Quyết định rss
Quyết định 1782/BGTVT-KHCN
06-2012
V/v thực hiện Quyết định 15/2005/QĐ-BGTVT "Thực hiện Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ...
Quýêt định 02/2012/QĐ-UBND
05-2012
Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô trong đô thị và điều kiện đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn... 

Quyết định 03/2012/QĐ-UBND
05-2012
Về việc công bố số hiệu đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

Quyết định 09/2012/QĐ-UBND
05-2012
Ban hành Quy định về cơ chế ưu đãi trong hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

Xem theo ngày :