Thông báo kết quả Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2013

Thứ Tư, 07/08/2013, 09:56

HIỆP HỘI VẬN TẢI ÔTÔ

VIỆT NAM

 

 
 
 

Số: 070 /HHVT-TV

V/v Thông báo kết quả Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Hà Nội, ngày  6 tháng 8 năm 2013

                    

Kính gửi:

-         Các Hiệp hội cơ sở

-         Các hội viên trực thuộc Hiệp hội

 

Ngày 13 tháng 7 năm 2012 Thường vụ Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Thường vụ mở rộng tại Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng: Hội nghị đã sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2013 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Hội nghị đã thông qua một số văn bản gồm:

1.     Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ

2.     Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra

3.     Phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành

4.     Quy định về thu hội phí

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam gửi tới các Hiệp hội cơ sở, các Uỷ viên Ban Chấp hành, bản báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 và các văn bản đã được thông qua. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị các Hiệp hội cơ sở, các hội viên trực thuộc Hiệp hội, các uỷ viên Ban Chấp hành tổ chức triển khai thực hiện các văn bản nêu trên.

Để Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ và Bộ Giao thông vận tải về tổ chức của Hiệp hội đề nghị các Hiệp hội cơ sở cung cấp họ tên Tổng thư ký và danh sách hội viên hiện có của Hiệp hội đến ngày 31 tháng 7 năm 2013.

Đề nghị Hiệp hội cơ sở, các hội viên trực thuộc nộp hội phí năm 2013 và hội phí năm 2012 (với những Hiệp hội chưa nộp hoặc nộp chưa đủ) về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam theo quy định hội phí đã được  ban hành.

Báo cáo gửi về địa chỉ:

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

Phòng 1204, Toà nhà 198 Nguyễn Tuân, P.Nhân Chính,

Q. Thanh Xuân, Hà Nội

 

Hội phí xin gửi về:

Số tài khoản: 0021000538924

Ngân hàng ngoại thương Hà Nội – Chi nhánh Thành Công

hoặc

 Nộp tiền mặt tại Văn phòng Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

Phòng 1204, Toà nhà 198 Nguyễn Tuân, P.Nhân Chính,

Q. Thanh Xuân, Hà Nội

 

 

 

 

Nơi nhận:

 - Như trên,

 - Lưu VP Hiệp hội.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thanh

 

 facebook
Xem theo ngày: