Kiến nghị gói cước chuyên biệt sử dụng cho thiết bị Giám sát hành trình

Thứ Sáu, 15/11/2013, 10:49

Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 12193/GTVT-VT ngày 13 tháng 01 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng gói cước dữ liệu chuyên biệt và bản photo văn bản số 4428/VTT-DVDD ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Viettel về việc xây dựng gói cước dữ liệu chuyên biệt cho thiết bị giám sát hành trình xe ô tô (gọi tắt là văn bản số 4428/VTT-DVDD).

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 

 
 
 

Số:    109  /HHVT-TV

V/v Kiến nghị gói cước chuyên biệt sử dụng cho thiết bị Giám sát hành trình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013

 

 

                     

                                       

Kính gửi:

-         Bộ Giao thông vận tải (Vụ vận tải)

-         Bộ Thông tin Truyền thông (Cục viễn thông)

 

 

Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 12193/GTVT-VT ngày 13 tháng 01 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng gói cước dữ liệu chuyên biệt và bản photo văn bản số 4428/VTT-DVDD ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Viettel về việc xây dựng gói cước dữ liệu chuyên biệt cho thiết bị giám sát hành trình xe ô tô (gọi tắt là văn bản số 4428/VTT-DVDD).

Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam có ý kiến như sau:

Thực hiện thông báo số 814/TB-BGTVT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam đã chính thức có văn bản số 103/HHVT-TV ngày 30 tháng 10 năm 2013 đề xuất gói cước chuyên biệt sử dụng cho thiết bị giám sát hành trình (gọi tắt là văn bản số 103/HHVT-TV) gửi Viettel xem xét giải quyết. Tiếp đó, tại văn bản số 107/HHVT-TV ngày 06 tháng 11 năm 2013, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam đã chỉ đạo và giới thiệu các doanh nghiệp cung cấp thiết bị giám sát hành trình và doanh nghiệp vận tải ô tô có nhu cầu trực tiếp liên hệ với Viettel để thực hiện các thủ tục chuyển đổi sử dụng gói cước mới được thực hiện từ 16 tháng 11 năm 2013. Như vậy việc chấp thuận gói cước mới sẽ do Viettel trực tiếp với từng doanh nghiệp để ký hợp đồng.

Tuy nhiên tại văn bản số 4428/VTT-DVDD của Viettel vẫn cho rằng văn bản số 103/HHVT-TV của Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam không thống nhất với thông báo số 814/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải. Đồng thời lại viện dẫn: “Viettel là doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế”, với các bất cập nêu trên Viettel không đủ sở cứ để trình Bộ Thông tin - Truyền thông xem xét và chấp thuận gói cước có thể triển khai từ 16 tháng 11 năm 2013.

Trước tình hình phức tạp như trên Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam kiến nghị:

Viettel là “Doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế” lại trì hoãn triển khai gói cước dữ liệu chuyên biệt cho thiết bị giám sát hành trình xe ô tô không được thực hiện từ 16 tháng 11 năm 2013 sẽ gây thiệt hại rất lớn cho các doanh nghiệp cung cấp thiết bị giám sát hành trình và đe dọa sự hoạt động bình thường, thậm chí phải ngừng hoạt động của hàng vạn thiết bị giám sát hành trình đã lắp trên xe ô tô.

Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam khẩn thiết đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước có biện pháp giúp đỡ để Viettel có hành động tích cực trong việc thỏa thuận gói cước mới, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp cung cấp thiết bị giám sát hành trình và các doanh nghiệp vận tải ô tô đang sử dụng dịch vụ của Viettel.

            Xin trân trọng cám ơn./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo),

- Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá),

- Bộ Công thương (Cục Quản lý cạnh tranh),

- Bộ Trưởng Đinh La Thăng (để báo cáo),

- Chi hội Giám sát hành trình (để thực hiện)

- Viettel (để biết),

- Website Hiệp hội,

- Lưu VP Hiệp hội.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Thanh


Hiệp hội
facebook
Xem theo ngày: