Phúc đáp văn bản số 7687/BTC-CST ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tài chính

Thứ Sáu, 26/06/2020, 10:46

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 7687/BTC-CST ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định về phí sử dụng đường bộ (giảm phí để hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch covid-19) kèm theo bản dự thảo.

Download văn bản tại đây: https://drive.google.com/file/d/1gLQCIsihh2RLn_guGP_Uxy-AbWUah9oU/view?usp=sharing

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 

Số: 68 /HHVT-TV

V/v Phúc đáp công văn 7687/BTC-CST

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

                           

Kính gửi: Bộ Tài chính

 

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 7687/BTC-CST ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định về phí sử dụng đường bộ (giảm phí để hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch covid-19) kèm theo bản dự thảo.

Nghiên cứu dự thảo, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Về cơ bản Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam thống nhất với nội dung dự thảo.

2. Một vài ý kiến tham gia:

2.1. Cần làm rõ đối tượng áp dụng Thông tư này vì vậy nên có Điều 1: Đối tượng áp dụng.

“Điều 1: Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị kinh doanh vận tải thuộc đối tượng chịu phí theo quy định tại Điều 2 Thông tư 293/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính”.

Vì nếu để áp dụng doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hợp tác xã kinh doanh vận tải là chưa đủ vì trong đối tượng kinh doanh vận tải còn có hộ kinh doanh vận tải.

2.2. Theo đó sửa lại điểm a Khoản 1 Điều 1 bản dự thảo là: “a. Xe ô tô kinh doanh vận tải khách, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng…”.

Vì nếu để như dự thảo xe ô tô chở người sẽ bao gồm cả các xe không kinh doanh (số lượng xe cá nhân rất lớn).

Trên đây là ý kiến của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp, sớm ban hành để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kinh doanh vận tải giảm bớt khó khăn.

 

 

Nơi nhận:

-   Như trên,

-   Website HH,

-   Lưu VPHH.

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Văn Quyền

 facebook
Xem theo ngày: