Tổ chức tập huấn

Thứ Sáu, 24/07/2015, 09:37

Theo đề nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam về việc giao nhiệm vụ tập huấn, kiểm tra, cấp Chứng nhận tập huấn đối với người điều hành vận tải, lái xe kinh doanh vận tải, nhân viên phục vụ trên xe, ngày 02 tháng 4 năm 2015 Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 4077/BGTVT-VT, tiếp đó ngày 25 tháng 6 năm 2015 Bộ Giao thông vận tải có văn bản 8218/BGTVT-VT gửi các cơ quan liên quan để phối hợp giải quyết. Tại các văn bản trên Bộ yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương hướng dẫn các Sở Giao thông vận tải phối hợp với Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam lập kế hoạch và tổ chức tập huấn cho các đối tượng theo quy định và đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam chủ động chuẩn bị các nội dung cần thiết và phối hợp với các Sở giao thông vận tải tổ chức tập huấn. Về tài liệu tập huấn, giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương hoàn thiện và ban hành giáo trình tập huấn trước ngày 15 tháng 7 năm 2015.

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 


Số: 056 /HHVT-TV

V/v: Tổ chức tập huấn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                 Hà Nội, ngày 21  tháng 7  năm 2015

 

 

 

 

                     Kính gửi:

                                   - Các văn phòng đại diện

                                    - Các Hiệp hội cơ sở 

                     

 

Theo đề nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam về việc giao nhiệm vụ tập huấn, kiểm tra, cấp Chứng nhận tập huấn đối với người điều hành vận tải, lái xe kinh doanh vận tải, nhân viên phục vụ trên xe, ngày 02 tháng 4 năm 2015 Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 4077/BGTVT-VT, tiếp đó ngày 25 tháng 6 năm 2015 Bộ Giao thông vận tải có văn bản 8218/BGTVT-VT gửi các cơ quan liên quan để phối hợp giải quyết.  Tại các văn bản trên Bộ yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương hướng dẫn các Sở Giao thông vận tải phối hợp với Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam lập kế hoạch và tổ chức tập huấn cho các đối tượng theo quy định và đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam chủ động chuẩn bị các nội dung cần thiết và phối hợp với các Sở giao thông vận tải tổ chức tập huấn. Về tài liệu tập huấn, giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương hoàn thiện và ban hành giáo trình tập huấn trước ngày 15 tháng 7 năm 2015.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được Bộ Giao thông vận tải giao, đảm bảo chất lượng công tác tập huấn cho cán bộ quản lý vận tải, lái xe kinh doanh vận tải và nhân viên phục vụ trên xe. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam yêu cầu các Văn phòng đại diện, các Hiệp hội cơ sở thực hiện kế hoạch tổ chức tập huấn như sau:

 

I. Kế hạch tập huấn

1. Tập huấn cho đối tượng  là người điều hành vận tải

a. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam sẽ phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức tập huấn, kiểm tra và cấp Chứng nhận tập huấn.

b. Thời gian tổ chức tập huấn cho người điều hành vận tải sẽ được tiến hành từ quý IV năm 2015.

c. Chương trình và giáo trình tập huấn, thời lượng tập huấn theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

2. Tập huấn cho lái xe kinh doanh vận tải, nhân viên phục vụ trên xe.

a. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam chủ trì tổ chức tập huấn, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận tập huấn cho tất cả lái xe kinh doanh vận tải, nhân viên phục vụ trên xe; không phân biệt đối tượng được tập huấn của các đơn vị vận tải ô tô là hội viên hay chưa phải là hội viên của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.

Văn phòng Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và các Văn phòng Đại diện khu vực có trách nhiệm: Theo dõi đôn đốc tập huấn tại các địa phương thuộc khu vực; Trực tiếp tổ chức tập huấn tại các địa phương chưa có Hiệp hội cơ sở hoặc Hiệp hội cơ sở không đủ điều kiện tự tổ chức tập huấn.

b. Thời lượng và chương trình tập huấn theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Trên cơ sở đó, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam sẽ xây dựng giáo án để cán bộ tập huấn tại các Hiệp hội cơ sở nghiên cứu giảng dạy.

c. Phân cấp, phân công cơ quan, đơn vị tập huấn:

- Tại từng địa phương do Hiệp hội Vận tải ô tô cấp tỉnh thực hiện

- Tại các địa phương chưa thành lập Hiệp hội Vận tải ô tô cấp tỉnh, sẽ do văn phòng đại diện tại khu vực hoặc Hiệp hội Vận tải ô tô địa phương gần nhất thực hiện, theo phân công của Thường trực Hiệp hội (có văn bản kèm theo).

- Tại các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh; có nhiều Hiệp hội cơ sở. Hiệp hội cơ sở thuộc lĩnh vực nào tổ chức tập huấn cho đối tượng thuộc lĩnh vực đó.

II. Quy trình tổ chức tập huấn Lái xe, Nhân viên phục vụ trên xe

Bước 1: Thông báo đến các đơn vị vận tải có đối tượng cần tập huấn về thời gian dự kiến tập huấn để các đơn vị đăng ký. Đăng ký tập huấn của các đơn vị theo mẫu (phụ lục 1) kèm theo danh sách là ảnh 3x4 của từng học viên để dán vào Giấy Chứng nhận tập huấn

Bước 2: Tổng hợp danh sách lớp học theo mẫu (phụ lục 2) và thống nhất với Sở Giao thông vận tải về:

- Số lượng học viên tham gia lớp tập huấn;

- Thời gian chính thức tổ chức tập huấn;

- Cán bộ đảm nhiệm công tác giảng dạy lớp tập huấn;

- Đề nghị Sở Giao thông vận tải bố trí cán bộ giám sát tập huấn.

Bước 3: Tập huấn, kiểm tra và cấp Chứng nhận

- Theo kế hoạch đã thống nhất với Sở giao thông vận tải, Hiệp hội cơ sở hoặc đơn vị được phân công có trách nhiệm triệu tập lớp tập huấn,

- Tổ chức tập huấn theo thời lượng được Tổng cục Đường bộ Việt Nam quy định,

- Kiểm tra tập huấn theo hình thức trắc nghiệm. Mỗi học viên sẽ trả lời 10 câu hỏi, trả lời đúng từ 6 câu trở lên là đạt yêu cầu,

Câu hỏi, Bài kiểm tra, mẫu bài kiểm tra tập huấn của các học viên được đăng tải trên webside của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam. Bài kiểm tra tập huấn được lưu theo quy định.

- Cấp Chứng nhận tập huấn, sau khi tập huấn 5 ngày, đơn vị tập huấn có trách nhiệm cấp Chứng nhận tập huấn cho những học viên đã đạt yêu cầu khi kiểm tra. Đồng thời gửi danh sách các học viên của từng đơn vị vận tải đã được cấp Chứng nhận đến Sở Giao thông vận tải để theo dõi theo mẫu (phụ lục 3).

III. Kinh phí tổ chức tập huấn

Tùy theo tình hình tại từng địa phương, Hiệp hội Vận tải ô tô địa phương tính toán mức thu tiền đảm bảo công tác tập huấn trên cơ sở các chi phí hợp lý bao gồm:

- Tiền thuê hội trường,

- Tiền tài liệu bao gồm: Tài liệu tập huấn Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành, hoặc tiền tài liệu khác (nếu cần),

- Chi phí phục vụ lớp học,

- Chi phí mua phôi Chứng nhận tập huấn (Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam in thống nhất phôi Chứng nhận để chuyển nhượng cho các Hiệp hội cơ sở và các Văn phòng đại diện kèm theo phần mềm in chứng nhận tập huấn),

- Chi phí quản lý khác (nếu có).

Đây là nhiệm vụ rất quan trọng đề nghị các Văn phòng đại diện, các Hiệp hội cơ sở phải chuẩn bị rất kỹ về nhân sự, về điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tập huấn và phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải để tổ chức tập huấn đạt được kết quả tốt. Tuyệt đối không để xảy ra những hiện tượng tiêu cực trong quá trình tổ chức tập huấn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo kịp thời về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam số fax: 04 62861421 hoặc địa chỉ email: hiephoivantaioto@yahoo.com.vn

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Bộ Giao thông vận tải (báo cáo),

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam (phối hợp),

- Sở Giao thông vận tải Tỉnh, Thành phố (phối hợp),

- Các ông Phó Chủ tịch,

- Lưu VP Hiệp hội.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thanh

 


PHÂN CÔNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN

Cho lái xe kinh doanh vận tải và nhân viên phục vụ trên xe

tại các địa phương chưa có Hiệp hội cơ sở

(Ban hành theo mục c-2-I tại văn bản số 056/HHVT-TV ngày 21 tháng 7 năm 2015)

 

Stt

Đơn vị được phân công tổ chức tập huấn cho địa phương chưa có Hiệp hội cơ sở

Địa phương chưa có

Hiệp hội cơ sở

1

Hiệp hội Vận tải ô tô Tỉnh Điện Biên

Tỉnh Lai Châu

2

Hiệp hội Vận tải ô tô Tỉnh Tuyên Quang

Tỉnh Hà Giang

3

Hiệp hội Vận tải ô tô Tỉnh Bắc Giang

Tỉnh Lạng Sơn

4

Hiệp hội Vận tải ô tô Tỉnh Thái Nguyên

Tỉnh Bắc Kạn

5

Hiệp hội Vận tải ô tô Tỉnh Phú Thọ

Tỉnh Vĩnh Phúc

6

Hiệp hội Vận tải ô tô Tỉnh Hải Dương

Tỉnh Hưng Yên

7

Hiệp hội Vận tải ô tô Tỉnh Thừa Thiên - Huế

Tỉnh Quảng Trị

8

Hiệp hội Vận tải ô tô Tỉnh Quảng Ngãi

Tỉnh Bình Định

9

Hiệp hội Vận tải ô tô Tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh Phú Yên

10

Hiệp hội Vận tải ô tô Tỉnh Bình Thuận

Tỉnh Ninh Thuận

11

Hiệp hội Vận tải ô tô Tỉnh Đắk Lắk

Tỉnh Đắk Nông

12

Hiệp hội Vận tải ô tô Tỉnh Bến Tre

Các tỉnh: Trà Vinh, Vĩnh Long

13

Hiệp hội Vận tải ô tô Tỉnh Tiền Giang

Tỉnh Đồng Tháp

14

Hiệp hội Vận tải ô tô Tỉnh An Giang

Tỉnh Kiên Giang

15

Văn phòng Đại diện miền Tây Nam bộ

Các tỉnh, TP: Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau

16

Văn phòng Đại diện miền Nam (TP.HCM)

Các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, các đơn vị vận tải hành khách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

17

Văn phòng Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

Tỉnh Hòa Bình, các đơn vị vận tải hàng hóa TP.Hà Nội, Các đơn vị vận tải hành khách TP.Hải Phòng


 

 

 

PHỤ LỤC 1

Tên Đơn vị:…………….

 


Số:       /VPCT

V/v: Đăng ký tham gia tập huấn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                 ……………., ngày…… tháng…… năm……

 

 

 

Kính gửi: Hiệp hội Vận tải ô tô….   (hoặc văn phòng đại diện)

 

Thực hiện Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014. Đơn vị chúng tôi xin đăng ký số lượng lái xe nhân viên phục vụ trên xe tham gia lớp tập huấn năm…..

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chứng minh nhân dân

Địa chỉ

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu VP.

 

TM. ĐƠN VỊ

Ký tên (đóng dấu)

 

 

 

 

 


 

 

PHỤ LỤC 2

Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh……..

 


Số:       /CVHH

V/v: Báo cáo Danh sách thi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                 ……………., ngày…… tháng…… năm……

 

 

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải

 

Thực hiện kế hoạch tập huán lái xe kinh doanh vận tải, nhân viên phục vụ trên xe. Sau khi thông báo đến các đơn vị vận tải về việc đăng ký tham gia tập huấn. Hiệp hội Vận tải ô tô ………….. xin báo cáo Sở Giao thông vận tải danh sách tập huấn đợt…. năm 201… với tổng số học viên là :………….. người (danh sách kèm theo)

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chứng minh nhân dân

Địa chỉ

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian tập huấn ngày …….. tháng ……. năm 201…

Đề nghị Sở Giao thông vận tải bố trí cán bộ tham gia giám sát tập huấn.

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu VP.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Chủ tịch

Ký tên (đóng dấu)

 

 

 

 


 

 

PHỤ LỤC 3

Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh……..

 


Số:       /CVHH

V/v: Báo cáo Danh sách thi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                 ……………., ngày…… tháng…… năm……

 

 

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải

Ngày… tháng … năm 201… Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh…. đã có văn bản số:…../VPHH gửi Sở Giao thông vận tải về việc thống nhất danh sách thời gian tập huấn ngày …. tháng … năm 201… Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh…….. đã tổ chức lớp tập huấn với sự giám sát của cán bộ phòng…..thuộc Sở Giao thông vận tải. Sau khi tập huấn Hiệp hội đã tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận tập huấn cho ……… học viên đã đạt yêu cầu.

Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh…….. xin báo cáo Sở Giao thông vận tải danh sách những học viên tham gia tập huấn, kiểm tra tập huấn đạt yêu cầu và đã được Hiệp hội cấp chứng nhận tập huấn (theo danh sách kèm theo).

Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh…….. xin báo cáo Sở Giao thông vận tải để Sở giao thông vận tải theo dõi đảm bảo công tác quản lý.

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu VP.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Chủ tịch

Ký tên (đóng dấu)

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chứng minh nhân dân

Địa chỉ

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH LÁI XE, NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN XE ĐÃ ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN TẬP HUẤN

 facebook
Xem theo ngày: