050 /HHVT-TV V/v Đề nghị xem xét kết luận thanh tra.

Thứ Ba, 22/07/2014, 09:34

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 33/BC-CTY ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Công ty cổ phần bến xe-tàu phà Cần Thơ báo cáo về kết luận thanh tra việc thu giá dịch vụ tại bến xe khách Cần Thơ. Sau khi nghiên cứu những nội dung giải trình, những văn bản có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam có ý kiến như sau:

HiÖp héi vËn t¶i «t«

ViÖt Nam

 


Số:   050 /HHVT-TV

V/v Đề nghị xem xét kết luận

 thanh tra.

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 


Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2014

                    

 

           Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

 

 

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 33/BC-CTY ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Công ty cổ phần bến xe-tàu phà Cần Thơ báo cáo về kết luận thanh tra việc thu giá dịch vụ tại bến xe khách Cần Thơ. Sau khi nghiên cứu những nội dung giải trình, những văn bản có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam có ý kiến như sau:

 

1.      V bảo đảm các tiêu chí, tiêu chuẩn bến xe

Bến xe Cn Thơ được công bố theo quyết định số 2730/QĐ-SGTVT     ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ là bến xe    loại I, bố trí tại hai vị trí. Vấn đề này đã được Bộ Giao thông vận tải thống nhất tại văn bản số 6562/KLBGTVT ngày 09 tháng 8 năm 2012 kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định liên tỉnh và hoạt động  của bến xe ô tô khách trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Cụ thể, tại điểm a, khoản 1, mục II, phần II văn bản nêu trên ghi nhận: “Bến xe Cần Thơ được công bố theo quyết định số 2730/QĐ-SGTVT ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Sở Giao thông vận tải Cần Thơ. Bến có tổng diện tích 15.200 m2 đạt loại I và bố trí ở hai vị trí là góc đường Hùng Vương - đường Nguyễn Trãi (5000 m2) và tại số 36 Nguyễn Văn Linh (10.000 m2)”. Tại điểm 1 Khoản 1 Phần IV của bản kết luận nêu trên đã yêu cầu Công ty cổ phần bến xe-tàu phà Cần Thơ duy trì tốt điều kiện, tiêu chuẩn theo loại của bến xe được công bố.  Kể từ khi Bộ Giao thông vận tải có kết luận thanh tra nêu trên Công ty cổ phần bến xe-tàu phà Cần Thơ đã thực hiện tốt các yêu cầu đối với bến xe loại I và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách.

 

2. Về giá dịch vụ xe ra vào bến

 Tại điểm 1 khoản 1 Phần IV văn bản kết luận nêu trên Bộ giao thông vận tải yêu cầu Công ty cổ phần bến xe-tàu phà Cần Thơ: “ Báo cáo ngay Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định mức giá một số loại dịch vụ xe ra vào bến. Hiện nay Công ty đang thực hiện thu nhưng chưa được quy định tại Quyết định             số 11/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố theo đúng quy định tại khoản 2    Điều 6 Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 8    năm 2010 Hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Báo cáo ngay và xin ý kiến Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ về mức thu giá dịch vụ xe ra vào bến mà Công ty đang thực hiện đối với xe vào vị trí bến góc đường Hùng Vương - Nguyễn Trãi để bổ sung khách”.

Như vậy, Bộ Giao thông vận tải đã xác định việc đón khách tại đây là hợp lý và phải được thu phí, nhưng mức thu phí phải được Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định. Yều cầu này đã được Công ty cổ phần bến xe-tàu phà Cần Thơ nghiêm túc thực hiện, xây dựng phương án thu phí đề báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét trình Uỷ ban nhân dân thành phố. Ngày 25 tháng 12 năm 2013, Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã có Quyết định số 4576/QĐ-UBND quy định mức thu phí dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô. Trong quyết định nói trên đã thể hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải; trong đó có nội dung “ Giá dịch vụ xe chạy tuyến cố định ra vào bến, bán vé để bổ sung khách tính bằng 70% đơn giá xe chạy tuyến cố định”.

Theo quy định hiện hành, xe hoạt động trên tuyến cố định chỉ được đón trả khách tại một bến xe ở một đầu tuyến. Do bến xe Cần Thơ được xác định có hai vị trí nhưng tại hai vị trí đều có bộ máy quản lý riêng. Việc đón trả khách tại bến xe, địa điểm thứ 2 là theo đề nghị của đơn vị vận tải. Cụ thể, Công ty cổ phần Vận tải và dịch vụ du lịch Phương Trang có công văn số 25/2013/CV-HCNS ngày 28 tháng 12 năm 2013 gửi Công ty cổ phần bến xe-tàu phà Cần Thơ đề nghị được  đón khách bổ sung tại điểm thứ 2 và cam kết nộp các loại phí theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Bến xe Cần Thơ và Công ty CP Vận tải và dịch vụ du lịch Phương Trang đã tiến hành ký Phụ lục Hợp đồng theo pháp luật. Như vậy, việc thỏa thuận giữa đơn vị vận tải và bến xe là phù hợp và đúng với quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ về mức thu phí.

Việc ngừng thu phí tại bến xe góc đường Hùng Vương sẽ thực hiện khi đơn vị vận tải không bán vé bổ sung và không vào đón khách tại bến xe trên đường Hùng Vương.

 

3. Về giá dịch vụ cho thuê nơi đỗ xe qua đêm

Cần phân biệt rõ “Giá dịch vụ cho thuê nơi đỗ xe qua đêm” và “phí trông giữ xe ô tô” là hai nội dung hoàn toàn khác nhau được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng. Theo đó, “dịch vụ thuê nơi đỗ xe qua đêm” là một loại dịch vụ được quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 6 Thông tư liên tịch              số 129/2010TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải quy định các dịch vụ tại bến xe ô tô. Giá dịch vụ này do đơn vị kinh doanh bến xe xây dựng và không phải kê khai.

Đối với “phí trông giữ xe ô tô” là phí được thực hiện theo các quy định về  phí và lệ phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. Không thể nhầm lẫn “giá dịch vụ thuê nơi đỗ xe qua đêm” với “phí trông giữ xe ô tô” như kết luận của Bộ Giao thông vận tải.

 

4. Về giá một số dịch vụ khác tại bến xe

Điều 6 Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT quy định các dịch vụ tại bến xe ô tô gồm: dịch vụ xe ra vào  bến, dịch vụ cho thuê nơi đỗ xe ô tô qua đêm, dịch vụ cho thuê mặt bằng kinh doanh trong bến, dịch vụ khác tại bến xe. Về giá dịch vụ tại bến xe tại Điểm a Khoản 3 Điều 6 Thông tư liên tịch           số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT quy định: “ Đơn vị kinh doanh dịch vụ quy định giá dịch vụ bảo đảm nguyên tắc bù đắp chi phí thực tế hợp lý và phù hợp với thị trường địa phương đồng thời thực hiện việc niêm yết giá dịch vụ theo quy định tại Điều 9 Thông tu này”. Như vậy, giá dịch vụ xe ra vào bến do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định; giá dịch vụ cho thuê mặt bằng kinh doanh trong bến xe phải được kê khai. Ngoài ra căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định bổ sung danh mục giá phải kê khai thì doanh nghiệp phải thực hiện. Đối với thành phố Cần Thơ từ khi thực hiện Thông tư liên tịch nêu trên đến nay chưa có yêu cầu Công ty cổ phần bến xe-tàu phà Cần Thơ bổ sung danh mục giá dịch vụ phải kê khai. Tuy vậy, bến xe Cần Thơ đã thực hiện việc kê khai giá tất cả các dịch vụ tại bến xe và thực hiện theo giá đã kê khai.

Bến xe Cần Thơ là đơn vị trong Công ty cổ phần bến xe-tàu phà Cần Thơ tuy còn một số nội dung hoạt động chưa hoàn chỉnh nhưng là bến xe hoạt động tốt, chấp hành các quy định của pháp luật.

 

Từ phân tích nêu trên, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét để có những kết luận hợp lý, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, tạo điều kiện để các doanh nghiệp bến xe phát huy những ưu điểm, khắc phục những nhược điểm nhằm từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải góp phần lấy lại lòng tin của ngành vận tải với nhân dân.

Xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm xem xét của quý Bộ./.

 

 

 

Nơi nhận:

 - Như trên,

 - UBND thành phố Cần Thơ,

 - Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ,

 - Bộ trưởng Đinh La Thăng,

 - Sở Giao thông vận tải Cần Thơ,

 - Sở Tài chính TP. Cần Thơ,

 - Cục Thuế TP Cần Thơ,

 - Hiệp hội bến xe khách,

 - Cty CP Bến xe-tàu phà Cần Thơ,

 - Lưu VP-HH

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Thanh

 

 

 

 

 

Tài liệu theo file đính kèm

http://hiephoivantaioto.vn/UserFiles/g%u1EEDi%20BGTVT.docfacebook
Xem theo ngày: