Kiến nghị với Thủ tưởng Chính phủ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Đường bộ Việt Nam

Thứ Ba, 22/07/2014, 09:47

Ngày 20 tháng 6 năm 2014 tại thành phố Sơn La tỉnh Sơn La Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Thường vụ mở rộng với sự có mặt của 18/26 ủy viên Ban Thường vụ, 40 Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch, Thư ký Hiệp hội Chi hội cơ sở, giám đốc các doanh nghiệp hội viên trực thuộc để kiểm điểm tình hình thực hiện của Hiệp hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 

Số:           /VPHH

V/v Kiến nghị

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014

     

    Kính gửi:

                   -   Thủ tướng Chính phủ

                   -   Bộ trưởng Bộ Tài chính

-         Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

-         Tổng Cục trưởng Tổng Cục Đường bộ Việt Nam

 

Ngày 20 tháng 6 năm 2014 tại thành phố Sơn La tỉnh Sơn La Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Thường vụ mở rộng với sự có mặt của 18/26 ủy viên Ban Thường vụ, 40 Ủy viên Ban Chấp hành, Chủ tịch, Thư ký Hiệp hội Chi hội cơ sở, giám đốc các doanh nghiệp hội viên trực thuộc để kiểm điểm tình hình thực hiện của Hiệp hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Tại Hội nghị các đại biểu đã đánh giá những kết quả hoạt động và những tồn tại của ngành vận tải ô tô trong những năm vừa qua đặc biệt là 6 tháng năm 2014. Hội nghị rất ủng hộ chủ trương của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải về việc “siết chặt quản lý vận tải và kiểm tra tải trọng xe” các đại biểu cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc chủ trương trên.

Tuy vậy trong tình hình thực tế các doanh nghiệp vận tải, bến xe cũng còn gặp không ít khó khăn trong kinh doanh vận tải. Để thực hiện tốt các chủ trương của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải Hội nghị đã thống nhất kiến nghị với Thủ tưởng Chính phủ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Đường bộ Việt Nam một số vấn đề sau:

1.  Chính phủ

a.  Tiếp tục nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách phù hợp về thuế nhập khẩu xe ô tô để giá xe ô tô tại Việt Nam ngang bằng với xe ô tô tại các nước trong khu vực để giá cước không chênh lệch, thực hiện việc cạnh tranh bình đẳng khi thực hiện các Hiệp định song phương với Trung Quốc, Lào và Cam pu chia.

b.  Ban hành chính sách cụ thể về quy hoạch, xây dựng và khai thác bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ theo đúng quy định của Luật Giao thông đường bộ: Bến xe, bãi đỗ xe trạm dừng nghỉ thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

c.   Sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định 91/2009/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Nghị định 93/2012/NĐ – CP sửa đổi bổ sung một số điều trong Nghị định 91/2003/NĐ – CP  cần quan tâm đến việc quy định quy mô doanh nghiệp và quy định các điều kiện chặt chẽ hơn để đảm bảo an toàn giao thông.

2.  Bộ Tài chính

Ban hành Thông tư thay thế Thông tư 197/2012/TT-BTC để phù hợp với Nghị định số 36/2014/NĐ-CP

3.  Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam

a. Sớm hoàn thành việc nâng cấp cầu yếu trên hệ thống đường bộ để thống nhất tải trọng cầu và đường bộ, xác định và thống nhất việc cắm biển tải trọng trên hệ thống đường bộ nhất là biển tải trọng cầu để phương tiện tham gia giao thông thực hiện đúng quy định;

b. Triển khai đồng bộ, rộng khắp và liên tục việc kiểm tra tải trọng phương tiện chở hàng trên đường bộ; kiểm tra tất cả các phương tiện vận tải hàng hóa hoạt động trên đường bộ thay vì kiểm tra một số xe như hiện nay. Đề nghị Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 171 theo hướng chỉ phạt xe quá tổng trọng tải được phép chở theo giấy đăng ký xe và tiền phạt lũy tiến theo số lượng hàng hóa quá tải và số km chở quá tải. Ví dụ nếu quá tải 1tấn thu 500.000đ, 2 tấn mỗi tấn 1.000.000đ, 3 tấn mỗi tấn 1.500.000đ nhân với số km lăn bánh để ra số tiền phạt. Xử phạt các đối tượng có liên quan: chủ hàng, chủ xếp dỡ, chủ xe; không phạt lái xe. Số tiền đó sẽ đưa vào xây dựng công trình giao thông. Khắc phục ngay và triệt để tình trạng “sang tải”, “làm luật” và “tránh trạm” để xe vận tải hàng hóa chở đúng tải trọng cho phép; khắc phục kịp thời các sự cố của thiết bị cân;

c. Sau hơn 1 năm thực hiện, việc thu phí sử dụng đường bộ đã vượt mức thu khá cao và sau thời gian kiểm tra chặt chẽ tải trọng xe tình hình xe quá tải đã giảm đáng kể nhưng tình trạng mặt đường còn nhiều nơi chưa êm thuận. Bộ Giao thông vận tải sớm chỉ đạo khắc phục tình trạng trên để phương tiện lưu thông êm thuận đảm bảo An toàn giao thông và phương tiện kinh doanh có hiệu quả.

d. Sớm nghiên cứu việc thành lập “Sàn giao dịch vận tải hàng hóa” và “Trung tâm cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp vận tải và khách hàng”; sớm có khung thể chế cho hoạt động logistics.

đ. Đề nghị thanh tra Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam khi thanh tra tại các địa phương cần tập trung thanh tra các đơn vị vận tải, bến xe nhỏ để có biện pháp xử lý vì thực tế trong năm 2013 – 2014 các đoàn thanh tra chỉ thanh tra tại các đơn vị vận tải, bến xe có quy mô lớn làm ăn có nề nếp. Các đơn vị nhỏ không được thanh tra nên các đơn vị này vẫn hoạt động bình thường làm ảnh hưởng chung đến hoạt động vận tải.

e. Ban hành Thông tư thay thế Thông tư 18/2013/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2013 mang tính đột phá về cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho đơn vị vận tải phát triển lành mạnh ngăn chặn tệ nhũng nhiễu, tham nhũng của một bộ phận cán bộ công chức.

g.  Tổng Cục Đường bộ Việt Nam sớm quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, cố định chỉ đạo các địa phương sớm quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải khách nội tỉnh cố định, vận tải hành khách bằng taxi, hệ thống điểm dừng đỗ trên các tuyến giao thông, trên địa bàn để các đơn vị vận tải thực hiện.

Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:

-   Như trên,

-   Các Ủy viên Ban thường vụ,

-   Các Hiệp hội cơ sở,

-   Lưu VP.

TM.BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thanh

 facebook
Xem theo ngày: