Tăng cường quản lý lái xe, đảm bảo ATGT

Thứ Năm, 24/01/2019, 10:06

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 
 
 

 

 


Số:  05 /HHVT-TV

 

V/v: Tăng cường quản lý lái xe,

đảm bảo ATGT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

              

        

          

Kính gửi: - Các Hiệp hội cơ sở;

                - Các Hội viên trực thuộc;

                - Các Bến xe khách.

 

 

Trong thời gian, qua tình hình tai nạn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra. Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông hầu hết là do người điều khiển phương tiện. Nhiều vụ tai nạn giao thông do lái xe sử dụng rượu bia và một số trường hợp sử dụng chất ma túy. Để đảm bảo an toàn giao thông, nhất là trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi, lái xe phải làm việc nhiều do tăng chuyến để giải tỏa khách và vận tải hàng hóa phục vụ nhân dân. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị:

1. Hiệp hội cơ sở tại các địa phương yêu cầu các Hội viên trong Hiệp hội, các hội viên trực thuộc là đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện tốt việc quản lý, kiểm tra sức khỏe lái xe, kiên quyết không để những lái xe có biểu hiện sử dụng ma túy, sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện; bố trí đủ lái xe và tổ chức vận tải hợp lý để thực hiện đúng quy định về thời gian làm việc của lái xe.

Có phương án bố trí lái xe dự phòng để thay thế những lái xe vi phạm quy định về an toàn giao thông.

2. Các bến xe khách tổ chức kiểm tra chặt chẽ đảm bảo về sự phù hợp của giấy phép lái xe với loại phương tiện theo quy định, nếu phát hiện lái xe có biểu hiện sử dụng ma túy hoặc rượu bia báo cáo lực lượng có thẩm quyền kiểm tra xử lý, thay thế lái xe trước khi xe xuất bến. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị báo cáo về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và các cơ quan chức năng.

 

 

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Bộ Giao thông vận tải (Báo cáo);

-  Văn phòng Ủy Ban ATGT Quốc gia;

-  Tổng Cục đường bộ Việt Nam;

-  Lưu VP Hiệp hội.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Quyền

 

 facebook
Xem theo ngày: