Góp ý Dự thảo Nghị định thay thế 171/2013/NĐ-CP

Thứ Năm, 03/09/2015, 10:00

HIỆP HỘI VẬN TẢI ÔTÔ             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           VIỆT NAM                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       
   
 
 

 

   Số:  070 /HHVT-TV                           Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2015

        V/v đề nghị góp ý dự thảo

    Nghị định thay thế Nghị định

   số 171/2013/NĐ-CP và

     số 107/2014/NĐ-CP.  

 

                              Kính gửi: - Các Hiệp hội cơ sở

                                            - Các Văn phòng đại diện,

 

Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 11295/BGTVT-ATGT ngày 25 tháng 8 năm 2015 lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế các Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và số 107/2014/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Toàn văn dự thảo Nghị định đã đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải - http://www.mt.gov.vn (mục "lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật).

Thường trực Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam đề nghị các Hiệp hội cơ sở, các Văn phòng đại diện khẩn trương nghiên cứu dự thảo và có ý kiến cụ thể về từng Khoản, từng Điều gửi bằng Email (hiephoivantaioto@yahoo.com.vn) của Hiệp hội hoặc bằng văn bản trước ngày 13 tháng 9 năm 2015 để tổng hợp gửi Bộ Giao thông vận tải trước ngày 15 tháng 9 năm 2015.

Đề nghị các Văn phòng đại diện, các Hiệp hội cơ sở tổ chức thực hiện./.

 

                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                              KT. CHỦ TỊCH

                                                               PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:

  - Như trên,

  - Chủ tịch Hiệp hội,

  - Bộ GTVT (Vụ ATGT),

  - Lưu: VP Hiệp hội.

 

                                                                     

 

                                                                       Thân Văn Thanh                                                                                           facebook
Xem theo ngày: