BÁO CÁO KIẾN NGHỊ CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN XEM XÉT GIẢM PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THU TRÊN ĐẦU PHƯƠNG TIỆN

Thứ Tư, 06/05/2020, 15:02

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            VIỆT NAM                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 44  /CV – HHVT                            Hà Nội, ngày  6  tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

 

Căn cứ Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị số 15, 16 và 19;

Triển khai thực hiện Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp ngày 29/4/2020 “Yêu cầu Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đánh giá tác động tiêu cực của đại dịch Covid 19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải đường bộ bằng xe ô tô. Ngày 29/4/2020, Hiệp hội đã có Văn bản số 41/CV-HHVT, ngày 29/4/2020 yêu cầu các đơn vị trực thuộc báo cáo cụ thể về tác động tiêu cực của đại dịch Covid 19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị vận tải đường bộ bằng xe ô tô và đề nghị mức miễn giảm phí sử dụng đường bộ thu trên đầu phương tiện để Hiệp hội tổng hợp báo cáo Bộ GTVT.

Đến ngày 6/5/2020, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã nhận được văn bản của 30 Hiệp hội cơ sở các địa phương báo cáo về tác động tiêu cực của đại dịch Covid 19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vận tải và đề nghị mức miễn giảm phí sử dụng đường bộ thu trên đầu phương tiện, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải đường bộ bằng xe ô tô. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tổng hợp, báo cao và kiến nghị Bộ GTVT một số nội dung sau đây:

1. Đánh giá tác động tiêu cực của đại dịch Covid 19 tới hoạt động sản xuât, kinh doanh vận tải của các doanh nghiệp vận tải đường bộ bằng xe ô tô:

1.1. Hoạt động vận tải hành khách:

- Tháng 2, 3/2020: Sản lượng vận chuyển hành khách giảm khoảng 50%;

- Tháng 4/2020: 100% Các doanh nghiệp dừng hoạt động vận chuyển hành khách;

- Tháng 5, 6, 7/2020: Dự kiến sản lượng vận chuyển hành khách chỉ đạt 50%.

1.2. Hoạt động vận tải hàng hóa:

- Tháng 2, 3/2020: Sản lượng vận tải hàng hóa giảm 40%;

- Tháng 4/2020: Sản lượng vận chuyển hàng hóa giảm 50%;

- Tháng 5, 6, 7/2020: Dự kiến sản lượng vận chuyển hàng hóa giảm 50%.

2. Kiến nghị mức miễn giảm phí sử dụng đường bộ thu trên đầu phương tiện:

2.1. Đối với xe ô tô vận chuyển hành khách:

- Tháng 2, 3/2020: Đề nghị giảm 50%;

- Tháng 4/2020: Đề nghị giảm 100%;

- Tháng 5. 6. 7/2020: Đề nghị giảm 50%.

2.2. Đối với xe ô tô vận chuyển hàng hóa:

- Tháng 2, 3/2020: Đối với xe ô tô có trọng tải < 10 tấn đề nghị giảm 30%, các loại xe ô tô có trọng tải > 10 tấn và xe Contener đề nghị giảm 50%;

- Tháng 4/2020: Đối với xe ô tô có trọng tải < 10 tấn đề nghị giảm 50%, các loại xe ô tô có trọng tải > 10 tấn và xe Contener đề nghị giảm 70%;

- Tháng 5, 6, 7/2020: Đối với xe ô tô có trọng tải < 10 tấn đề nghị giảm 30%, các loại xe ô tô có trọng tải > 10 tấn và xe Contener đề nghị giảm 50%.

Trên đây là báo cáo về tác động tiêu cực của đại dịch Covid 19 tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị vận tải đường bộ bằng xe ô tô và kiến nghị mức miễn giảm phí sử dụng đường bộ thu trên đầu phương tiện của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.

Rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của Quý Bộ.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:                                                                                                        CHỦ TỊCH

- Như kính gửi;

- Lưu văn phòng Hiệp hội.

                                                                                                                             (đã ký)

                                                                                                          

                                                                                                          Nguyễn Văn Quyền

 

 facebook
Xem theo ngày: