Phúc đáp Văn bản 1339 SGTVT-QLVT

Thứ Tư, 25/05/2016, 11:31

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 


Số:049 /HHVT-TV

V/v phúc đáp CV 1339/SGTVT –QLVT

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          

 Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016

 

Kính gửi : Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội

 

Hiệp Hội Vận tải Ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 1339/SGTVT-QLVT, ngày 08 tháng 04 năm 2016 của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội v/v góp ý dự thảo kế hoạch sắp xếp điều chuyển một số luồng tuyến vận tải khách liên tỉnh tại các bến xe trên địa bàn Thành phố Hà Nội, kèm theo bản dự thảo kế hoạch. Sau khi nghiên cứu bản dự thảo kế hoạch sắp xếp, điều chuyển một số luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh tại các bến xe trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Hiệp Hội Vận tải Ô tô Việt Nam có ý kiến như sau:

1.     Hoan nghênh và ủng hộ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về kế hoạch tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh trên địa bàn Thành phố Hà Nội, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm ùn tắc giao thông, hạn chế tai nạn giao thông đảm bảo nhu cầu của hàng triệu người dân sinh sống và làm việc trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

2.     Kế hoạch điều chuyển do Sở Giao thông vận tải xây dựng phù hợp với kiến nghị của Hiệp Hội vận tải Ô tô Việt Nam tại văn bản số 074/HHVT-TV ngày 08 tháng 09 năm 2015 gửi Bộ Giao thông vận tải và đúng với sự chỉ đạo của UBND Thành phố  Hà Nội tại văn bản số 8848/VP-XDGT ngày 22/12/2015.

3.     Một số khó khăn, vướng mắc mà Sở đã nêu trong kế hoạch đã có cơ sở để giải quyết, bởi vì: Từ năm 2012, trong chấp thuận tuyến cho doanh nghiệp vào hoạt động tại bến xe Mỹ Đình, Sở GTVT Hà Nội đã ghi: "Để phục vụ công tác giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội dự kiến sẽ tiếp tục quy hoạch, điều tiết một số luồng tuyến khai thác tại các bến xe trên địa bàn Thành phố. Khi có sự điều tiết chuyển từ bến xe này sang bến xe khác khai thác, yêu cầu Doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện", vì vậy nếu dựa vào Khoản 2 Điều 14 Thông tư 63/2014/TT - BGTVT thì không thể triển khai được ý kiến chỉ đạo của thành phố. Việc giữ ổn định tần suất một số bến xe theo Quyết định số 2288/BGTVT hoặc chưa có cách tính công suất bến xe mà Sở đã nêu trong dự thảo, vấn đề này sẽ thực hiện từng bước trong quá trình điều chuyển các tuyến xe giữa các bến xe trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đúng hướng tuyến ghi trong Quyết định số 2288/BGTVT và thực hiện theo các chỉ số công suất bến xe do Sở đã hướng dẫn thực hiện từ nhiều năm nay.

4.     Đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, sớm báo cáo Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi bổ sung Quyết định 2288/QĐ BGTVT để Bến xe Mỹ Đình được tiếp nhận phương tiện từ các tỉnh phía bắc sau khi điều chuyển một số tuyến đi bến xe khác theo đúng hướng tuyến đã nêu trong Quyết định số 2288/BGTVT ngày 26/6/2015 và có ý kiến để Bến xe Nước Ngầm có kế hoạch ưu đãi ban đầu trong một thời gian nhất định đối các đơn vị vận tải có phương tiện mới chuyển về.

Trên đây là ý kiến của Hiệp Hội Vận tải Ô tô Việt Nam đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nghiên cứu./.

 

 

Nơi nhận:

-   Như trên,

-   Bộ Giao thông vận tải (báo cáo),

-   Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (báo cáo),

-   Lưu VP.

TM.BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Thanh

 

 

 facebook
Xem theo ngày: