Đề nghị xem xét, giảm một số loại phí để giảm bớt khó khăn cho các đơn vị vận tải.

Thứ Hai, 20/04/2020, 11:09

Công văn số 36/CV-HHVT về việc Đề nghị xem xét, giảm một số loại phí để giảm bớt khó khăn cho các đơn vị vận tải.

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 
 
 

 


Số: 36 /CV-HHVT

V/v Đề nghị xem xét, giảm một số loại phí để giảm bớt khó khăn cho các đơn vị vận tải.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 


                     

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:   Bộ Giao thông vận tải

 

Vận tải ô tô là chuyên ngành kinh tế quan trọng, với lực lượng hàng vạn doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải là trên 800.000 xe và 1,2 triệu lao động.

Dịch Covid-19 đã có tác động, ảnh hưởng rất sớm, trực tiếp và nặng nề cho ngành vận tải ô tô. Với vận tải hành khách các đơn vị kinh doanh hiện đang ngừng hoạt động, các đơn vị vận tải hàng hóa giảm 50 ÷ 60%. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đã có các văn bản kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương có chính sách giải quyết một số khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải ô tô. Chính phủ đã có Nghị quyết và chỉ đạo các Bộ Tài chính, Lao động thương binh xã hội, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ. Đồng thời Chính phủ cũng đã có chủ trương, chỉ đạo các bộ, ngành xem xét giảm các loại phí, lệ phí cho các đơn vị bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tập hợp các ý kiến kiến nghị từ các hội viên trực thuộc và các Hiệp hội cơ sở, gửi đến Bộ Giao thông vận tải, đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét giảm một số loại phí sau:

1. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính xem xét giải quyết

- Giảm 50% phí giao thông thu trên đầu phương tiện. Lý do là phương tiện ngừng hoặc giảm hoạt động, ít gây hư hỏng đường và hiện đang rất khó khăn về nguồn thu.

- Xem xét giảm mức phí BOT trên một số tuyến có mức thu phí cao.

- Đối với trường hợp người vận tải đã mua vé tháng nhưng bị ngừng hoạt động do dịch cúm thì cho kéo dài thồ gian sử dụng vé tháng với thời gian tương ứng sau khi phương tiện được hoạt động trở lại.

2. Đề nghị Bộ Giao thông vận tải và Cục Đăng kiểm Việt Nam gia hạn, kéo dài thời gian kiểm định an toàn kỹ thuật và xe cơ giới lên gấp 1,5 lần đối với xe tải và 2 lần đối với xe khách. Lý do là do ảnh hưởng của dịch bệnh, các phương tiện ít hoạt động, km xe lăn bánh giảm tương ứng.

 

 

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Bộ Tài chính,

- Cục Đăng kiểm Việt Nam,

- Lưu Website HH,

- Lưu VP.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quyền

 facebook
Xem theo ngày: