QUY ĐỊNH VỀ HỘI PHÍ Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam khoá IV (nhiệm kỳ 2013-2018)

Thứ Tư, 07/08/2013, 09:50

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ VIỆT NAM

 

 

 

 

  

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

 


QUY ĐỊNH VỀ HỘI PHÍ

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam khoá IV (nhiệm kỳ 2013-2018)

 

1. Hội phí là khoản đóng góp thường kỳ của mỗi hội viên để đảm bảo kinh phí cho hoạt động của Hiệp hội.

Hội phí là nguồn tài chính chủ yếu để trang trải các chi phí cho hoạt động của Hiệp hội và bảo đảm công tác của cơ quan thường trực Hiệp hội.

Hội phí gồm 2 loại, hội phí lần đầu khi gia nhập Hiệp hội và hội phí hàng năm.

2. Mức hội phí:

a. Hội viên là các tổ chức có pháp nhân (được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam):

Hội viên trực thuộc Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, đóng góp hội phí theo mức thống nhất là: Hội phí lần đầu là 5.000.000đ (năm triệu đồng chẵn./.) và hội phí hàng năm 150.000đ/tháng/một đơn vị tổ chức (1.800.000đ/1năm/1đơn vị), không phân biệt quy mô, tính chất, doanh số của doanh nghiệp.

Hội viên thuộc Hiệp hội cơ sở do Hiệp hội cơ sở mức hội phí quy định phù hợp với điều kiện cụ thể tại từng địa phương. Mức tối thiểu 1.200.000đ/năm/hội viên

b. Hội viên là các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật, quản lý nghiệp vụ, pháp lý (Hội viên danh dự, hội viên cá nhân)… được Hiệp hội mời tham gia Hiệp hội được miễn đóng hội phí.

3. Phương thức thu nộp hội phí:

a. Việc thu nộp hội phí hàng năm theo 2 kỳ. Kỳ đầu vào tháng một và kỳ sau vào tháng bảy. Hội viên có thể nộp 1 lần vào tháng một.

b. Hội viên tham gia nhiều Hiệp hội cơ sở thì nộp hội phí theo mức quy định của từng Hiệp hội cơ sở mà mình tham gia.

c. Hội viên trực thuộc Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam nộp hội phí trực tiếp cho văn phòng thường trực của Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam.

d. Hiệp hội cơ sở sử dụng hội phí của hội viên để trang trải chi phí các hoạt động của Hiệp hội và trích 300.000đ/năm/hội viên nộp cho văn phòng thường trực của Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam.

4. Khoản đóng góp bất thường khác:

a. Để trang trải cho các hoạt động bất thường do Hiệp hội cơ sở hoặc Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam tổ chức như hội nghị, hội thảo, tập huấn, tham quan và các sinh hoạt tập thể của hội viên, đơn vị tổ chức được thu từ hội viên đến tham dự khoản đóng góp đảm bảo kinh phí tổ chức hoạt động đó.

b. Để trang trải cho các hoạt động dịch vụ tư vấn của Hiệp hội, các hội viên liên quan có nghĩa vụ đóng góp kinh phí bảo đảm trang trải chi phí cho hoạt động dịch vụ tư vấn đó.

Quy định về hội phí trên đây được áp dụng từ năm 2013. Các hội viên chưa nộp đủ hội phí các năm trước có nghĩa vụ nộp đủ số hội phí còn thiếu về văn phòng thường trực Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam.

 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2013

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thanh

 facebook
Xem theo ngày: