Thí điểm tập huấn

Thứ Sáu, 28/08/2015, 09:54

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 


Số: 067 /HHVT-TV

V/v: Thí điểm tập huấn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                 Hà Nội, ngày 24 tháng 8  năm 2015

 

 

 

 

Kính gửi: Các Hiệp hội cơ sở

                               

                     

Ngày 24 tháng 8 năm 2015, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 750/TB-BGTVT ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải "Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Lê Đình Thọ tại cuộc họp về giải quyết một số kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam trong công tác tập huấn lái xe." Tại văn bản trên có nêu:

"Yêu cầu các cơ quan đơn vị thuộc Bộ tiếp tục thực hiện theo nội dung công văn số 4077/BGTVT-VT ngày 02 tháng 4 năm 2015 và công văn số 8218/BGTVT-VT của Bộ Giao thông vận tải giao cho Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam chủ trì phối hợp với các Sở Giao thông vận tải tổ chức tập huấn cho người điều hành vận tải, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe. Tuy nhiên để tạo điều kiện cho Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tổ chức tốt công tác tập huấn Bộ Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:

1. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

- Thí điểm chủ trì tập huấn tại 5 đến 10 địa phương thuộc 3 khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam nơi Hiệp hội có cơ sở vật chất và điều kiện tốt. Đề nghị Hiệp hội lựa chọn địa phương triển khai, lập kế hoạch thực hiện báo cáo Bộ Giao thông vận tải trước 30 tháng 8 năm 2015.

- Thời gian kết thúc thực hiện thí điểm đến hết tháng 10 năm 2015 để có sơ kết, đánh giá.

- Đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam chủ động, chuẩn bị các nội dung cần thiết và phối hợp với các đơn vị liên quan để sớm tổ chức tập huấn."

Để thực hiện ý kiến trên Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị Hiệp hội cơ sở thực hiện nội dung sau:

1. Nếu Hiệp hội cơ sở thấy có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực để tổ chức tốt công tác tập huấn thì thống nhất với Sở Giao thông vận tải địa phương. Sau đó gửi văn bản đăng ký tổ chức tập huấn thí điểm về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam để Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

Thời gian đăng ký chậm nhất ngày 05 tháng 9 năm 2015.

2. Các Hiệp hội cơ sở phối hợp với Sở Giao thông vận tải nắm và cung cấp về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam số lượng cán bộ quản lý vận tải cần tập huấn tại địa phương để Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam xây dựng kế hoạch tập huấn.

3. Về chứng nhận tập huấn và tài liệu tập huấn, hiện nay Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã đặt in phôi giấy chứng nhận tập huấn cho lái xe kinh doanh vận tải, tài liệu tập huấn các đối tượng trên, đồng thời Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã biên soạn giáo án của 5 bài trong tài liệu khung tập huấn, phần mềm để in qua máy các nội dung trên giấy chứng nhận tập huấn; Bài kiểm tra sau tập huấn… Nếu Hiệp hội Vận tải nào kể cả những Hiệp hội chưa được tập huấn thí điểm và những doanh nghiệp hợp tác xã trực thuộc Hiệp hội hoặc chưa là thành viên Hiệp hội nếu có nhu cầu mua phôi giấy chứng nhận tập huấn và tài liệu chương trình khung tập huấn có thông tin về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam sẽ chuyển giao trực tiếp hoặc qua thư điện tử; phần mềm in trên phôi giấy chứng nhận tập huấn, giáo án 5 bài giảng và mẫu bài kiểm tra (miễn phí).

Giá phôi và tài liệu như sau:

- Giá phôi là 4.000đ/1 phôi nếu có màng ép là 4.400đ/1 phôi. Tài liệu tập huấn là 8.000đ/1 cuốn. Mọi vấn đề chi tiết liên hệ với Văn phòng Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 1204, Tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, P.Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.62861420               Fax: 04.62861421

Nhận được văn bản này đề nghị các Hiệp hội cơ sở triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Bộ Giao thông vận tải (Báo cáo),

- Vụ Vận tải - Bộ Giao thông vận tải,

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố (Để phối hợp)

- Thứ trưởng Lê Đình Thọ (Báo cáo),

- Lưu VP Hiệp hội.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thanh

 

 facebook
Xem theo ngày: