Về đề xuất nội dung tiếp thu ý kiến Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 273/TB-VPCP ngày 2/8/2019 của Văn phòng Chính phủ

Thứ Tư, 14/08/2019, 10:34

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 

 


Số: 85 /HHVT-TV

 

V/v Về đề xuất nội dung tiếp thu ý kiến Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 273/TB-VPCP ngày 2/8/2019 của Văn phòng Chính phủ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                    Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2019

                

 Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

 

Sau khi tiếp thu, nghiên cứu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 2.II với nội dung: “Tiếp tục rà soát, hoàn thiện nghị định thay thế nghị định số 86/2014/NĐ-CP theo hướng loại bỏ các nội dung quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh không thực sự cần thiết, không phù hợp với Luật giao thông đường bộ; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong quản lý vận tải để thay thế cho phương thức quản lý truyền thống; nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ theo hướng bỏ quy định bắt buộc gắn cố định hộp đèn trên nóc xe đối với xe ô tô chở khách dưới 9 chỗ ngồi (bao gồm xe hợp đồng, xe du lịch), báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/8/2019, trong đó phải có quy định về xây dựng hạ tầng công nghệ kết nối, chia xẻ, liên thông toàn bộ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, hình ảnh, ghi, lưu trữ lâu dài từ camera trên xe, đăng kiểm, đào tạo, sát hạch, cấp, thu hồi giấy phép lái xe giữa các cơ quan quản lý nhà nước”.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhất trí với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đề nghị bổ sung thông tin về danh sách ô tô đưa vào kinh doanh và danh sách người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải của đơn vị kinh doanh vận tải và đề nghị tổ chức triển khai sớm. Đồng thời đề nghị cho phép Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam được truy cập vào cơ sở dữ liệu để khai thác thông tin, giám sát và tham gia ý kiến trong quá trình quản lý.

Trong khi chưa thay đổi biển số để phân biệt xe kinh doanh và không kinh doanh vận tải như các nước đã làm; để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý; Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị: thay đổi màu tem kiểm định An toàn kỹ thuật – Bảo vệ môi trường của xe ô tô theo hướng phân biệt màu sắc giữa xe kinh doanh và không kinh doanh vận tải.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kính đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:

-     Như trên,

-     Văn phòng Chính phủ,

-     Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

-     Website HH,

-     Lưu văn thư.

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

Nguyễn Văn Quyền

 facebook
Xem theo ngày: