Giới thiệu doanh nghiệp, doanh nhân tham gia Diễn đàn “Doanh nghiệp ASEAN + 3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ”…

Thứ Năm, 04/06/2020, 09:43

Đường link lấy tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/1ZKpUv1zo_w2MZCUmuloE-LctiuGFvNdY?usp=sharing

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

 Số: 60 /HHVT-TV

 

V/v Giới thiệu doanh nghiệp, doanh nhân tham gia Diễn đàn “Doanh nghiệp ASEAN + 3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ”…

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 2020

 

                             

 

 

Kính gửi: Các Hiệp hội, Chi hội cơ sở,

                                    Các Hội viên trực thuộc.

 

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được công văn số 19/HKTVASEAN ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – ASEAN về việc Đề nghị giới thiệu doanh nghiệp, doanh nhân tham gia Diễn đàn “Doanh nghiệp ASEAN + 3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ) thích ứng CMCN 4.0 trong cạnh tranh sáng tạo phát triển bền vững thịnh vượng”. Nhằm quảng bá hình ảnh con người Việt Nam giàu truyền thống nhân văn, mến khách, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của các doanh nghiệp Việt Nam được giao lưu, gặp gỡ với các đối tác trong khối cộng đồng kinh tế ASEAN nói chung và ASEAN + 3 nói riêng, được giao lưu kết nối kinh doanh để chia sẻ kinh nghiệm tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị các Hiệp hội, Chi hội cơ sở và các Hội viên trực thuộc giới thiệu, đề cử doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu đăng ký tham dự diễn đàn và đăng ký tham gia truyền thông quảng bá thương hiệu trong chương trình Diễn đàn và gửi về Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam trước ngày 20 tháng 6 năm 2020.

Đề nghị các Hiệp hội cơ sở, Chi hội, Hội viên trực thuộc quan tâm.

 

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

 

Nơi nhận:

-   Như trên,

-   Lưu VPHH.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quyền

 facebook
Xem theo ngày: