vị vận tải khách du lịch tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

 

35. Ông Nguyễn Văn Gia - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Phụ trách Hiệp hội vận tải ô tô Lâm Đồng;

- Vận động phát triển Hội viên là các đơn vị vận tải khách du lịch trên địa bàn.

 

36. Ông Phan Minh Giàu - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Phụ trách Hiệp hội vận tải ô tô Long An;

- Vận động phát triển Hội viên trên địa bàn tỉnh và trong khu vực.

 

37. Ông Hoàng Văn Hà - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Phụ trách Hiệp hội vận tải ô tô Lào Cai;

- Vận động phát triển Hội viên trên địa bàn tỉnh và vận động thành lập Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Hà Giang.

 

38. Ông Nguyễn Mạnh Hà - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Phụ trách hoạt động của Hiệp hội vận tải ô tô Thái Nguyên;

- Vận động phát triển Hội viên trên địa bàn và vận động thành lập Hiệp hội vận tải ô tô tại hai tỉnh Bắc Cạn, Cao Bằng.

 

39. Ông Lưu Huy Hà - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Theo dõi hoạt động và tập hợp kiến nghị của các doanh nghiệp vận tải tư nhân khu vực Duyên Hải;

- Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách đối với doanh nghiệp vận tải hành khách đường bộ, bến xe, vận tải khách du lịch;

- Vận động phát triển Hội viên trong khu vực duyên hải.

 

40. Ông Trần Viết Hoè - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Phụ trách Hiệp hội vận tải Hàng hoá Đường bộ Đà Nẵng;

- Theo dõi hoạt động và tập hợp kiến nghị của các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hoá khu vực miền Trung;

- Vận động phát triển Hội viên trên địa bàn miền Trung.

 

41.Ông Nguyễn Văn Hùng - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Phụ trách Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An;

- Theo dõi hoạtu động và tập hợp kiến nghị của các đơn vị kinh doanh vận tải và bến xe trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh;

- Vận động phát triển Hội viên trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

 

42. Ông Tạ Long Hỷ - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Phụ trách Hiệp hội taxi TP.Hồ Chí Minh;

- Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các doanh nghiệp Hội viên thực hiện các quy định của pháp luật trong kinh doanh taxi, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và văn minh đô thị;

- Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách liên quan đến vận tải bằng taxi;

- Vận động phát triển Hội viên là các đơn vị liên quan đến kinh doanh taxi.

 

43. Ông Bùi Danh Liên - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Phụ trách hoạt động Hiệp hội vận tải Thành phố Hà Nội;

- Tập hợp kiến nghị của các hợp tác xã vận tải trên địa bàn Hà Nội để báo cáo cơ quan nhà nước xem xét, giải quyết; đồng thời báo cáo Thường trực Hiệp hội để tổng hợp chung.

 

44. Ông Lê Xuân Long - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Phụ trách Hiệp hội vận tải ô tô Thanh Hoá;

- Vận động phát triển Hội viên trên địa bàn.

 

45. Ông Lê Đình Long - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Phụ trách Hiệp hội vận tải ô tô Hải Dương;

- Vận động thành lập Hiệp hội Vận tải ô tô Hưng Yên và phát triển Hội viên trên địa bàn Hải Dương và Hưng Yên;

- Tập hợp kiến nghị của các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ để báo cáo cơ quan nhà nước xem xét, giải quyết và báo cáo Thường trực Hiệp hội để tổng hợp.

 

46. Ông Nguyễn Văn Long - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Phụ trách hoạt động của Hiệp hội Vận tải ô tô Thừa Thiên Huế;

- Vận động thành lập Hiệp hội vận tải ô tô Quảng Trị và phát triển Hội viên trên địa bàn Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế; chú trọng đến các đơn vị vận tải khách du lịch.

 

47. Ông Nguyễn Xuân Mai - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Theo dõi hoạt động của Hiệp hội vận tải ô tô Bắc Giang và Hiệp hội vận tải ôtô Bắc Ninh.

 

48. Ông Nguyễn Văn Mạnh - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Trưởng  Văn phòng đại diện Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam tại khu vực Tây Nam bộ;

- Chủ trì việc nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh doanh vận tải ôtô vùng đồng bằng sông Cửu Long;

- Vận động phát triển Hội viên trên địa bàn miền Tây Nam bộ.

 

49. Ông Nguyễn Quốc Mạnh - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Phụ trách hoạt động Hiệp hội vận tải ô tô Điện Biên;

- Nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ phát triển vận tải ôtô miền núi;

- Vận động phát triển Hiệp hội Vận tải ô tô Lai Châu.

 

50. Ông Huỳnh Văn Nguyện - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Phụ trách hoạt động Hiệp hội vận tải ô tô Tiền Giang;

- Tham gia nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển vận tải ôtô vùng đồng bằng sông Cửu Long.

 

51. Ông Vũ Quang - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Phụ trách hoạt động Hiệp hội vận tải ô tô Thái Bình;

- Chủ trì nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển vận tải ôtô đồng bằng Bắc bộ.

 

52. Ông Nguyễn Lương Sơn - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Phụ trách hoạt động Hiệp hội vận tải ô tô Sơn La;

- Tham gia nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển vận tải ôtô miền núi phía Bắc;

- Vận động thành lập Hiệp hội vận tải ô tô Hoà Bình.

 

53. Ông Lê Bá Thắng - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Phụ trách hoạt động của Hiệp hội vận tải ô tô Quảng Bình và Hà Tĩnh.

 

54. Ông Nguyễn Văn Thạc - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Phụ trách hoạt động của Hiệp hội vận tải ô tô Nam Định;

- Tham gia nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển vận tải ôtô vùng đồng bằng Bắc bộ;

- Vận động thành lập Hiệp hội vận tải ô tô Hà Nam.

 

55 Ông Đoàn Văn Thu - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Phụ trách hoạt động của Hiệp hội vận tải ô tô Yên Bái và Tuyên Quang;

- Tham gia nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển vận tải ôtô miền núi phía Bắc.

 

56. Ông Đinh Sơn Tùng - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Phụ trách Trung tâm dạy nghề lái xe Đông Đô;

- Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo lái xe và quản lý lái xe sau đào tạo.

 

57. Ông Hồ Văn Tùng - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Phụ trách Hiệp hội vận tải ô tô Đà Nẵng;

- Tham gia nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển vận tải ôtô khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên;

- Vận động phát triển Hội viên từ các đơn vị vận tải khách du lịch và vận động thành lập Hiệp hội cơ sở tại các tỉnh duyên hải miền Trung.

 

58. Ông Vũ Văn Tuyến - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển vận tải khách khu vực đồng bằng Bắc bộ;

- Tham gia vận động thành lập Hiệp hội vận tải ô tô Hải Phòng.

 

 

59. Ông Nguyễn Ngọc Xuân - Uỷ viên Ban chấp hành:

- Phụ trách hoạt động Hiệp hội vận tải ô tô An Giang;

- Vận động thành lập Hiệp hội cơ sở tại Kiên Giang và Đồng Tháp.

 

 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2013

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thanh

 facebook
Xem theo ngày: