Việc thu phí sẽ được tổ chức thu tại Bỉm Sơn vị trí trước đây đã thu phí cho tuyến đường tránh phía Đông Thành phố Thanh Hóa

Thứ Sáu, 01/03/2019, 09:14

Văn bản số 02/HH-CV, ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Hiệp hội Vận tải ô tô Thanh Hóa và ý kiến từ các doanh nghiệp vận tải một số địa phương về “Phương án thu phí dịch vụ sử dụng tuyến đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa theo hình thức BOT”, đã đưa vào khai thác từ tháng 12/2018. Theo Thông báo kết luận số 648/TBKL, ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải, theo đó việc thu phí sẽ được tổ chức thu tại Bỉm Sơn vị trí trước đây đã thu phí cho tuyến đường tránh phía Đông Thành phố Thanh Hóa.

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 

 


Số: 06/CV-HHVT

 

V/v: Đặt trạm thu phí BOT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày  24 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được Văn bản số 02/HH-CV, ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Hiệp hội Vận tải ô tô Thanh Hóa và ý kiến từ các doanh nghiệp vận tải một số địa phương về “Phương án thu phí dịch vụ sử dụng tuyến đường vành đai phía Tây thành phố Thanh Hóa theo hình thức BOT”, đã đưa vào khai thác từ tháng 12/2018. Theo Thông báo kết luận số 648/TBKL, ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải, theo đó việc thu phí sẽ được tổ chức thu tại Bỉm Sơn vị trí trước đây đã thu phí cho tuyến đường tránh phía Đông Thành phố Thanh Hóa.

Về vấn đề này, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Việc đầu tư các dự án giao thông theo hình thức BOT là một chủ trương đúng, nhằm giảm gánh nặng từ ngân sách Nhà nước, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam hoàn toàn ủng hộ.

2. Để đảm bảo hài hòa lợi ích của người tham gia giao thông và Nhà đầu tư BOT, đồng thời đảm bảo trật tự an toàn giao thông Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị Bộ Giao thông vận tải:

Cho phép đặt trạm thu phí trên tuyến đường tránh phía Tây thành phố Thanh Hóa để đảm bảo đúng nguyên tắc “Đầu tư tuyến đường nào thì đặt trạm thu phí tại tuyến đường đó”. Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và lợi ích của nhà đầu tư, nghiên cứu phương án tổ chức giao thông hợp lý, không cho phương tiện vận tải đi theo quốc lộ I qua nội thành thành phố Thanh Hóa; phân luồng các phương tiện này đi theo đường tránh phía Tây và phía Đông một cách hợp lý. Có hình thức quản lý phù hợp để giảm thiểu tới mức thấp nhất việc ảnh hưởng của việc phân luồng tới các phương tiện vận tải của người dân và doanh nghiệp trong khu vực phân luồng.

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải quan tâm xem xét, giải quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Hiệp hội Vận tải ô tô Thanh Hóa (để biết);

-  Lưu VP Hiệp hội.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Quyền

 facebook
Xem theo ngày: