Báo cáo tổng kết năm 2017

Thứ Sáu, 24/11/2017, 12:07

HIỆP HỘI VẬN TẢI ÔTÔ

VIỆT NAM

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


TP.Hội An , ngày 16 tháng 12 năm 2017

                    

 

BÁO CÁO

  TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018

 

Năm 2017 tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII với sự chỉ đạo trực tiếp của các cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ nền kinh tế Việt Nam đã từng bước phục hồi . Tốc độ tăng trưởng ước đạt 6,7%, đây là tốc độ tăng trưởng cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Tác động từ các yếu tố đầu vào biến động thường xuyên làm cho các doanh nghiệp kinh doanh chưa hiệu quả. Giá cả các mặt hàng công nghiệp trong đó có ô tô, nhiên liệu thường xuyên biến đổi. Giá vật tư đầu vào tăng. Phí sử dụng đường bộ, các trạm thu phí BOT trên đường gia tăng. Nhiều tuyến đường hiện tại thu phí chưa hợp lý, nhiều phương tiện kinh doanh vận tải hiện tại hoạt động 100% trên các tuyến BOT phải nộp phí qua các Trạm BOT nhưng vẫn phải nộp tiền phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện, phí chồng phí trên một số tuyến đường. Do biến động giá xăng dầu thế giới nên giá xăng dầu trong nước cũng thường xuyên tăng giảm. Việc tăng giảm giá xăng dầu nhỏ giọt, làm cho các đơn vị kinh doanh vận tải rất bị động trong việc kê khai giá cước để phù hợp với giá xăng dầu.

 Ngành giao thông vận tải tiếp tục siết chặt quản lý vận tải, và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, kiểm soát tải trọng xe.

Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ có nhiều bất cập nhưng chưa được sửa đổi bổ sung nên quá trình thực hiện rất khó khăn. Cụ thể:

- Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô thay thế Nghị định 91 và 93 đã có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 12 năm 2014 và đến nay đã bộc lộ nhiều vấn đề hạn chế gây khó khăn. Trong quá trình thực hiện Bộ GTVT đang nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 86/2014/NĐ-CP nhưng đến nay vẫn chưa được sửa đổi bổ sung.

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, cũng sẽ thay đổi theo làm cho các đơn vị vận tải lại phải tiếp cận với văn bản mới. Đặc biệt là Thông tư 92/2016/TT-BGVT về lựa chọn đơn vị khai thác tuyến đã gây khó khăn cho các đơn vị vận tải hành khách theo tuyến cố định.

Đối với taxi: do taxi công nghệ phát triển mạnh mẽ, chưa có quy định quản lý tạo môi trường cạnh tranh công bằng nên đã làm ảnh hưởng đến taxi truyền thống.

 - Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt, Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ đang trong quá trình thực hiện. Nghị định 46, sau một thời gian thực hiện cũng bộc lộ nhiều vấn đề bất cập nhiều quy định chặt chẽ hơn xử phạt nặng hơn đối với các đơn vị vận tải, đòi hỏi các đơn vị vận tải phải tiếp tục tổ chức lại hoạt động của đơn vị mình phù hợp với các quy định của Chính phủ.

            Tại hội nghị này, Ban Thường vụ xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 gồm một số nội dung sau:

 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH

1. Vận động phát triển hội viên và hoạt động của các Hiệp hội cơ sở

a- Công tác phát triển hội viên

Tại Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng tổ chức ngày 10 tháng 12 năm 2016 tại thành phố Đà Nẵng đã thống nhất giao cho Ban Thường vụ tiếp tục vận động để phát triển thành viên là Hiệp hội cơ sở tại các địa phương, Hội viên trực thuộc, đồng thời theo dõi, giúp đỡ củng cố hoạt động các Hiệp hội cơ sở. Thực hiện nhiệm vụ nói trên Thường trực Hiệp hội đã đề nghị một số Sở Giao thông vận tải đôn đốc việc thành lập Ban vận động thành lập Hiệp hội và sớm hoàn thiện các thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thành lập Hiệp hội tại địa phương.

Trong năm 2017: Hiệp hội vận tải ô tô đại hội gia nhập Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam: Hiệp hội Vận tải ô tô Lạng Sơn

Đến nay Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam có 58 Hiệp hội cơ sở: gồm 56 Hiệp hội địa phương, 02 Hiệp hội đặc thù, 1 Chi hội40 Hội viên trực thuộc. Hiện tại một số địa phương như Hà Giang, Hải Phòng và Vĩnh Phúc các đơn vị đang xúc tiến thành lập Hiệp hội.

Tuy vậy nhiều địa phương cũng ít quan tâm đến việc thành lập Hiệp hội nên việc thành lập hội còn gặp khó khăn.

Việc phát triển hội viên tại các Hiệp hội cơ sở ít được quan tâm. Nhiều Hiệp hội cơ sở có số hội viên ít trong nhiều năm qua nhưng chưa chú trọng đến vận động phát triển. Có địa phương, các doanh nghiệp hợp tác xã có nhu cầu tham gia Hiệp hội chưa được Ban chấp hành kết nạp.

b- Hoạt động của các Hiệp hội cơ sở và các Hội viên trực thuộc

Đa số các Hiệp hội cơ sở đều hoạt động có hiệu quả thiết thực, nhưng cũng còn Hội viên là Hiệp hội cơ sở ít hoạt động nên chưa thực sự gắn kết các Hội viên của mình bằng những công việc cụ thể. Trong hoạt động các Hiệp hội cơ sở đều quan tâm đến tuyên truyền, phổ biến, vận động và hướng dẫn các hội viên thực hiện đúng các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, và những quy định về quản lý chuyên ngành, nhất là việc ủng hộ chủ trương siết chặt quản lý vận tải nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải; xây dựng thương hiệu cho sản phẩm vận tải,…. đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hành khách và chủ hàng.

Những Hiệp hội cơ sở hoạt động có hiệu quả nhất là: Hiệp hội Vận tải hành khách liên tỉnh và du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Vận tải ô tô và bến xe khu vực phía Bắc, Hiệp hội Bến xe khách, Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng, Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội, Hiệp hội Vận tải ôtô Bắc Giang, Hiệp hội Vận tải ô tô Lâm Đồng... Tuy vậy, vẫn còn một số Hiệp hội hoạt động yếu và chưa có hiệu quả thiết thực như: Hiệp hội taxi tải Hà Nội, Hiệp hội taxi Hải Phòng (đã có quyết định giải thể), Hiệp hội Vận tải ô tô Bình Định, Hiệp hội Taxi Hà Nội. Trong đó có một số Hiệp hội hầu như không hoạt động. Nhiều Hiệp hội chưa có quy chế phối hợp với Sở giao thông vận tải. Có Hiệp hội lại không quan tâm đến phối hợp với Sở Giao thông vận tải không xác định được trách nhiệm của Hiệp hội là chịu sự quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải. Có Hiệp hội từ khi thành lập chưa đóng hội phí về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam như Hiệp hội taxi Hà Nội,

2. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức tuyên truyền thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

a. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hiệp hội, nhằm tạo điều kiện cho các quy định của pháp luật phù hợp với điều kiện thực tế để  khi văn bản được ban hành các Hội viên sẽ thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh. Do vậy, Thường trực quan tâm thực hiện nhiệm vụ này với trách nhiệm cao và thực tế nội dung công việc này đã đạt được kết quả. Năm 2017 Hiệp hội đã tham gia dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP; Tham gia những nội dung sửa đổi bổ sung Luật Giao thông đường bộ 2008 và các văn bản khác liên quan đến lĩnh vực quản lý vận tải. Ý kiến của Hiệp hội đã được cơ quan soạn thảo chấp nhận. Một số kiến nghị chưa được các cơ quan chức năng chấp thuận vì đó là những vấn đề mang tính liên ngành hoặc bị các quy định của pháp luật ở lĩnh vực  liên quan chưa được sửa đổi kịp thời (Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,…).  

Tất cả các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan quản lý Nhà nước xin ý kiến Hiệp hội đều được Thường trực Hiệp hội nghiên cứu nghiêm túc, tổng hợp ý kiến từ các Hiệp hội cơ sở và các Hội viên để đóng góp ý kiến kịp thời. Trong những tháng qua, chúng ta đã tham gia góp ý dự thảo các văn bản quan trọng.

Nhìn chung, việc tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đều được Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam và các Hiệp hội cơ sở thực hiện nghiêm túc, được các cơ quan nhà nước đánh giá cao. Tuy vậy, còn nhiều Hiệp hội cơ sở và Hội viên chưa thực sự quan tâm đến công tác này, chưa tập hợp kịp thời ý kiến của các Hội viên để gửi về Thường trực đúng hạn, hoặc không tham gia ý kiến, khi văn bản ban hành rồi mới đòi hỏi sửa đổi là rất khó khăn. Thông qua lĩnh vực hoạt động này chúng ta có thể đánh giá tình hình hoạt động từng Hiệp hội cơ sở, của mỗi Hội viên độc lập.

b- Tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật

Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam luôn phối hợp với các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương tuyên truyền thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành. Trong năm qua Hiệp hội đã có chỉ đạo các Hiệp hội cơ sở, các Hội viên triển khai nghiên cứu và chỉ đạo anh em lái xe tìm hiều và thực hiện: Nghị định số 46/2016/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, các văn bản quản lý hoạt động vận tải và các văn bản liên quan. Trong đó chú trọng nhất là việc nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam đã  lồng ghép công tác tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật vào chương trình tập huấn người điều hành vận tải, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe. Phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Tổ chức Traffic tuyên truyền vận động anh em lái xe không vận chuyển và sử dụng các sản phẩm từ động thực vật hoang dã. Đã phối hợp với các Hiệp hội vận tải hàng hóa nghiên cứu kỹ các quy định về tải trọng xe và vận động thực hiện chủ trương của Chính phủ, của Bộ Giao thông vận tải về kiểm tra xe quá khổ, quá tải lưu thông trên đường bộ. Qua tuyên truyền và có nhiều biện pháp quản lý, đến nay tất cả các doanh nghiệp hội viên trong toàn quốc đã quán triệt và thực hiện tốt việc chở hàng đúng tải trọng cho phép tham gia giao thông đường bộ. Tình trạng chở quá tải trọng và khổ giới hạn trên đường bộ về cơ bản đã được kiểm soát với các doanh nghiệp trong Hiệp hội.

Trong công tác tuyên truyền thực hiện văn bản quy phạm pháp luật Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải  và Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Hiệp hội cơ sở đã phối hợp với các Sở Giao thông vận tải  theo Quy chế phối hợp công tác, do vậy công tác này  đã triển khai thực hiện có hiệu quả.

3. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Thường trực Hiệp hội xác định đây là công tác trọng tâm và cấp bách. Vì tai nạn giao thông vừa ảnh hưởng lớn đến xã hội vừa ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của mỗi đơn vị vận tải. Từ đó, Thường trực Hiệp hội luôn chỉ đạo các Hiệp hội cơ sở và các Hội viên trực thuộc nghiêm túc áp dụng các biện pháp quản lý nhằm kiềm chế gia tăng tai nạn giao thông; phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến trật tự an toàn giao thông; phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phổ biến Quy chế và thể lệ đăng ký tham gia xây dựng “Doanh nghiệp an toàn”và đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Lái xe an toàn” để được tham gia bình xét giải thưởng “Vô lăng vàng” hàng năm. Nhiều Hội viên đã tích cực tham gia phong trào này. Năm 2016 Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia đã trao giải thưởng vô lăng vàng cho 20 doanh nghiệp Hợp tác xã và 50 lái xe. Hầu hết các doanh nghiệp Hợp tác xã được tặng đều là hội viên của Hiệp hội.

4. Tình hình hoạt động của Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội

Năm 2017 Tạp chí Vận tải ô tô và trang điện tử Đại lộ đã kịp thời, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác vận tải và An toàn giao thông. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về kinh phí hoạt động, nhưng Tạp chí vẫn bám sát tôn chỉ mục đích của Tạp chí chuyên ngành. Tuy nhiên do các tổ chức cá nhân chưa quan tâm viết bài, cung cấp tin nên Tạp chí chưa thể hiện được những tấm gương điển hình trong ngành vận tải ô tô.

5. Những hoạt động khác của Hiệp hội

Nghị quyết kỳ họp Ban Chấp hành lần thứ 4 tổ chức tại TP Đà Nẵng đã giao Thường trực Hiệp hội thực hiện những công việc sau:

-   Tổ chức Hội thảo về xe dù bến cóc

-   Hội thảo về taxi

Năm 2017 Hiệp hội đã Tổ chức Hội thảo về tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả quản lý vận tải xiết chặt quản lý xe dù bến cóc, Hội thảo về công tác quản lý với xe taxi công nghệ. Đồng thời Hiệp hội phối hợp với Tổ chức Traffic về việc tuyên truyền và vận động đến các doanh nghiệp vận tải, cán bộ điều hành vận tải, lái xe và nhân viên phục trên xe ký và cam kết không sử dụng và vận chuyển động, thực vật hoang dã và các sản phẩm từ động thực vật hoang dã. Hiệp hội đã phối hợp với Tổ chức Traffic trực tiếp tập huấn miễn phí cho hơn 160 cán bộ điều hành vận tải về chương trình tập huấn có lồng ghép nội dung "không vận chuyển và sử dụng động thực vật hoang dã và các sản phẩm từ động thực vật hoang dã".

6. Quản lý tài chính của Hiệp hội

Hiêp hội Vận tải ô tô Việt Nam hoạt động tự chủ về tài chính, nguồn tài chính chủ yếu dựa vào hội phí từ các hội viên đóng góp và nguồn tài trợ từ một số đơn vị.

Tuy vậy do khó khăn nên nhiều Hiệp hội cơ sở, nhiều hội viên không đóng góp hội phí được quy định nên số hội phí thu được không nhiều.

Đến hết ngày 11 tháng 12 năm 2017 hội phí thu được từ 34 Hội viên với tổng số tiền là 143.400.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba triệu, bốn trăm nghìn đồng) (có danh sách kèm theo).

Do tình hình khó khăn nên nhiều Hiệp hội cơ sở không thu đủ hội phí để đảm bảo hoạt động và nộp về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam. Theo dõi hàng năm chỉ có khoảng 30% số Hiệp hội cơ sở, hội viên trực thuộc nộp hội phí đủ theo quy định, còn lại nộp rất ít. Có nhiều hội viên nhiều năm không nộp hội phí như Hiệp hội taxi tải Hà Nội, Hiệp hội taxi Hà Nội, Hiệp hội taxi Hải Phòng, Hiệp hội taxi Đà Nẵng.

Trong năm 2017, Văn phòng Hiệp hội tiếp tục thực hiện các dịch vụ công in phôi và cấp giấy chứng nhận tập huấn cho người điều hành, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe nên tài chính của Hiệp hội cũng được bổ sung đảm bảo chi tiêu.

Thường trực Hiệp hội đã chỉ đạo Văn phòng quản lý và sử dụng kinh phí đúng quy định, đúng chế độ tài chính và tiết kiệm triệt để.

Nguồn tài chính của Hiệp hội cho vay, có:

- Công ty Hoa Việt số tiền 3.005.000.000đ (Ba tỷ năm triệu đồng chẵn./.). Số tiền này chưa có khả năng thanh toán, Thường trực đã khoanh nợ từ tháng.... năm 2017.

-  Công ty CP Tư vấn và dịch vụ chuyển phát nhanh Hà Nội Express: 800.000.000 (Tám trăm triệu đồng). Công ty thường xuyên thanh toán tiền lãi vay hàng quý: lãi vay là 10%/1 năm.

Kính thưa các vị đại biểu, trong năm 2017 mặc dù có nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng quyết tâm của Hiệp hội, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, cơ bản thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4.

 

 II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

1. Tình hình năm 2018

a- Tình hình chung

Năm 2018 Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các Nghị quyết của Ban chấp hành trung ương với những mục tiêu cụ thể, Chính phủ sẽ tiếp tục điều hành đất nước theo tinh thần Nghị quyết với chương trình hành động là Chính phủ kiến tạo quan tâm đến sự phát  triển của doanh nghiệp chắc chắn sẽ có nhiều chuyển biến tích cực

Tình hình kinh tế Việt Nam đã dần được phục hồi tăng trưởng, kinh tế Việt Nam ổn định là một trong những tăng trưởng kinh tế cao trong khu vực.

Giá nhiên liệu tiếp tục có những biến động tăng giảm, theo giá nhiên liệu thế giới giá đầu vào hoạt động vận tải vẫn có diễn biến theo hướng tăng dần; Nhiều trạm thu phí BOT được triển khai trong đó giá dịch vụ một số trạm BOT được điều chỉnh giảm nhưng giá vẫn còn rất cao, nhất là với phương tiện vận tải đầu kéo, con - ten - nơ nhiều trạm thu phí giá dịch vụ đặt không đúng bị trí gây bức xúc cho người sử dụng, Tiền lương cán bộ công nhân viên sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng theo lộ trình. Khó khăn lớn nhất là nhiều doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi tham gia giao thông trên 100% tuyến đường BOT nhưng vẫn phải nộp phí bảo trì đường bộ theo đầu phương tiện “phí chồng lên phí”.

Chính sách thuế nhập khẩu phương tiện sẽ có những biến động theo tinh thần hội nhập nhưng nhà nước sẽ có những điều chỉnh để bù đắp phần giảm thuế;

Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động vận tải đường bộ vẫn chưa được sửa đổi, bổ sung: Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô sẽ được bổ sung sửa đổi; Thông tư  63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức quản lý hoạt động bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, Thông tư 60/2015/TT-BGTVT đặc biệt là Thông tư 92/2015/TT-BGTVT về lựa chọn khai thác tuyến và một số Thông tư khác cũng chưa được, sửa đổi như vậy các đơn vị vận tải sẽ tiếp tục lúng túng khi thực hiện.

Nghị định 46/2016/NĐ-CP về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt trong quá trình thực hiện có nhiều vấn đề bất cập, nhiều lỗi vi phạm đã được điều chỉnh mức xử phạt, đặc biệt là lỗi về chở quá tải trọng, lỗi về uống rượu bia...

Việc kiểm tra tải trọng xe, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an đã tổ chức rút kinh nghiệm. Trong thời gian phối hợp, theo báo cáo tại Hội nghị tổng kết về xe chở quá tải đã cơ bản được giải quyết từ quý IV năm 2016. Do vậy lực lượng công an không còn phối hợp với Thanh tra giao thông trong việc kiểm tra tải trọng xe. Theo phản ảnh từ các Hiệp hội cơ sở tình hình chở quá tải trọng lại có diễn biến phức tạp. Do vậy xe vận tải hàng hoá ở một số đơn vị lại thừa xe do đầu tư năm 2015, 2016 với số lượng xe lớn.

Tình hình tổ chức lại vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội đã làm thay đổi biểu đồ chạy xe của một số tuyến vận tải, sẽ có ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải trong một thời gian nhất định.

Tình hình hoạt động vận tải taxi công nghệ theo hình thức hợp đồng phát triển nhanh ảnh hưởng đến kinh doanh của các hãng taxi truyền thống.

Tai nạn giao thông năm 2017 tuy đã  tiếp tục giảm, nhất là tai nạn giao thông liên quan đến các phương tiện tham gia kinh doanh vận tải. Tuy nhiên những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn xảy ra làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành vận tải ô tô.

Chính phủ và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sẽ tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ hơn, quyết liệt hơn việc siết chặt quản lý vận tải và tải trọng xe. Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động vận tải tại các doanh nghiệp vận tải và các doanh nghiệp bến xe khách, siết chặt việc quản lý tải trọng với các đơn vị vận tải hàng hóa. Tăng cường quản lý sẽ tạo điều kiện cho đa số các đơn vị củng cố lại hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy vậy, cũng sẽ còn không ít các đơn vị có quy mô nhỏ, tổ chức chưa hợp lý, chưa kịp thời chuyển đổi sẽ gặp không ít khó khăn. Thậm chí có đơn vị buộc phải giải thể đặc biệt là quy định về số lượng phương tiện khi Nghị định 86 có hiệu lực từ 01 tháng 7 năm 2017. Nhất là khi Việt Nam thực hiện Hiệp ước Thương mại Thế giới nhiều đơn vị kinh doanh vận tải 100% vốn nước ngoài sẽ thành lập và kinh doanh tại Việt Nam sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải Việt Nam.

 

b- Tình hình hoạt động của các Hiệp hội cơ sở

Nhìn chung, các Hiệp hội cơ sở đều quan tâm phối hợp với Sở Giao thông vận tải để tranh thủ sự ủng hộ trong hoạt động, thông qua Quy chế phối hợp giữa Hiệp hội và Sở. Lãnh đạo và các Uỷ viên BCH Hiệp hội cơ sở đã rất năng động và nhiệt tình với công tác của Hiệp hội, thể hiện vai trò và trách nhiệm trước các Hội viên, được các Hội viên ủng hộ. Nhiều Hiệp hội cơ sở đã tổ chức được các cuộc Hội thảo chuyên đề nhằm thống nhất ý kiến về các kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước. Có Hiệp hội tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, kinh doanh, góp phần phát triển lực lượng vận tải trên địa bàn. Tiếng nói của các Hiệp hội cơ sở nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các Hội viên đã được các cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương nghiên cứu giải quyết thỏa đáng. Nhiều Hiệp hội đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải triển khai tốt việc tập huấn cho người điều hành vận tải lái xe nhân viên phục vụ trên xe

Tuy vậy, cũng còn một số Hiệp hội ít tổ chức các hình thức sinh hoạt, hoặc còn có hội viên đăng ký hội viên nhưng không tham gia sinh hoạt. Nên hoạt động của Hiệp hội chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa đem lại lợi ích thực sự cho hội viên.

Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt nam đề nghị các đồng chí Uỷ viên BCH tại các Hiệp hội cơ sở và các đồng chí lãnh đạo Hiệp hội cơ sở cần năng động và chủ động tổ chức tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, tiếp thu ý kiến từ các đơn vị hội viên kịp thời phản ảnh những bất cập (nếu có) trong các văn bản mới, thống nhất kiến nghị các cơ quan nhà nước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

2. Nhiệm vụ của Hiệp hội năm 2018

Năm 2018 Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2018 – 2023. Dự kiến tổ chức vào quý II năm 2018.

Với tình hình nêu trên, để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ IV và chuẩn bị tốt cho Đại hội lần thứ V, những tháng đầu năm 2018 chúng ta cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

a- Củng cố tổ chức, hoạt động của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và  các Hiệp hội cơ sở và đẩy mạnh phát triển Hội viên

Trên cơ sở thực hiện nghị quyết Thường vụ, Ban Chấp hành. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành được phân công theo dõi các Hiệp hội cơ sở cần chủ động phối hợp với lãnh đạo và BCH Hiệp hội cơ sở, liên hệ với Sở Giao thông vận tải các địa phương đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hiệp hội cơ sở ở địa phương với Sở Giao thông vận tải.  

Với những địa phương chưa có Hiệp hội gồm: Bắc Cạn, Hà Giang, Lai Châu, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Trị, Đồng Tháp, Trà Vinh, Bạc Liêu, Ninh Thuận, Sóc Trăng. Đề nghị các đồng chí Uỷ viên BCH Hiệp hội đã được phân công địa bàn phát triển Hội viên cần chủ động hơn nữa, tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động thành lập Hiệp hội vận tải ô tô các địa phương nói trên.

Phấn đấu đến hết năm 2018 hầu hết các địa phương trong cả nước đều có Hiệp hội.

Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam sẽ đẩy mạnh việc củng cố tổ chức Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và củng cố các Hiệp hội cơ sở, các Hiệp hội hết nhiệm kỳ mà chưa tiến hành Đại hội phải tiến hành Đại hội. Những Hiệp hội nhiều năm không hoạt động, không đóng hội phí xem xét giải thể để đảm bảo chất lượng các Hội viên. Cụ thể là: Hiệp hội taxi Hà Nội, Hiệp hội Taxi tải Hà Nội, Hiêp hội taxi Hải Phòng, Hiệp hội taxi Đà Nẵng, Hiệp hội Vận tải ô tô Bình Định.

Đề nghị Hiệp hội cơ sở quan tâm đến việc vận động các doanh nghiệp Hợp tác xã, các đơn vị có liên quan đến hoạt động vận tải tham gia vào Hiệp hội, nâng số hội viên tại cơ sở.

b- Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Tạp chí "Vận tải ô tô" và Trang thông tin điện tử "Đại lộ" để thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội. Xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của cơ quan này

c- Tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và tuyên truyền  văn bản quy phạm pháp luật.

Đến nay còn nhiều văn bản  đang trong thời kỳ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đề nghị các Hiệp hội cơ sở nghiên cứu tham gia ý kiến vào các văn bản Dự thảo gửi về Thường trực Hiệp hội để tập hợp ý kiến hoặc gửi cơ quan soạn thảo. Trong đó quan tâm đến sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường bộ 2008 và có văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

d- Tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ    và quy định của pháp luật liên quan vận tải đường bộ

Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam sẽ phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng và phổ biến kế hoạch tuyên truyền những chủ trương, chính sách mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động của ngành vận tải ô tô; Tiếp tục tuyên truyền Nghị định 86/2014/NĐ-CP, Thông tư 63, Thông tư 60. Kịp thời tuyên truyền khi các văn bản này có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế để các đơn vị vận tải, bến xe kịp thời tiếp cận và tổ chức thực hiện; có văn bản hướng dẫn các Văn phòng đại diện, các Hiệp hội cơ sở để tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả. Các văn bản của Thường trực Hiệp hội đều đăng trên website của Hiệp hội, không in gửi theo đường bưu chính để tiết kiệm chi phí. Đề nghị các đồng chí thường xuyên chủ động theo dõi trên Website của Hiệp hội. Khi có dự thảo văn bản mới, các Hiệp hội cơ sở và các hội viên có trách nhiệm tập hợp ý kiến từ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và các đối tượng liên quan báo cáo về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam để Hiệp hội tổng hợp tham gia ý kiến

-Chuẩn bị phương tiện và tổ chức tốt vận tải hành khách trong dịp Tết Mậu Tuất với phương châm “Thuận lợi - An toàn - Văn minh - Lịch sự”.

đ- Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý vận tải, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe khách, thống nhất với các Hiệp hội cơ sở trong việc phối hợp với các Sở Giao thông vận tải tổ chức tập huấn và kiểm tra tập huấn.

e- Việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên ngay từ khi soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Đối với các hội viên các Hiệp hội cơ sở khi có những vẫn đề cần tham gia với cơ quan quản lý nhà nước, hoặc cần bảo vệ quyền lợi của mình phải có văn bản gửi về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam. Trên cơ sở đó Hiệp hội sẽ có văn bản báo cáo với cơ quan quản lý Nhà nước để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật...

f- Về công tác đảm bảo An toàn giao thông đường bộ

Đề nghị các Hiệp hội cơ sở vận động các hội viên tiếp tục thực hiện “7 không” đã được phát động. Nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, hạn chế đến mức tối đa tai nạn giao thông để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả.

Triển khai hệ thống quản lý An toàn giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn ISO 39001: 2012 trong các hội viên.

Phối hợp với Tổ chức vận tải xanh châu Á (GFA) để giới thiệu GFA cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp vận tải xanh. Nhằm xây dựng những doanh nghiệp có thương hiệu trong khu vực.

g- Các hoạt động khác

Tổ chức các Hội nghị, Hội thảo chuyên đề

Trong năm 2018 Hiệp hội sẽ tiếp tục nghiên cứu tổ chức cuộc Hội thảo: về việc thực hiện kiểm tra tải trọng xe trong tình hình mới, v.v... Ngoài ra những Hiệp hội cơ sở có thể tổ chức Hội thảo chuyên đề theo từng khu vực.

Tổ chức tốt nhất việc đăng cai Hội nghị “Hiệp hội giao nhận và vận tải hàng hóa các nước tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS-PRETA)”

 

3. Tình hình tài chính của Hiệp hội

Tài chính Hiệp hội phụ thuộc vào tình hình thu-nộp hội phí từ các Hội viên và các Hiệp hội cơ sở. Đề nghị các Hiệp hội cơ sở và các Hội viên trực thuộc tiếp tục quan tâm việc thu-nộp hội phí theo quy định để tạo điều kiện cho các hoạt động chung theo mức đã được quyết định: Hội viên trực thuộc Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nộp 1.800.000đ/1năm, Hiệp hội cơ sở nộp 300.000đ/1hội viên 1 năm x tổng số hội viên. Trong những năm qua vẫn còn một số Hiệp hội cơ sở hiểu không đúng tinh thần thu nộp hội phí, chỉ nộp về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam số tiền hội phí bằng số hội phí của hội viên trực thuộc (1.800.000đ). Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam sẽ quản lý và sử dụng hội phí và các nguồn tài chính khác đúng quy định.

Đề nghị các Hiệp hội cơ sở tăng cường sinh hoạt theo các chuyên đề để tạo sự gắn kết các Hội viên với sinh hoạt chung, thông qua đó từng Hội viên thấy được quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Thông qua việc thu-nộp hội phí có thể thấy được mức độ gắn kết của Hội viên và hiệu quả hoạt động của Hiệp hội cơ sở.

III. NHỮNG KIẾN NGHỊ VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Tại hội nghị này chúng ta thống nhất tiếp tục kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước một số nội dung cơ bản sau đây:

1. Chính phủ

a- Nghiên cứu và có chính sách phù hợp về thuế bảo vệ môi trường khi đưa vào giá xăng dầu để đảm bảo hiệu quả kinh doanh của các đơn vị;

b- Chỉ đạo các Cơ quan có thẩm quyền xây dựng kế hoạch đầu tư đường bộ phù hợp. Chỉ đầu tư BOT các tuyến đường mới, các tuyến đường cũ không nâng cấp bằng hình thức BOT mà phải bằng quỹ bảo trì đường bộ.

c- Đôn đốc các Bộ, ngành và các đơn vị thực hiện Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách.

2. Bộ Giao thông vận tải

a- Sớm hoàn thành việc nâng cấp cầu yếu trên hệ thống đường bộ để thống nhất tải trọng cầu và đường bộ, xác định và thống nhất việc cắm biển tải trọng trên hệ thống đường bộ nhất là biển tải trọng cầu để phương tiện tham gia giao thông thực hiện đúng quy định; rà soát, điều chỉnh hệ thống biển báo trên toàn hệ thống quốc lộ cho phù hợp;

b- Tăng cường triển khai rộng khắp và liên tục việc kiểm tra tải trọng phương tiện chở hàng trên đường bộ; có biện pháp kiên quyết bắt buộc hạ tải mới được phép tiếp tục hành trình; khắc phục ngay và triệt để tình trạng “sang tải”, “làm luật” và “tránh trạm” để xe vận tải hàng hóa chở đúng tải trọng cho phép;

c- Sớm triển khai 100% các trạm thu phí đường bộ tự động không dừng. Đảm bảo công khai minh mạch thu phí, giảm thời gian chờ đợi, tránh ùn tắc trạm thu phí.

d- Nghiên cứu việc thu phí sử dụng đường bộ với những đơn vị kinh doanh vận tải hiện sử dụng đường bộ trên 100% tuyến đường BOT để tránh phí chồng phí.

đ- Triển khai “Trung tâm cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp vận tải và khách hàng”; khung thể chế cho hoạt động logistics.

e- Sớm có văn bản hướng dẫn về việc nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trong hợp tác xã dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ trong khi Nghị định 86 chưa được bổ sung thay thế.

f- Hướng dẫn việc phân loại doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 60

g- Có quy định xử lý với chủ hàng khi phương tiện chở quá tải.

Kính thưa các quý vị đại biểu

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, trân trọng đề nghị đại biểu tham gia ý kiến bổ sung để thống nhất thực hiện trong năm 2018.

Xin kính chúc các đại biểu sức khỏe và thành công!

Trân trọng cám ơn!

 

DANH SÁCH NỘP HỘI PHÍ NĂM 2017
STT Tên đơn vị Số tiền nộp
1 Hiệp hội Vận tải ô tô Lâm Đồng 6.000.000
2 Hiệp hội Vận tải HKLT&DL TP HCM 11.000.000
3 Công ty CP Du lịch Hương Sơn 1.500.000
4 Công ty VinaTrucking 1.800.000
5 Công ty CP Đầu tư Bắc Kỳ 6.800.000
6 Hiệp hội Vận tải TP Hà Nội 5.000.000
7 Hiệp hội Vận tải ô tô Quảng Nam 3.000.000
8 Hiệp hội Vận tải ô tô An Giang 6.000.000
9 Hiệp hội Vận tải ô tô Tây Ninh 2.100.000
10 Hiệp hội Vận tải ô tô Khánh Hòa 3.300.000
11 Công ty TNHH CNVT An Vui 6.800.000
12 Hiệp hội Vận tải ô tô Bắc Ninh 5.000.000
13 Công ty CP Đầu tư ngành nước và môi trường 1.800.000
14 Công ty CP VTTM&DV Đất Cảng 6.800.000
15 Hiệp hội Vận tải ô tô Đà Nẵng 3.000.000
16 Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Tĩnh 4.000.000
17 Hiệp hội Vận tải ô tô Thái Nguyên 5.000.000
18 Hiệp hội Vận tải ô tô Gia Lai 3.000.000
19 Hiệp hội Vận tải ô tô Phú Thọ 5.000.000
20 Hiệp hội Vận tải ô tô Cao Bằng 3.000.000
21 Công ty CP Đầu tư & PT kim khí Hải Phòng 6.800.000
22 Công ty TNHH Bus Hải Âu 1.800.000
23 Hiệp hội Taxi Đà Nẵng 4.800.000
24 Hiệp hội Vận tải hành khách công cộng HN 1.800.000
25 Hiệp hội Vận tải ô tô Kon Tum 3.900.000
26 Hiệp hội Vận tải ô tô Quảng Ninh 3.000.000
27 Công ty CP Vận tải ô tô số1 1.800.000
28 Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Đà Nẵng 3.000.000
29 Hiệp hội Vận tải ô tô Lào Cai 5.000.000
30 Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An 3.000.000
31 Hiệp hội Vận tải ô tô Bình Dương 10.000.000
32 Cty CP Vận tải đa phương thức Vietranstimex 1.800.000
33 Trần Minh Nhật 5.000.000
34 Hiệp hội Vận tải ô tô Sơn La 1.800.000
  Tổng cộng: 143.400.000
                  (Viết bằng chữ: Một trăm bốn mươi ba triệu, bốn trăm nghìn đồng)

 


VATA
facebook
Từ khóa: Báo cáo
Xem theo ngày: