Tập huấn lái xe và nhân viên phục vụ trên xe

Thứ Tư, 23/10/2013, 16:25

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 

 
 
 

Số:  097 /HHVT-TV

V/v Tập huấn lái xe và nhân viên phục vụ trên xe

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Hà Nội, ngày  23 tháng 10  năm 2013

 

 

                     

                                       

Kính gửi: Các Hiệp hội cơ sở

 

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 03/HVT-TH ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Hiệp hội Vận tải ô tô Long An về việc hướng dẫn việc tập huấn cho lái xe buýt, lái xe taxi và nhân viên phục vụ trên xe. Sau khi thông tư 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ được ban hành.

Về việc này, ngày 09 tháng 10 năm 2013 Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã làm việc với Tổng Cục Đường bộ Việt Nam. Tổng Cục Đường bộ Việt Nam thống nhất sẽ có văn bản thay thế văn bản 2480/TCĐBVN ngày 14 tháng 7 năm 2011 và hoàn thiện giáo trình tập huấn theo văn bản quy phạm pháp luật mới. Trong lúc chờ Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản mới, để đảm bảo chất lượng dịch vụ vận tải và cập nhật thông tin mới nhanh nhất đến các đối tượng cần tập huấn theo quy định Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị các Hiệp hội cơ sở:

1. Tiếp tục phối hợp với Sở Giao thông vận tải địa phương thực hiện việc tập huấn cho lái xe taxi, lái xe buýt và nhân viên phục vụ trên xe theo tinh thần công văn 2480/TCĐBVN ngày 14 tháng 7 năm 2013.

2. Giáo trình và đề kiểm tra cần cập nhật các nội dung theo Thông tư 18/2013/TT-BGTVT thay thế Thông tư 14/2010/TT-BGTVT, thông tư 24/2010/TT và Thông tư số 23/2013/TT-BGTVT quy định về cung cấp quản lý và sử dụng dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.

3. Phí tập huấn căn cứ tình hình cụ thể tại từng địa phương Hiệp hội quy định mức thu cho phù hợp.

4. Theo quy định hiện hành, sau khi tập huấn không cấp giấy chứng nhận tập huấn mà chỉ làm bài kiểm tra kết quả tập huấn. Bài kiểm tra tập huấn thì không được cấp lại, hơn nữa hiện nay một số văn bản mới đã được ban hành vì vậy các Hiệp hội cơ sở cần tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện các quy định mới cho lái xe taxi, lái xe buýt và nhân viên phục vụ trên xe. Thời lượng tập huấn tuỳ theo tình hình cụ thể của từng đối tượng.

Đề nghị các Hiệp hội cơ sở triển khai thực hiện./.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Tổng Cục Đường bộ Việt Nam (phối hợp),

- Lưu VP Hiệp hội.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

KT.CHỦ TỊCH

P.CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Thân Văn Thanh

 facebook
Xem theo ngày: