Xem xét việc hạ cấp đường QL70

Thứ Ba, 23/06/2015, 14:39

đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét lại việc Tổng cục Đường bộ Việt Nam có quyết định 1381/QĐ-TCĐBVN ngày 29 tháng 5 năm 2015 về việc công bố cấp đường Quốc lộ 70

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 


Số:       /HHVT-TV

V/v: Xem xét việc hạ cấp đường QL70

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                 Hà Nội, ngày 23  tháng 6  năm 2015

 

 

 

 

 

                                 Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

                                                           

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 07/ĐKN-HHVT ngày 20 tháng 6 năm 2015 của Hiệp hội Vận tải ô tô Yên Bái (có bản sao gửi kèm) đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét lại việc Tổng cục Đường bộ Việt Nam có quyết định 1381/QĐ-TCĐBVN ngày 29 tháng 5 năm 2015 về việc công bố cấp đường Quốc lộ 70. Theo đó, Quốc lộ 70 được hạ từ cấp IV đường miền núi xuống cấp V đường miền núi gây khó khăn cho các đơn vị vận tải hành khách cũng như phục vụ sự đi lại của nhân dân trên tuyến quốc lộ 70.

Theo quy định tại Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, nếu là đường cấp V miền núi thì xe khách giường nằm phải ngừng hoạt động dẫn tới đình đốn sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải thường xuyên hoạt động trên tuyến này.

Sau khi nghiên cứu Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam xin báo cáo Bộ như sau:

Quốc lộ 70 từ trước tới nay vẫn là tuyến Quốc lộ huyết mạch nối từ Hà Nội đến cửa khẩu quốc tế Lào Cai có cấp đường cấp IV miền núi. Trong nhiều năm qua mặt đường và nền đường và các tiêu chuẩn kỹ thuật khác vẫn được giữ nguyên, nhiều điểm trên tuyến đã được mở rộng, nâng cấp. Từ khi thực hiện việc thu phí bảo trì đường bộ tuyến đường này cũng như các tuyến đường khác được duy tu bảo dưỡng đảm bảo êm thuận hơn. Do vậy không thể hạ cấp đường từ cấp IV xuống cấp V.

Để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và tạo điều kiện để các doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách đang khai thác trên tuyến Quốc lộ 70 kinh doanh có hiệu quả, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét, duy trì cấp đường cấp ưcho đảm bảo cấp đường) và sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ đảm bảo duy tu bảo dưỡng đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý Bộ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Bộ trưởng Đinh La Thăng (báo cáo),

- Vụ Vận tải, Vụ kết cấu hạ tầng - Bộ GTVT

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

- Sở Giao thông vận tải Yên Bái,

- Hiệp hội Vận tải ô tô Yên Bái (để biết),

- Lưu VP Hiệp hội.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thanh

 

 facebook
Xem theo ngày: