Hưởng ứng và ủng hộ vào quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thứ Tư, 15/04/2020, 14:10

 

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 

 


Số: 31/CV-HHVT

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày  15 tháng 04 năm 2020

 

              

Kính gửi: Các Hiệp hội cơ sở, các Chi hội và Hội viên trực thuộc

thuộc Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam

 

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch UBMTTQVN Trần Thanh Mẫn về việc quyên góp ủng hộ vào quỹ Phòng chống đại dịch COVID-19, nhằm động viên kịp thời về tinh thần và tạo thêm nguồn lực cho các lực lượng trên tuyến đầu trên mặt trận phòng chống đại dịch COVID 19. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kêu gọi, vận động các Hiệp hội cơ sở, các Chi hội và các Hội viên trực thuộc với khả năng của mình tích cực ủng hộ vào Quỹ phòng chống dịch bệnh COVID 19 theo các hình thức sau đây:

Một là, nhắn tin theo cú pháp: CV n gửi 1407 (trong đó, n là số lần ủng hộ 20.000 đồng). Mỗi tin nhắn Quý vị đóng góp 20.000 đồng nhân n lần (trong đó n giới hạn từ 1 đến 100).

Hai là, liên hệ trực tiếp với UBMTTQVN tại địa phương để ủng hộ.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và ủng hộ của các Hiệp hội cơ sở, các Chi hội, Hội viên trực thuộc vào quỹ phòng chống dịch bệnh Covid 19 và báo cáo kết quả ủng hộ về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam để tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Lưu VP Hiệp hội.

-  Website Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quyền

 

https://drive.google.com/open?id=1meZ-ow2wTqzXC-6WWju3aUCOHHjwWWDdfacebook
Xem theo ngày: