Báo cáo Thường vụ mở rộng 6 tháng đầu năm ...

Thứ Tư, 03/07/2013, 10:05

SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

 

 HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

 

 

VIỆT NAM

  

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

        Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2013

 

BÁO CÁO

SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM  

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

  

Phần I

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI TỪ ĐẠI HỘI IV ĐẾN NAY

 

I. KẾT QUẢ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ IV (2013 - 2018)

1.     Về công tác chuẩn bị Đại hội

Tại hội nghị Ban Thường vụ mở rộng tổ chức tại Đà Nẵng tháng 12    năm 2012 quyết định thời gian tổ chức Đại hội IV vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 2013. Thường trực Hiệp hội đã thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội gồm: Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban đời sống. Các tiểu ban đã triển khai nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ.

 Tiểu ban văn kiện đã dự thảo Báo cáo tổng kết  hoạt động Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhiệm kỳ III (2008 – 2013) phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ IV (2013-2018); Dự thảo (sửa đổi, bổ sung) Điều lệ Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và gửi xin ý kiến các Uỷ viên Ban Chấp hành, đăng trên website của Hiệp hội, đảm bảo đúng tiến độ sau nhiều lần tiếp thu, chỉnh sửa  đến đầu tháng 02 năm 2013 các báo cáo để trình trước Đại hội lần thứ IV được hoàn chỉnh.

Công tác tuyên truyền về các hoạt động của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và các Hiệp hội cơ sở đã được Tiểu ban tuyên truyền thực hiện thông qua Tạp chí Vận tải ô tô và các cơ quan thông tin đại chúng khác. Đồng thời, Tiểu ban đã làm việc với Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ III (2008 - 2013). Tiếp đó, Hiệp hội đã cùng với các Hiệp hội cơ sở tiến hành các thủ tục, bình xét và trình Bộ Giao thông vận tải tặng Bằng khen.

Về công tác đời sống phục vụ Đại hội, theo Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng thì kinh phí phục vụ Đại hội được sử dụng từ 3 nguồn gồm: Kinh phí tài trợ từ các doanh nghiệp, hợp tác xã; Kinh phí đóng góp từ các Hiệp hội cơ sở (từ 1 đến 3 triệu đồng tuỳ theo điều kiện của từng Hiệp hội); Kinh phí của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam. Tiểu ban đời sống đã triển khai theo các nội dung trên, Liên hệ với Bảo tàng Hồ Chí Minh về địa điểm, nội dung chương trình Đại hội, triển khai công tác mời và đón tiếp đại biểu.

Mọi công tác chuẩn bị Đại hội đã được thực hiện đúng tiến độ. Đầu  tháng 2 năm 2013 Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ xin ý kiến về việc tổ chức Đại hội lần thứ IV. Bộ Nội vụ có văn bản thông báo việc cho phép Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ IV theo kế hoạch đã dự kiến.

2.     Kết quả Đại hội

Đại hội lần thứ IV Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam được tổ chức vào ngày 05 tháng 4 năm 2013 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh với sự có mặt của gần 300 đại biểu được triệu tập và hơn 100 đại biểu mời.

Đại hội đã hoàn thành Chương trình theo quy định tại Điều lệ là:

a.      Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhiệm kỳ III (2008 - 2013).

b.     Thông qua phương hướng nhiệm kỳ IV (2013-2018)

c.     Thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.

d.     Bầu Ban Chấp hành khoá IV với 59 Uỷ viên Ban chấp hành

đ. Trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho 11 tập thể và 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong kinh doanh vận tải và tham gia hoạt động tích cực.

Đại hội diễn ra trong không khí vui vẻ, đoàn kết, hợp tác đúng Điều lệ, đúng quy định của pháp luật. Đại hội đã thành công rực rỡ.

3.     Tình hình tài chính phục vụ Đại hội

a. Thu

- Các Doanh nghiệp, Hợp tác xã ủng hộ tài trợ

369,500,000đ

- Các Hiệp hội cơ sở đóng góp

70,000,000đ

                                                                 Tổng thu

439,500,000đ

 

b. Chi

- Mua quà tặng Đại biểu

140,800,000đ

- Chi Quà tặng các Uỷ viên BCH Hiệp hội nghỉ công tác

19,000,000đ

- Chi họp Thư­ờng trực BCH chiều ngày 4/4/2013

12,200,000đ

- Chi bồi dư­ỡng phục vụ Hội nghị

4,700,000đ

- Chi tiếp khách

1,000,000đ

- Tiệc trư­a Hội nghị và thuê Hội tr­ường Bảo tàng ...

84,922,000đ

- In tài liệu và hoa cài ngực

8,100,000đ

                                                                       Tổng chi

270,722,000đ

                                                                       Dư = a - b

168,778,000đ

 

Số tiền còn lại được nhập vào quỹ của Hiệp hội.

 

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI SAU ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV

1.     Kiện toàn bộ máy

Ngay trong quá trình Đại hội, Ban Chấp hành Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam khoá IV đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất bầu 23 Uỷ viên Ban Thường vụ (Danh sách Uỷ viên Ban chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ đã được đăng trên Tạp chí vận tải ô tô tháng 5 năm 2013) và bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, trong đó 01 Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký. Ban Chấp hành thống nhất Thường trực Hiệp hội gồm Chủ tịch và 6 Phó Chủ tịch.

2.     Các công việc đã triển khai sau Đại hội

a- Báo cáo kết quả Đại hội

Ngày 12 tháng 4 năm 2013 Hiệp hội đã có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ về kết quả Đại hội; Đề nghị Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã được Đại hội lần thứ IV thông qua. Đến nay Bộ Nội vụ đang xin ý kiến các cơ quan hữu quan làm cơ sở phê duyệt Điều Lệ này.

b- Dự thảo xin ý kiến các văn bản quy định hoạt động của Hiệp hội

 Đầu tháng 5 năm 2013, Thường trực Hiệp hội đã dự thảo các văn bản và gửi xin ý kiến các Uỷ viên Ban Chấp hành, Chủ tịch các Hiệp hội cơ sở, một số Hội viên trực thuộc gồm:

-         Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ,

-         Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra,

-         Dự thảo Phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành,

-         Dự thảo Quy định về Hội phí.

Sau khi gửi văn bản xin ý kiến, đa số các Uỷ viên Ban chấp hành, Chủ tịch Hiệp hội đều thông báo về Thường trực Hiệp hội ý kiến đồng ý với nội dung các văn bản, có 10 ý kiến tham gia bằng văn bản đã được Thường trực Hiệp hội tổng hợp, tiếp thu và điều chỉnh. Hôm nay xin ý kiến các đại biểu tại Hội nghị Thường vụ mở rộng để ban hành chính thức.

c- Tham gia các văn bản Quy phạm  pháp luật

Từ sau Đại hội IV đến nay, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã tham gia ý kiến cho dự thảo nhiều văn bản quy pháp luật theo đề nghị của cơ quan soạn thảo:

- Dự thảo Quy chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải;

- Góp ý về Đề án kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ;...

- Tiếp thu ý kiến các Hiệp hội cơ sở, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã tích cực kiến nghị Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 197/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc thu phí sử dụng đường bộ, trong đó quan tâm đến thời hạn thu, việc thu đối với rơ moóc, các trường hợp miễn giảm thu...

-         Riêng góp ý Dự thảo Thông tư về quản lý hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Thường trực đã yêu cầu Trưởng Văn phòng đại diện tại các khu vực tổ chức hội nghị lấy ý kiến tại từng khu vực; Hiệp hội trực tiếp tổ chức Hội nghị đại diện các Hội viên khu vực phía Bắc tại Công ty quản lý Bến xe Hà Nội với 30 đại biểu tham dự. Quyền Vụ trưởng Vụ Vận tải, đại diện Vụ Pháp chế Bộ Giao thông vận tải đã tới dự và nghe ý kiến góp ý tại tất cả các Hội nghị khu vực. Sau khi tiếp thu, tổng hợp ý kiến từ các Hội nghị khu vực, Thường trực Hiệp hội đã có văn bản tham gia với Bộ Giao thông vận tải. Những ý kiến đóng góp đều có tinh thần trách nhiệm nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị vận tải đồng thời tạo điều kiện tốt cho công tác quản lý nhà nước.

-         Ngoài việc tham gia các văn bản đã được dự thảo, Thường trực Hiệp hội đã thống nhất với Hiệp hội vận tải hàng hoá đường bộ Hải Phòng và Hiệp hội vận tải hàng hoá TP.Hồ Chí Minh về việc phối hợp với đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các cuộc Hội thảo: Về các giải pháp tháo gỡ khó khăn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo An toàn giao thông trong vận tải hàng hoá bằng ô tô. Những khó khăn cần tháo gỡ cho các đơn vị vận tải hàng hoá như việc thu phí sử dụng đường bộ, các trạm thu phí BOT, tải trọng rơ moóc được chất tải tham gia lưu thông với tải trọng thiết kế... Nhìn chung việc tổ chức hội thảo của 2 Hiệp hội đều đạt kết quả tốt.

d. Tham gia Ban Chỉ đạo trao tặng danh hiệu "Vô lăng vàng"

Thường trực Hiệp hội đã cử cán bộ chuyên trách phối hợp với Văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia nghiên cứu ban hành thể lệ trao tặng  danh hiệu "Vô lăng vàng" cho các lái xe đảm bảo An toàn giao thông và trao danh hiệu "Vô Lăng vàng" cho doanh nghiệp có nhiều thành tích đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thường trực Hiệp hội thường xuyên trao đổi với các Hiệp hội cơ sở trong công tác quản lý xe, quản lý lái xe nhằm đảm bảo An toàn giao thông. Trong tháng 5 và ầu tháng 6 năm 2013 đã liên tục xảy ra một số vụ tại nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan tới xe khách, Thường trực Hiệp hội đã có văn bản số 050/HHVT-TV ngày 10 tháng 6 năm 2013 gửi các Hiệp hội cơ sở, Văn phòng đại diện đề nghị nhắc nhở các Hội viên tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.

đ. Công tác phát triển hội viên và củng cố hoạt động Hiệp hội cơ sở

Thường trực Hiệp hội đã quan tâm đến việc củng cố các Hiệp hội cơ sở  đang gặp khó khăn trong hoạt động và phát triển hội viên mới.

Hiệp hội đã có văn bản gửi Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải Quảng Bình về việc đề nghị hướng dẫn để Hiệp hội Vận tải ô tô Quảng Bình tổ chức Đại hội thường kỳ. Liên hệ với Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk sớm chỉ đạo Hiệp hội Vận tải ô tô Đắk Lắk tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2. Thường trực liên hệ với Sở Giao thông vận tải Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Tây Ninh, Sóc Trăng là những địa phương đã được Thường trực vận động thành lập Hiệp hội từ năm 2012. Đến nay Hiệp hội Vận tải ô tô Tây Ninh đã chuẩn bị Đại hội thành lập.

Tháng 5 năm 2013, Thường trực Hiệp hội làm việc với Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lai Châu về việc đề nghị thành lập Hiệp hội Vận tải ô tô địa phương. Tới nay, Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc, Phú Thọ đã thành lập Ban vận động để chuẩn bị cho Đại hội thành lập Hiệp hội tại 2 địa phương này.

Thường trực Hiệp hội đã làm việc với Sở Giao thông vận tải Hải Phòng về việc củng cố hoạt động của Hiệp hội taxi Hải Phòng và chuẩn bị các thủ tục thành lập Hiệp hội vận tải khách liên tỉnh Hải Phòng.

Từ sau Đại hội đến nay, Thường trực Hiệp hội đã kết nạp được 4 Hội viên tập thể là các doanh nghiệp hoạt động lân cận Hà Nội.

e- Kiện toàn bộ phận chuyên trách và quản lý tài chính

Ngay sau Đại hội, Thường trực Hiệp hội đã thống nhất kiện toàn cán bộ chuyên trách tại cơ quan Văn phòng gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực và Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký. Thường trực đã thống nhất những quy định về tài chính và quản lý tài chính tại Văn phòng Hiệp hội, với tinh thần tiết kiệm đảm bảo duy trì hoạt động của Hiệp hội. Ngoài "Tạp chí Vận tải ô tô" và "Trung tâm dạy nghề lái xe Đông Đô", Hiệp hội đã thành lập "Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Phát triển Giao thông vận tải" nhằm tạo điều kiện để 3 đơn vị này hỗ trợ kinh phí để Hiệp hội hoạt động.

Tình hình thu nộp hội phí năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013:

-       Tổng thu năm 2012: 77.580.000 đ (Bảy mươi bảy triệu, năm trăm tám mươi đồng. )

-       Tổng thu 6 tháng đầu năm 2013:  9.800.000đ (Chín triệu tám trăm đồng.)

   (Có bản kê cụ thể kèm theo)

Tóm lại, sau khi Đại hội thành công Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cũng như Hiệp hội các cơ sở đã triển khai tốt Nghị quyết Đại hội, tổ chức tốt các nhiệm vụ Đại hội đã đề ra.

 

Phần II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

I. TÌNH HÌNH 6 THÁNG CUỐI NĂM

1.     Tình hình chung

Năm 2013 tình hình kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam vẫn chưa được phục hồi vững chắc, kinh tế xã hội vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn. Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh làm ăn thua lỗ, có doanh nghiệp hợp tác xã đã phải dừng hoạt động 30% ÷ 50% số xe có.

Giá nhiên liệu vẫn có diễn biến phức tạp, giá ô tô vẫn ở mức cao do chính sách thuế tại Việt Nam chưa hợp lý, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động vận tải còn nhiều bất cập, cụ thể là Nghị định 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 197/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc thu phí sử dụng đường bộ còn nhiều nội dung chưa phù hợp, chưa góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải.

 Việc kiểm tra tải trọng xe chưa được triển khai đồng bộ trong phạm vi cả nước gây khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hoá.

 Chính phủ sẽ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 34/2010/NĐ-CP và Nghị định 71/2012/NĐ-CP  quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với nhiều điều khoản tăng nặng mức và hình thức xử phạt đối với người điều khiển phương tiện và chủ phương tiện.

Bộ Giao thông vận sẽ ban hành Thông tư quy định về quản lý hoạt động vận tải đường bộ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, Thông tư sẽ có một số nội dung tạo điều kiện cho các đơn vị vận tải song cũng có những nội dung chặt chẽ hơn trong công tác quản lý các đơn vị vận tải phải tuân thủ.

Tình hình tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải có những diễn biến phức tạp, nhất là tai nạn giao thông trong tháng 6 vừa qua, nên Chính phủ sẽ có những chỉ đạo chặt chẽ hơn, kiên quyết hơn.

Thủ đô Hà Nội tổ chức lại hoạt động vận tải tại các bến xe đã tác động đến kinh doanh vận tải khách của các doanh nghiệp, hợp tác xã tại một số địa phương phía Bắc.

Các doanh nghiệp hợp tác xã vận tải hiện nay đều còn rất mạnh mún, chưa cơ cấu lại. Công tác quản lý tại các doanh nghiệp, hợp tác xã còn lỏng lẻo, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã còn thực hiện cơ chế khoán trắng cho lái xe, chưa quan tâm đến công tác quản lý. Việc tuyên truyền pháp luật đến đội ngũ lái xe chưa được quan tâm thường xuyên. Công tác tập huấn nghiệp vụ và an toàn giao thông cho đối tượng cần tập huấn chưa được chú trọng, thường mang tính hình thức. Đa số các doanh nghiệp, hợp tác xã không có hệ thống theo dõi, tích hợp thông tin từ thiết bị giám sát hành trình dẫn đến hầu như thiết bị này không phát huy tác dụng, lắp đặt chỉ là đối phó.

Tình hình chung các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải còn đang gặp khó khăn, hiệu quả kinh doanh thấp.

2.     Tình hình hoạt động của các Hiệp hội cơ sở

Nhìn chung các Hiệp hội cơ sở được sự quan tâm của Sở Giao thông vận tải các địa phương. Đồng thời, nhờ có sự nhiệt tình của lãnh đạo Hiệp hội cơ sở và sự ủng hộ của các Hội viên nên các Hiệp hội cơ sở hoạt động có hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự phát triển giao thông vận tải trên địa bàn, tiếng nói của Hiệp hội cơ sở nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của Hội viên đã được các cơ quan chức năng ở địa phương nghiên cứu, giải quyết thoả đáng.

 Tuy vậy cũng còn một số Hiệp hội số Hội viên ít, hoặc nhiều Hội viên không tham gia hoạt động nên hiệu quả chưa cao. Đáng lưu ý nhất, hiện tại là Hiệp hội Vận tải ô tô Quảng Bình và Hiệp hội Vận tải ô tô Đắk Lắk chưa được Sở Giao thông vận tải phối hợp chỉ đạo Đại hội nên còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động.

II. NHIỆM VỤ CỦA HIỆP HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

Với tình hình đã nêu trên, trong 6 tháng cuối năm 2013 Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cần tập trung giải quyết một số nhiệm vụ cơ bản sau:

1.     Tham gia ý kiến với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Tiếp tục tham gia ý kiến với cơ quan quản lý Nhà nước về dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, kiến nghị bổ sung hoặc sửa đổi những văn bản đã được ban hành nhưng chưa phù hợp với thực tiễn. Trong đó, tiếp tục đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính nghiên cứu báo cáo Chính phủ cho phép sửa đổi bổ sung Nghị định 18/2012/NĐ-CP, trên cơ sở đó tiến hành sửa đổi Thông tư 197/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về Quỹ Bảo trì Đường bộ và phí sử dụng đường bộ theo hướng khắc phục những bất cập hiện nay.

Tiếp tục đề nghị các cơ quan nghiên cứu, tổ chức việc kiểm tra tải trọng xe trên tinh thần phải tiến hành đồng bộ trên phạm vi cả nước, đảm bảo tính công bằng cho các đơn vị vận tải; xác định trách nhiệm của chủ hàng hoặc người đại diện chủ hàng trong việc xếp hàng lên phương tiện.

Về Nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt, trong đó phần đường bộ là thay thế Nghị định 34/2010/NĐ-CP và  Nghị định 71/2012/NĐ-CP, Hiệp hội đã có văn bản kiến nghị và đã phát biểu ý kiến tại Hội nghị thẩm định do Bộ Tư pháp tổ chức về một số quy định như: không nên đưa mức xử phạt lên quá cao, hạn chế việc giữ phương tiện, xử phạt phương tiện không sang tên chuyển chủ, v...v... Sau khi banh hành, nếu có quy định nào không khả thi hoặc gây khó khăn lớn cho doanh nghiệp đề nghị các Hiệp hội cơ sở có ý kiến bằng văn bản để Thường trực Hiệp hội nghiên cứu, tiếp tục báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Thường trực Hiệp hội đã gửi Ban soạn thảo kiến nghị gồm 30 vấn đề liên quan đến Thông tư của Bộ Giao thông vận tải về quản lý vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải; đến nay Thông tư này chưa được ban hành. Nếu khi ban hành những kiến nghị của Hiệp hội không được tiếp thu, Thường trực Hiệp hội sẽ xin ý kiến các Hiệp hội cơ sở để tiếp tục kiến nghị.

Ngoài những văn bản quy phạm pháp luật nêu trên trong quá trình hoạt động Hiệp hội sẽ có văn bản góp ý tất cả các văn bản của các cơ quan đơn vị đề nghị tham gia ý kiến. Những nội dung quan trọng, Hiệp hội sẽ xin ý kiến các Hiệp hội cơ sở trước khi có văn bản góp ý chính thức.

Khi văn bản quản lý vận tải được ban hành Hiệp hội sẽ tổ chức tuyên truyền các văn bản đến hội viên thuộc Hiệp hội.

2.     Phối hợp triển khai các nội dung có liên quan

a.      Phối hợp với VCCI tổ chức đối thoại với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Công an về những vấn đề còn vướng mắc như việc thu phí đường bộ, tải trọng xe thiết kế, tải trọng lưu thông, tải trọng cầu và đường, chính sách thuế nhập khẩu xe ô tô, thuế VAT, công tác kiểm tra xử lý vi phạm...

b.     Phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong việc tuyên truyền, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật. Các Hiệp hội cơ sở phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức tập huấn về nghiệp vụ vận tải khách và an toàn giao thông đường bộ. Tổ chức sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa 2 cơ quan vào cuối tháng 7 năm 2013.

c.     Phối hợp với Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam về việc tuyên truyền về chấp hành Luật Giao thông đường bộ và việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

3.     Củng cố hoạt động Hiệp hội cơ sở và phát triển hội viên

a.      Đổi mới nội dung sinh hoạt của các Hiệp hội cơ sở:

-   Kịp thời phổ biến các chính sách mới tới các hội viên;

-   Giúp đỡ hỗ trợ các hội viên gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh;

-   Kịp thời phản ánh các khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh do cơ chế chính sách, do cơ quan quản lý gây ra để kiến nghị Nhà nước sửa đổi bổ sung chấn chỉnh.

-   Nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên là tuyên truyền, phổ biến quy tắc giao thông, quy định kinh doanh vận tải đến các cơ sở kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe. Đảm bảo An toàn giao thông, hạn chế Tai nạn giao thông; Đó là trách nhiệm và quyền lợi của đơn vị vận tải. Thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhămg ngăn chặn Tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải.

b.     Phối hợp với các Sở Giao thông vận tải tổ chức củng cố hoạt động một số Hiệp hội cơ sở, trước mắt là Hiệp hội Vận tải ô tô Quảng Bình, Bình Định, Kiên Giang, Đắk Lắk và Hiệp hội taxi Hải Phòng.

c.     Đến nay còn 22 địa phương chưa thành lập Hiệp hội cơ sở, Thường trực Hiệp hội sẽ tiếp tục làm việc với các Sở Giao thông vận tải để xúc tiến thành lập Hiệp hội cơ sở tại: Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lai Châu.

d.     Tiếp tục làm việc với các Sở Giao thông vận tải về việc vận động thành lập Hiệp hội cơ sở tại các địa phương khác.

Đề nghị các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ quan tâm đến vận động thành lập Hiệp hội tại địa phương được phân công và cùng Thường trực Hiệp hội làm việc với địa phương khi có chương trình.

đ. Vận động thành lập Chi hội các doanh nghiệp cung cấp thiết bị giám sát hành trình.

4. Củng cố bộ máy Hiệp hội, Văn phòng đại diện các cơ sở

Sau Đại hội về cơ bản bộ máy Hiệp hội đã được củng cố. Trong 6 tháng cuối năm sẽ tiếp tục rà soát lại mối quan hệ, phối hợp hoạt động của các Văn phòng đại diện tại 4 khu vực với các Hiệp hội cở sở nhằm củng cố hoạt động và hỗ trợ lẫn nhau.

5. Công tác quản lý hoạt động của các đơn vị trực thuộc Hiệp hội

Hiện nay Hiệp hội có 03 đơn vị cơ sở trực thuộc

a.      Tạp chí vận tải ô tô là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam trong nhiều năm qua hoạt động có hiệu quả. Thường trực Hiệp hội đã đồng ý để Tạp chí xin phép mở thêm báo điện tử mang tên "Đại lộ" theo Nghị quyết Đại hội.

b.     Trung tâm Dạy nghề lái xe Đông Đô là đơn vị đào tạo lái xe và làm các dịch vụ trong những năm qua đã đảm bảo kinh doanh tốt và hỗ chợ cho hoạt động của Hiệp hội.

c.     Vừa qua Hiệp hội đã thành lập Doanh nghiệp "Công ty CP Tư vấn Dịch vụ Phát triển Giao thông vận tải" nhằm mục đích tạo điều kiện để các Hội viên trong Hiệp hội phát triển thông qua việc tư vấn về kinh tế, kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông vận tải, giới thiệu các sản phẩm sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu như ô tô, phụ tùng ô tô của các hội viên trong Hiệp hội tới những hội viên có nhu cầu tiêu dùng.

Đề nghị các Hiệp hội cơ sở và các Uỷ viên Ban Chấp hành giới thiệu đến các Hội viên để biết và liên hệ giới thiệu sản phẩm hoặc mua sản phẩm.

6. Về tài chính Hiệp hội

Như đã báo cáo tại Đại hội về cơ bản Hiệp hội chủ động về tài chính thông qua kinh phí Hiệp hội và hội phí hàng năm của Hội viên. Sau hội nghị này Thường trực Hiệp hội đề nghị các Hiệp hội cơ sở quan tâm đến việc thu nộp hội phí theo quy định để đảm bảo hoạt động. Thường trực Hiệp hội sẽ quản lý chặt chẽ quỹ để đảm bảo duy trì hoạt động.

Trên đây là Báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 Thường trực Hiệp hội trình bày trước Hội nghị. Trân trọng xin ý kiến góp ý của các Đại biểu.

      Xin trân trọng cám ơn các đại biểu !

  facebook
Xem theo ngày: