Số: 054 /HHVT-TV V/v Tiếp tục kiến nghị xem xét Kết luận thanh tra...

Thứ Năm, 07/08/2014, 09:43

Sau khi nhận được báo cáo của Hiệp hội Bến xe khách và Công ty CP Bến xe-tầu phà Cần Thơ, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam có văn bản 050/HHVT-TV ngày 21 tháng 7 năm 2014 đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét Kết luận thanh tra số 8622/KL-BGTVT ngày 16 tháng 7 năm 2014 về hoạt động của Bến xe khách thành phố Cần Thơ thuộc Công ty Cổ phần Bến xe -Tàu phà Cần Thơ. Đề nghị của Hiệp hội Vận tải otô Việt Nam xuất phát từ các quy định của pháp luật hiện hành kết hợp với thực tiễn để có những kết luận hợp lý nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp bến xe, doanh nghiệp vận tải phát huy ưu điểm, khắc phục những những tồn tại nhằm từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, kinh doanh có hiệu quả. (Gửi kèm theo bản kiến nghị 050/HHVT-TV).

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 

Số:  054 /HHVT-TV

V/v Tiếp tục kiến nghị xem xét

Kết luận thanh tra

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Hà Nội, ngày  05  tháng 8 năm 2014

                                                     Kính gửi: Bộ trưởng Đinh La Thăng,

 

Sau khi nhận được báo cáo của Hiệp hội Bến xe khách và Công ty CP Bến xe-tầu phà Cần Thơ,  Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam có văn bản 050/HHVT-TV ngày 21 tháng 7 năm 2014 đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét Kết luận thanh tra số 8622/KL-BGTVT ngày 16 tháng 7 năm 2014 về hoạt động của Bến xe khách thành phố Cần Thơ thuộc Công ty Cổ phần Bến xe -Tàu phà Cần Thơ. Đề nghị của Hiệp hội Vận tải otô Việt Nam xuất phát từ các quy định của pháp luật hiện hành kết hợp với thực tiễn để có những kết luận hợp lý nhằm tạo điều kiện  cho doanh nghiệp bến xe, doanh nghiệp vận tải phát huy ưu điểm, khắc phục những những tồn tại nhằm từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, kinh doanh có hiệu quả. (Gửi kèm theo bản kiến nghị 050/HHVT-TV).

Hiện tại, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam chưa nhận được ý kiến phản hồi về những đề nghị nêu tại văn bản trên. Từ đó đến nay, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được nhiều ý kiến của một số doanh nghiệp bến xe và doanh nghiệp vận tải đề nghị Hiệp hội tiếp tục báo cáo và đề nghị Bộ xem xét lại kết luận thanh tra số 8622/KL-BGTVT về 2 nội dung cơ bản: Những quy định của pháp luật đối với giá dịch vụ tại bến xe; quyền hạn của Đoàn thanh tra và Trưởng đoàn Đoàn thanh tra cấp Bộ khi tranh tra tại các đơn vị của địa phương.

Trên cơ sở kiến nghị của các hội viên, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam xin báo cáo Bộ trưởng hai nội dung cơ bản như sau:

1.  Giá dịch vụ tại bến xe

Điều 6 “Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ” quy định các dịch vụ tại bến xe ô tô gồm: dịch vụ xe ra vào bến, dịch vụ cho thuê nơi đỗ xe ô tô qua đêm, dịch vụ cho thuê mặt bằng kinh doanh trong bến, dịch vụ khác tại bến xe (gồm những dịch vụ Nhà nước không cấm).

Theo Khoản 6 Điều 83 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: “ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào loại bến xe ô tô để quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô”. Giá các dịch vụ khác tại bến xe: tại Điểm a Khoản 3 Điều 6 Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT quy định: “Đơn vị kinh doanh dịch vụ quy định giá dịch vụ bảo đảm nguyên tắc bù đắp chi phí thực tế hợp lý và phù hợp với thị trường địa phương đồng thời thực hiện việc niêm yết giá dịch vụ theo quy định tại Điều 9 Thông tư này”. Việc kê khai giá: Điểm b Khoản 3 Điều 6 Thông tư 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT quy định: “Doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác bến xe phải thực hiện kê khai giá dịch vụ cho thuê mặt bằng kinh doanh trong bến xe”. Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định bổ sung danh mục giá phải kê khai thì doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện (Điểm c Khoản 3 Điều 6 Thông tư nêu trên). Đối với thành phố Cần Thơ từ khi thực hiện Thông tư liên tịch nêu trên đến nay chưa có yêu cầu Công ty Cổ phần Bến xe - tàu phà Cần Thơ bổ sung danh mục giá dịch vụ phải kê khai. Tuy vậy, bến xe Cần Thơ đã thực hiện việc kê khai giá tất cả các dịch vụ tại bến xe và thực hiện theo giá đã kê khai. Như vậy là Bến xe Cần Thơ đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về giá dịch vụ.

Kết luận Thanh tra của Bộ yêu cầu Công ty phải thu giá “dịch vụ cho thuê nơi đỗ xe qua đêm” như mức “phí trông giữ xe qua đêm” theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Như vậy, việc hiểu pháp luật về “lệ phí” và “giá dịch vụ” của Đoàn thanh tra có sự nhầm lẫn đáng kể. Cụ thể, “Lệ phí trông giữ xe qua đêm” phải do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định vì dịch vụ này thực hiện trên kết cấu hạ tầng đầu tư bằng Ngân sách nhà nước (theo Pháp lệnh phí và lệ phí); còn “dịch vụ cho thuê nơi đỗ xe ô tô qua đêm” thực hiện trên kết cấu hạ tầng (bến xe) do doanh nghiệp tự đầu tư phải thực hiện theo “Mục 2. Giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ” Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT (theo Luật về Giá).

Quyết định 20/2013/Đ-UBN của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành các loại phí trong đó có “phí trông giữ xe” là phí giữ xe trên kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, nhà nước quy định mức thu và quy định mức được giữ lại cho đơn vị thu; “giá dịch vụ cho thuê nơi đỗ xe ô tô qua đêm” mà Công ty CP Bến xe-tầu phà Cần Thơ thu giá dịch vụ thực hiện tại bến xe do doanh nghiệp đầu tư và xây dựng giá thu trên cơ sở giá thành, đây là các bến xe xã hội hóa (ngay cả phí sử dụng đường bộ trên tuyến đường BOT khác so với mức thu trên tuyến đường nhà nước đầu tư).

Như vậy cùng việc gửi xe ô tô qua đêm, nhưng gửi ở 2 vị trí được đầu tư từ nguồn kinh phí khác nhau, thì mức thu được điều chỉnh bằng 2 văn bản pháp luật khác nhau.

2. Về thẩm quyền Đoàn thanh tra cấp Bộ tại đơn vị thuộc địa phương

Tại điểm 1 Mục III Kết luận thanh tra số 8622/KL-BGTVT ngày 16 tháng 7 năm 2014 yêu cầu Công ty cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ:

 

“a) Dừng việc thu thêm 70% giá dịch vụ xe ra, vào tại bến đối với các xe có điểm đầu hoặc điểm cuối tuyến tại Bến xe khách Cần Thơ vào thêm một vị trí bến để đón khách từ ngày 12 tháng 7 năm 2014…..” .

Mức thu này được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho phép tại điểm a, khoản 2 Điều 2 Quyết định số 4576/Đ-UBN ngày 25 tháng 12 năm 2013 về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến ô tô. Thanh tra Bộ không có thẩm quyền đình chỉ việc này. Bởi vì, quyền hạn Chánh Thanh tra Bộ quy định tại điểm e Khoản 2 Điều 19 Luật Thanh tra là: “e. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp với yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra”.

 

“b) Điều chỉnh mức thu giá dịch vụ cho thuê nơi đỗ xe qua đêm (phí trông giữ ô tô) kể từ ngày 12 tháng 7 năm 2014 theo đúng mức quy định tại Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của UBN TP Cần Thơ”.

Đây là sự nhầm lẫn “giá dịch vụ cho thuê nơi đỗ xe qua đêm” với “phí trong giữ ô tô” đã phân tích tại phần 1 văn bản này. Khi phát hiện sự nhầm lẫn này, đại diện Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã trao đổi trực tiếp (qua điện thoại) với Trưởng đoàn Đoàn Thanh tra, nhưng không chấp nhận điều chỉnh Kết luận thanh tra.

Công ty CP Bến xe-tầu phà Cần Thơ đã thực hiện nghiêm chỉnh yêu cầu nêu trên của Đoàn Thanh tra, gây tổn thất đáng kể về kinh tế cho doanh nghiệp.

Quan hệ giữa doanh nghiệp bến xe và các đối tượng khai thác tại bến xe là quan hệ kinh tế và thông qua Hợp đồng kinh tế. Nội dung Hợp đồng được hai bên thỏa thuận và thực hiện dựa trên các quy định của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc tranh chấp thì hai bên trao đổi, thỏa thuận, nếu không thống nhất thì khởi kiện ra Tòa án Kinh tế. Quyết định của tòa án là cơ sở để hai bên thực hiện. Như vậy, việc tranh chấp Hợp đồng kinh tế không ai có quyền phán ngoài Tòa án Kinh tế.

 

Điều đáng tiếc, trong khi chưa công bố Kết luận thanh tra thì ông Phó Chánh Thanh tra Bộ-Trưởng đoàn Đoàn Thanh tra đã phát biểu với báo chí là Bến xe Cần Thơ phải hoàn trả tiền thu sai quy định ( xin gửi kèm theo văn bản này bản photocopy bài đăng trên Báo Giao thông ngày 11 và 14 tháng 7 năm 2014).

 

Theo báo cáo khẩn cấp của Công ty CP Bến xe-tầu phà Cần Thơ, từ kết luận không chính xác của Đoàn Thanh tra và phát ngôn không đúng thẩm quyền của Trưởng đoàn Đoàn Thanh tra, hiện nay quan hệ kinh tế giữa một vài doanh nghiệp vận tải và  Bến xe Cần Thơ đang ngày càng phức tạp: một doanh nghiệp dự kiến khởi kiện Công ty CP Bến xe-tầu phà Cần Thơ tại Tòa án Kinh tế, khi việc đó xảy ra thì Công ty CP Bến xe-tầu phà Cần Thơ sẽ phải khởi kiện Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ tại Tòa án Hành chính. Như vậy, tình hình hoạt động vận tải tại thành phố Cần Thơ sẽ bị ảnh hưởng đáng kể đến phục vụ đi lại của nhân dân.

 

Nguyễn Văn ThanhHiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam trân trọng và khẩn thiết kính mong Bộ trưởng quan tâm chỉ đạo việc xem xét lại Kết luận Thanh tra số 8622/KL-BGTVT ngày 16 tháng 7 năm 2014 ổn định hoạt động vận tải thành phố Cần Thơ./.

 

 

Nơi nhận:

-   Như trên,

-   Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ,

- Uỷ ban nhân dân TP. Cần Thơ,

- Thứ trưởng Lê Đình Thọ,

- Thanh tra Bộ GTVT,

- Sở Giao thông vận tải TP. Cần Thơ,

- Cục thuế TP Cần Thơ,

- Sở Tài chính TP Cần Thơ,

- Báo Giao thông,

- Hiệp hội Bến xe khách,                                       

- Công ty CP Bến xe-tàu phà Cần Thơ,

-   Lưu VPHH.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thanh

 facebook
Xem theo ngày: