Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất nhiệm kỳ V (2018 - 2023)

Thứ Sáu, 26/10/2018, 08:34

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày  12  tháng  10  năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ VIỆT NAM KHÓA V NHIỆM KỲ (2018 – 2023)

 

Hồi 8h00’ ngày 12 tháng 10 năm 2018 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Hà Nội,  Ban Chấp hành Hiệp hội Vận tải ô tô Khóa V Nhiệm kỳ (2018 – 2023) đã tổ chức họp phiên thứ nhất để bầu:

-   Chủ tịch

-   Các phó Chủ tịch

-   Tổng Thư ký

-   Các Ủy viên Ban Thường vụ

Chủ trì Hội nghị ông Nguyễn Văn Quyền Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam khóa IV;

Thư ký Hội nghị ông Đỗ Xuân Hoa – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam khóa IV

Hội nghị đã thống nhất Bầu Chủ tịch và 07 Phó Chủ tịch và 24 Ủy viên Ban Thường vụ.

Kết quả cụ thể như sau:

1.                       Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Quyền

2.                       Các phó Chủ tịch

2.1.               Ông Đỗ Xuân Hoa

2.2.               Ông Nguyễn Ngọc Dũng

2.3.               Ông Lê Viết Hoàng

2.4.               Ông Đinh Nam Dinh

2.5.               Ông Nguyễn Công Hùng

2.6.               Ông Tạ Long Hỷ

2.7.               Ông Lê Văn Tiến

3.                       Tổng Thư ký: Ông Đỗ Xuân Hoa – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

4.                       Ủy viên Thường vụ

Gồm Chủ tịch, 07 phó Chủ tịch và 16 người theo danh sách sau:

4.1.               Ông Trần Quang Bình

4.2.               Ông Đào Việt Long

4.3.               Ông Nguyễn Huy Quang

4.4.               Bà Tăng Thị Thu Lý

4.5.               Ông Nguyễn Anh Toàn

4.6.               Ông Kiều Nam Thành

4.7.               Ông Nguyễn Quốc Mạnh

4.8.               Ông Nguyễn Tiến Vinh

4.9.               Ông Vũ Quang

4.10.          Ông Lê Xuân Long

4.11.          Ông Nguyễn Văn Hùng – Nghệ An

4.12.          Ông Phạm Văn Mạnh

4.13.          Ông Nguyễn Quang Huống

4.14.          Ông Nguyễn Ngọc Xuân – An Giang

4.15.          Ông Tô Văn Hiệp

4.16.          Ông Trương Quang Mẫn

Hội nghị kết thúc vào lúc 9h00’ cùng ngày

 

     Thư ký

 

 

 

 

 

 Đỗ Xuân Hoa

 

 

Chủ trì Hội nghị

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quyền

 facebook
Xem theo ngày: