“Tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe” theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP

Thứ Hai, 11/05/2020, 12:20

Triển khai thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ “Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô”, trong đó tại khoản đ, Mục 5, Điều 23 có ghi “Tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe”

https://drive.google.com/open?id=1E2nde8qC7ROr-65Buur-Qd3yjh1wVbnt

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            VIỆT NAM                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 47  /CV – HHVT                       Hà Nội, ngày 11   tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Các Hiệp hội cơ sở, Hội viên trực thuộc Hiệp hội VTOTOVN.

 

Triển khai thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP, ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ “Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô”, trong đó tại khoản đ, Mục 5, Điều 23 có ghi “Tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe”. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị các Hiệp hội cơ sở và Hội viên trực thuộc tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải, an toàn giao thông và cấp Giấy chứng nhận tập huấn cho người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe theo đúng quy định.

Tuy nhiên, đến nay (10/5/2020) tài liệu phục vụ tập huấn nghiệp vụ cho người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe theo Nghị định số 10/NĐ-CP chưa được ban hành, nên đề nghị các đơn vị tiếp tục sử dụng tài liệu đã và đang sử dụng “Tài liệu tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh vận tải cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe (theo QĐ số 1895/QĐ-TCĐBVN, ngày 09/7/2015 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam).

Để đảm bảo nội dung tập huấn được cập nhật và phù hợp với tình hình mới, đề nghị các đơn vị yêu cầu “Giảng viên” bổ sung các nội dung cơ bản các Nghị định của Chính phủ mới ban hành sau đây: Nghị định số 10/NĐ-CP, ngày 17/01/2020 “Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô” và Nghị định số 100/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt” trong giáo án bài giảng của mình cho tới khi các cơ quan quản lý nhà nước ban hành tài liệu tập huấn theo hướng dẫn mới.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:                                                                                                        CHỦ TỊCH

- Như kính gửi;

- Lưu văn phòng Hiệp hội.                                                                                                                                (đã ký)

       

                                                                                                          

                                                                                                          Nguyễn Văn Quyềnfacebook
Xem theo ngày: