Công văn Kê khai lại giá cước

Thứ Ba, 05/01/2016, 10:46

Kê khai lại giá cước

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

Số: 103 /HH-TV

V/v Kê khai lại giá cước

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Hà Nội, ngày  29 tháng 12 năm 2015

                      Kính gửi:

-          Các Văn phòng đại diện

-          Các Hiệp hội cơ sở

 

Để chuẩn bị phục vụ tốt sự đi lại của nhân dân trong những ngày lễ tết Bính Thân sắp tới, tăng cường việc quản lý giá cước để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, ngày 22 tháng 12 năm 2015 Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản  số 16977/BGTVT-VT về việc tăng cường quản lý giá và kê khai giá tại các đơn vị vận tải đường bộ (gửi kèm bản pho to văn bản 16977/BGTVT-VT).

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị các văn phòng đại diện, các Hiệp hội cơ sở thực hiện một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền vận động các Hội viên trực thuộc Hiệp hội. Kê khai lại giá cước theo quy định tại Thông tư 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Trên cơ sở giá cước đầu vào hợp lý trong đó quan tâm đến mức giảm giá nhiên liệu theo từng thời kỳ để kê khai cho phù hợp không được kê khai bất hợp lý ảnh hướng đến quyền lợi người tiêu dùng. Trên cơ sở kê khai phải niêm yết công khai giá cước theo quy định.

2. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính địa phương khi có yêu cầu để kiểm tra, giám sát việc kê khai giá cước của các đơn vị thành viên Hiệp hội.

3. Yêu cầu các Hội viên trong Hiệp hội có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện. Giáo dục đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe thuộc đơn vị nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải thuộc đơn vị, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân để đảm bảo tốt nhu cầu đi lại của nhân dân với tinh thần nhanh chóng an toàn văn minh lịch sự.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì đề nghị báo cáo về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

Địa chỉ: Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

Phòng 1024, Tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04 62861420

 

 

Nơi nhận:

-    Như trên,

-    Bộ Giao thông vận tải (báo cáo),

-    Vụ Vận tải - Bộ Giao thông vận tải,

-    Lưu VPHH.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thanh

 facebook
Xem theo ngày: