Thông báo về kết quả bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Tổng thư ký Khóa V

Thứ Sáu, 02/08/2019, 09:53

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           VIỆT NAM                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  83  /TB-HHVT                                           Nội, ngày  02 tháng 8 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Về kết quả bầu bổ sung Ban Chấp hành,

Ban Thường vụ, Phó Tổng Thư ký Khóa V

 

 

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi bổ sung) Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (Điều 14.Ban Chấp hành); thực hiện Khoản 2, Mục II trong Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ (mở rộng) lần thứ hai (Nghị quyết số 72/NQ-BTV, ngày 08/7/ 2019) về việc “Kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Khóa V”;

Ngày 08 tháng 7 năm 2019, Hiệp hội đã có Công văn số 74/CV-HHVT gửi các ủy viên Ban Chấp hành về việc “Xin ý kiến bổ sung 18 ủy viên Ban Chấp hành, bổ sung 08 ủy viên Ban Thường vụ và bổ sung 01 Phó Tổng thư ký Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam”. Kết quả, đến ngày 30/7/2019 Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã nhận được 60/68 phiếu (thiếu 08 phiếu).

Văn phòng Hiệp hội đã tiến hành kiểm phiếu và báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký kết quả kiểm phiếu (kết quả cụ thể như phục lục kèm theo).

Như vậy, Ban Chấp hành Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã thống nhất bầu bổ sung 18 ủy viên Ban Chấp hành, 08 ủy viên Ban Thường vụ và bổ sung 01 Phó Tổng thư ký Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Khóa V.

Vậy, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam trân trọng thông báo đến các ủy viên Ban Chấp hành, Hiệp hội cơ sở, các Chi hội, Hội viên trực thuộc và Hội viên cá nhân biết để tiện liên hệ công việc.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                  

- Các ủy viên Ban Chấp hành;                                                        

- Các Hiệp hội cơ sở trực;

- Các Chi hội, Hội viên trực thuộc;                                                  

- Các Hội viên cá nhân;

- Lưu Văn phòng HH. 

 

                                                                                                                                                           

CHỦ TỊCH

 

  

(đã ký)

 

  

Nguyễn Văn Quyền

 

 

                                      

DANH SÁCH

BẦU BỔ SUNG BCH, BTV VÀ PHÓ TỔNG

THƯ KÝ HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ VIỆT NAM KHÓA V

 

I. Danh sách bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội VTOTOVN Khóa V:

1) Ông Nguyễn Trần Anh, GĐ Cty Tư vấn Chuyển phát nhanh VNEXPRESS: 59/60;

2) Ông Lưu Thành Đông, Giám đốc Bến xe Thượng Lý: 59/60;

3) Ông Hoàng Văn Hà, Chủ tịch Hiệp hội VTOTO Lào Cai: 60/60;

4) Ông Khúc Hữu Thanh Hải, Giám đốc Công ty TNHH TM Đất Cảng: 57/60;

5) Ông Trần Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BEGROUP: 58/60;

6) Ông Trần Quang Khải, Chủ tịch Hiệp hội VTOTO Vĩnh Long: 58/60;

7) Ông Nguyễn Tiến Long, ủy viên BCH Hiệp hội Taxi Hà Nội: 58/60;

8) Ông Võ Thành Nhân, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Đà Nẵng: 60/60;

9) Ông Đặng Thế Phương, Phó Chủ tịch Hiệp hội VTHHĐB HP: 59/60;

10) Ông Nguyễn Thắng Quân, Chủ tịch Chi hội ĐT - SH lái xe: 58/60;

11) GS – TS Từ Sỹ Sùa, Đại học GTVT, Hội viên cá nhân: 58/60;

12) Ông Đoàn Minh Tâm, Chủ tịch Hiệp hội xe buýt TPHCM: 59/60;

13) Ông Phạm Ngọc Thảo, CT HHVTOTO Hưng Yên: 59/60;

14) Ông Trần Bá Thắng, PCT Hiệp hội VTOTO Kiên Giang: 59/60;

15) Ông Trịnh Thắng, TGĐ Công ty VCQT Hải Vân: 57/60;

16) Ông Nguyễn Hoài Thu, Tổng Biên tập Tạp chí VTOTO: 60/60;

17) Ông Phan Thanh Uy, Chánh Văn phòng Hiệp hội VTOTOVN: 60/60;

18) Ông Dương Hùng Việt, Chủ tịch Hiệp hội VTOTO Bình Phước:59/60.

 

II. Danh sách bổ sung ủy viên Ban Thường vụ HHVTOTOVN Khóa V:

1) Ông Hoàng Văn Hà, Chủ tịch Hiệp hội VTOTO Lào Cai: 59/60;

2) Ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch Hiệp hội VTOTO Thừa Thiên Huế: 60/60;

3) Ông Trần Đức Nghĩa, TGĐ Công ty TNHH Quốc tế DELTA: 58/60;

4) Ông Nguyễn Thắng Quân, Chủ tịch Chi hội ĐT – SH lái xe: 56/60;

5) Ông Nguyễn Văn Thạc, Chủ tịch Hiệp hội VTOTO Nam Định: 57/60;

6) Ông Nguyễn Hoài Thu, Tổng Biên tập Tạp chí VTOTO: 60/60;

7) Ông Tạ Công Thuận, Chi hội trưởng Chi hội GSHT: 60/60;

8) Ông Phan Thanh Uy, Chánh Văn phòng Hiệp hội VTOTOVN: 60/60.

 

III. Bổ sung 01 Phó Tổng thư ký HHVTOTOVN Khóa V:

1)Ông Phan Thanh Uy, Chánh Văn phòng Hiệp hội VTOTOVN: 60/60.

                                                             facebook
Xem theo ngày: