Rà soát lại giá thành vận tải để phục vụ kê khai giá cước

Thứ Sáu, 28/08/2015, 10:02

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 


Số: 068 /TV-HH

V/v: Rà soát lại giá thành vận tải để phục vụ kê khai giá cước

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


    Hà Nội, ngày 28 tháng 8  năm 2015

 

 

 

                      Kính gửi: Các Hiệp hội cơ sở

 

Ngày 14 tháng 8 năm 2015 Bộ Tài chính có văn bản số 11198/BTC-QLG gửi Sở Tài chính các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục tăng cường quản lý, bình ổn giá trên địa bàn; có ghi "Riêng đối với giá cước vận tải bằng xe ô tô, Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông vận tải tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản yêu cầu doanh nghiệp vận tải bằng xe ô tô kê khai giá cước phù hợp với tác động giảm chi phí nhiên liệu đến giá cước vận tải so với thời điểm kê khai trước liền kề và thực hiện rà soát theo quy định". Tiếp đó ngày 25 tháng 8 năm 2015 Bộ Tài chính lại có văn bản số 11707/BTC-QLG gửi Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục tăng cường quản lý bình ổn giá trên địa bàn; có ghi " Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan (Công Thương, Giáo dục, Y tế, Quản lý thị trường, Thuế, Công an, Hải quan…) tiếp tục tham mưu và triển khai tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá trên địa bàn, trong đó có việc yêu cầu và giám sát chặt chẽ việc kê khai giảm giá cước đối với dịch vụ vận tải bằng xe ô tô theo công văn số 11198/BTC-QLG ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc tiếp tục tăng cường quản lý , bình ổn giá trên địa bàn."

Ngày 27 tháng 8 năm 2015 Bộ Giao thông vận tải có văn bản số 11473/BGTVT-VT gửi các Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý giá và thực hiện kê khai giá tại đơn vị vận tải đường bộ trên địa bàn; có ghi "Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan về quản lý giá cước vận tải tại địa phương tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện kê khai và niêm yết giá cước vận tải theo quy định tại Thông tư số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định".

 Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị các Hiệp hội cơ sở thực hiện các nội dung sau:

1. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính địa phương để thực hiện có hiệu quả nhất các văn bản nêu trên của Bộ Tài chính.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị vận tải ô tô trên địa bàn rà soát lại các khoản mục giá thành: khoản nào tăng? khoản nào giảm? mức độ tăng, giảm… (so sánh mốc thời gian hiện nay với thời điểm kê khai giá lần gần nhất). Sau đó chủ động làm việc với cơ quan quản lý giá tại địa phương để tạo sự đồng thuận. Thông qua cơ quan truyền thông tại địa phương hoặc thông báo tại bến xe để công khai minh bạch về giá cước với hành khách, tạo sự ủng hộ của dư luận xã hội.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc khó khăn, các Hiệp hội cơ sở kịp thời phản ảnh với cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương và Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam để phối hợp giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Bộ Giao thông vận tải (Vụ Vận tải),

- Bộ trưởng Đinh La Thăng,

- Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường,

- Thứ trưởng Lê Đình Thọ,

- Bộ Tài chính (Cục quản lý giá),

- Lưu VP Hiệp hội.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thanh

 facebook
Xem theo ngày: