Đề nghị thu hồi hoặc sửa đổi văn bản số 384/TCT-TNCN ngày 8/2/2017 của Tổng Cục Thuế

Thứ Hai, 13/05/2019, 14:29

Tổng cục Thuế đã ban hành văn bản số 384/TCT-TNCN ngày 8 tháng 2 năm 2017 do Vụ trưởng vụ Quản lý Thuế thu nhập cá nhân ký, ban hành. Sau hơn 2 năm thực hiện, có nhiều ý kiến của các doanh nghiệp vận tải, Hiệp hội Taxi Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh phản ánh những bất hợp lý, kẽ hở để Grab và một số đơn vị, cá nhân kinh doanh vận tải lợi dụng, gây thất thu ngân sách nhà nước và tạo thế cạnh tranh không công bằng trong vận tải, cụ thể như sau:

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 
 
 

 

 


Số: 42 /HHVT-TV

 

V/v: Đề nghị thu hồi hoặc sửa đổi văn bản số 384/TCT-TNCN ngày 8/2/2017 của Tổng Cục Thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


                    Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

 

              

        

  ­­­­­­­­­­­­        

Kính gửi:        Tổng cục Thuế

 

 

Tổng cục Thuế đã ban hành văn bản số 384/TCT-TNCN ngày 8 tháng 2 năm 2017 do Vụ trưởng vụ Quản lý Thuế thu nhập cá nhân ký, ban hành. Sau hơn 2 năm thực hiện, có nhiều ý kiến của các doanh nghiệp vận tải, Hiệp hội Taxi Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh phản ánh những bất hợp lý, kẽ hở để Grab và một số đơn vị, cá nhân kinh doanh vận tải lợi dụng, gây thất thu ngân sách nhà nước và tạo thế cạnh tranh không công bằng trong vận tải, cụ thể như sau:

1. Về sự bất hợp lý của văn bản 384/TCT-TNCN:

- Kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải: Tại điểm a mục 1.1/1/V quy định nội dung công việc và trách nhiệm của các đơn vị tham gia đề án thí điểm Grabcar. Theo đó chỉ có các “doanh nghiệp, hợp tác xã” thuộc đối tượng được tham gia vào kế hoạch thí điểm và giao Công ty TNHH Grab Taxi: “a, Xây dựng thỏa thuận hợp tác với các điều khoản rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên tham gia, quy định về chi phí sử dụng phần mềm kết nối, điều kiện thanh toán chi phí,…”

- Văn bản 384/TCT-TNCN ngày 08 tháng 02 năm 2017 về chính sách thuế đối với hoạt động hợp tác kinh doanh của công ty Grab Taxi tại mục 1.1/1 lại quy định đối với Công ty TNHH Grab Taxi: “Công ty TNHH Grab Taxi khai và nộp thuế theo quy định hiện hành đối với phần doanh thu được chia từ hoạt động kinh doanh vận tải theo hợp đồng hợp tác kinh doanh”.

Đây là sai sót nghiêm trọng, do việc xác định sai về bản chất của ngành nghề kinh doanh và không nghiên cứu kỹ Quyết định 24 của Bộ Giao thông vận tải. Theo Quyết định 24/QĐ-BGTVT và xét về bản chất thì Grab Taxi kinh doanh về công nghệ; cụ thể ở đây là công nghệ kết nối giữa vận tải và hành khách; Chi phí thuê dịch vụ kết nối bên vận tải hạch toán vào chi phí; doanh thu tính thuế kinh doanh vận tải thì bên vận tải kê khai và nộp thuế theo quy định hiện hành; doanh thu của Grab về dịch vụ cho thuê công nghệ kết nối giữa vận tải với hành khách thì Grab kê khai và nộp thuế theo ngành nghề mà Grab kinh doanh và quy định của pháp luật.

2. Về nội dung thiếu rõ ràng, chặt chẽ, tạo kẽ hở để trốn thuế:

- Tại điểm 1.3.2 về khai, nộp thuế:

“- Công ty Grab Taxi có trách nhiệm khai, nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định đối với doanh thu, thu nhập được chia theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.”

“- Tổ chức kinh doanh vận tải có trách nhiệm khai, nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định đối với doanh thu, thu nhập được chia theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.”

- Theo quy định hiện hành, kinh doanh vận tải khách theo hình thức taxi hiện nay chỉ có các doanh nghiệp, hợp tác xã được phép kinh doanh. Trong kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng thì ngoài doanh nghiệp, hợp tác xã còn có “hộ kinh doanh”; và trong các hợp tác xã thì có hợp tác xã quản lý tập trung, có hợp tác xã dịch vụ hỗ trợ; nay Tổng cục Thuế lại cho phép “cá nhân” nên không thống nhất; cách hiểu rất khác nhau. Qua nắm thông tin của các Hiệp hội thì các hợp tác xã, người kinh doanh vận tải đều nói là thuế do Grab Taxi nộp, nhưng Grab thì nói Grab Taxi chỉ nộp thuế phần doanh thu được chia xẻ. Theo thông tin các Hiệp hội Taxi Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh cung cấp thì cả nước có trên 50.000 xe tham gia vào Grab, mỗi năm nhà nước có thể thất thu khoảng gần 1000 tỷ đồng tiền thuế.

3. Hiện nay, trong ngành vận tải có nhiều ứng dụng đặt xe tương tự như Grab đang được các đơn vị vận tải ứng dụng như G7, Liên minh Taxi Việt, Be, Emdi… nhưng các đơn vị vận tải vẫn thực hiện kê khai và nộp thuế theo quy định của pháp luật hiện hành (không thực hiện theo văn bản 384).

Vì vậy, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị Tổng cục Thuế thu hồi hoặc sửa đổi văn bản 384/TCT-TNCN và tổ chức thanh tra, kiểm tra; truy thu thuế (nếu có gian lận, trốn thuế); thông báo công khai cho các đơn vị vận tải taxi, Hiệp hội vận tải các địa phương biết.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng Bộ GTVT (báo cáo);

- Bộ trưởng Bộ Tài chính (báo cáo);

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp (báo cáo);

- Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (báo cáo);

- Kiểm toán Nhà nước (báo cáo);

- Website HH.

-  Lưu VP Hiệp hội.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Quyền

 facebook
Xem theo ngày: