Số: 84 /CV-HHVT V/v: Lắp camera theo quy định tại NĐ số 10 và Thông tư số 12

Thứ Sáu, 26/11/2021, 10:32

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

 VIỆT NAM

 
 
 

 


Số:  84 /CV-HHVT

V/v: Lắp camera theo quy định tại

NĐ số 10 và Thông tư số 12

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2021

Kính gửi:  Các Hiệp hội thành viên và Hội viên trực thuộc.

 

Thời gian qua, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (Hiệp hội) đã có nhiều văn bản kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành có liên quan, nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các đơn vị vận tải bị thiệt hại nặng nề do đại dịch Covid-19, đặc biệt là kiến nghị về lùi thời hạn lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải khách từ 9 chỗ ngồi trở lên, xe kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo. Tuy nhiên, Chính phủ cho phép lùi thời hạn xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm chưa lắp camera đến hết 31/12/2021

Trên cơ sở các kiến nghị của các Hiệp hội thành viên và Hội viên trực thuộc, tại Hội nghị ngày 17/11/2021, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã tiếp tục có kiến nghị đến Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải xin lùi thời hạn xử phạt vi phạm về chưa lắp camera theo quy định tại Nghị định 10 và Thông tư 12 đến 31/12/2022, nhưng Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã không đồng ý và yêu cầu các đơn vị vận tải có xe thuộc đối tượng phải lắp camera theo quy định tại Nghị định 10 và Thông tư 12 trước ngày 31/12/2021. (Đối với xe tạm dừng hoạt động thì có thể có vận dụng phù hợp).

Hiệp hội đề nghị các Hiệp hội thành viên và Hội viên trực thuộc thực hiện khẩn trương lắp camera cho các phương tiện của đơn vị mình theo quy định trước ngày 31/12/2021. Trong quá trình lựa chọn loại camera, đề nghị các đơn vị lưu ý một số thông tin sau:

1. Về chủ trương và lộ trình cắt sóng 2G của Bộ Thông tin và Truyền thông:

Tại Thông tư số 43/2020/TT-BTTTT, ngày 31/12/2020 về “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – Phần truy cập vô tuyến” đã  ban hành lộ trình thay thế dần công nghệ 2G. Vì vậy, trong quá trình thay thế hoặc mua thiết bị mới GSHT và camera, các đơn vị vận tải nên cân nhắc sử dụng loại thiết bị có tối thiểu công nghệ từ 4G trở lên để tránh lãng phí về sau này.

2. Ngày 04/11/2021 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành TCVN 13396:2021 về camera giám sát hành trình dùng trên xe ô tô – yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. Theo đó, sản phẩm được cấp giấy chứng nhận TCVN 13396:2021 có công nghệ tối thiểu 4G và được tích hợp thiết bị GSHT với đầu thu camera, phù hợp với Nghị định số 10 và Thông tư số 12. Hiện nay, đã có một số nhà cung cấp thiết bị đã nộp hồ sơ, sản phẩm mẫu để đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn cho sản phẩm trước khi cung cấp ra thị trường.

Đề nghị các Hiệp hội thành viên và Hội viên trực thuộc quan tâm, triển khai thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

 

Nơi nhận:

-  Như kính gửi,

-  Bộ Giao thông vận tải (báo cáo),

-  Tổng cục ĐBVN (p/h),

-  Sở GTVT các tỉnh, thành phố (p/h),

-  Chi hội thiết bị GSHT (thực hiện),

-  Website HH,

-  Zalo HH,

-  Lưu VP Hiệp hội.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quyền

 facebook
Xem theo ngày: