Quản lý công tác khám sức khỏe đối với người lái xe

Thứ Ba, 05/03/2019, 09:47

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 
 
 

 

 


Số:  19/HHVT-TV

 

V/v: Quản lý công tác khám sức khỏe đối với người lái xe

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


                    Hà Nội, ngày 4 tháng 03 năm 2019

 

              

        

          

Kính gửi:           - Bộ Y tế;

                           - Bộ Giao thông vận tải;

Đồng kính gửi:  - Tổng Cục đường bộ Việt Nam.

 

 

Công tác quản lý về khám và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe đối với người  lái xe liên quan trực tiếp đến việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thời gian qua, vấn đề quản lý sức khỏe đối với người lái xe được các cấp lãnh đạo rất quan tâm và chỉ đạo.

Hiện nay, các doanh nghiệp hội viên Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đang thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Giao thông vận tải về kiểm tra sức khỏe đối với người lái xe.

Theo phản ánh của các đơn vị hội viên, hiện nay giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe lái xe được mua bán ngoài xã hội rất dễ dàng và công khai, có một số đơn vị vận tải phải tổ chức mời cơ sở y tế được Bộ Y tế cho phép khám và cấp giấy chứng nhận về tại đơn vị để thực hiện khám sức khỏe cho lái xe tại đơn vị mình; có đơn vị phải quy định khi lái xe đi khám sức khỏe phải phân công cán bộ quản lý đi cùng… tình hình trên gây nhiều khó khăn cho các đơn vận tải, còn đối với các cơ sở đào tạo lái xe thì chưa có giải pháp khắc phục.

Để khắc phục tình hình trên, và góp phần vào việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kiến nghị:

- Bộ Y tế chỉ đạo và quy định về tăng cường trách nhiệm quản lý của các cơ sở y tế được phép khám và cấp giấy chứng nhận đủ sức khỏe lái xe; thực hiện việc lập cơ sở dữ liệu về khám và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe lái xe. Theo đó, các thông tin về cơ sở khám, người ký kết luận đủ điều kiện sức khỏe, họ tên người đến khám, đủ điều kiện sức khỏe để điều khiển xe hạng nào được cập nhật, lưu trữ và cho phép các Sở Giao thông vận tải, đơn vị kinh doanh vận tải các cơ sở đào tạo sát hạch lái xe được khai thác để đối chiếu, kiểm tra, xác minh tính xác thực của giấy chứng nhận sức khỏe trong quá trình đào tạo, sát hạch, tuyển dụng, quản lý, sử dụng người lái xe.

- Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục đường bộ Việt Nam có quy định và chỉ đạo việc các cơ sở đào tạo lái xe, đơn vị kinh doanh vận tải khi tuyển sinh và tuyển dụng lái xe hoặc theo định kỳ khi tiếp nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện lái xe có đối chiếu với cơ sở dữ liệu về giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của người lái xe; Kịp thời phản ánh về Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế và Tổng Cục đường bộ Việt Nam khi phát hiện có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của người lái xe không có trong cơ sở dữ liệu để phối hợp xử lý.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kính đề nghị Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục đường bộ Việt Nam nghiên cứu và chỉ đạo kịp thời để các đơn vị kinh doanh vận tải, các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện tốt quy định về sức khỏe của người lái xe, góp phần vào việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ủy ban ATGTQG (b/c);

- Website Hiệp hội;

-  Lưu VP Hiệp hội.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 


(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Quyền

 

 

 

 facebook
Xem theo ngày: